8.2. Сутність та причини міжнародного руху капіталу.

Показники руху капіталу

Міжнародний рух капіталу  (МРК):

– самоствердження капіталу  як самозростаючої вартості в гло- бальному масштабі;

– сукупність відносин щодо переміщення капіталу в між- та над- державному1  просторі на постійній чи терміновій основі заради максимізації його прибутковості чи досягнення інших економіч- них, соціальних і політичних вигод;

– діалектичне поєднання  процесів вилучення  частини капіталу  з товарно-грошового обігу однієї країни (експорт)  та його вклю- чення у господарський оборот іншої країні (імпорт).

Об’єктивною основою МРК  є нерівномірність економічного роз- витку країн, яка на практиці проявляється:

– в нерівномірності нагромадження капіталу, насамперед, в його перенакопиченні та відносному падінні норми прибутку в окре- мих країнах;

– у невідповідності попиту на капітал та його пропозиції в різних ланках глобального економічного середовища.

На сучасний розвиток  МРК  впливають:

1 У разі, якщо його суб’єктами є міждержавні та наддержавні інституції.


 

1) фактори економічного характеру:

– глибокі структурні  зрушення  як в міжнародній економіці, так і в економіці окремих країн;

– необхідність  підтримки  сталих  темпів  соціально-економічно- го розвитку  провідними суб’єктами  міжнародної  економіки  в умовах підвищення конкуренції на товарних ринках;

– поглиблення міжнародної   спеціалізації та  кооперації  вироб- ництва;

– діяльність  транснаціональних та багатонаціональних корпора- цій (ТНК і БНК);

– порівняльні ризики   вкладення  капіталу   поза  національною економікою тощо;

2) науково-технічний прогрес та інформаційна революція;

3) фактори політичного характеру:

– лібералізація процесів  експорту  та імпорту  капіталу,  що має місце у межах інтеграційних об’єднань, вільних  економічних  і оффшорних зонах;

– політика прискореної індустріалізації в країнах «третього світу»;

– політика   економічних   реформ   в  нових  незалежних  країнах (приватизація, підтримка  малого та середнього бізнесу, стиму- лювання іноземних інвестицій  тощо).

Таблиця 8.2

Форми міжнародного руху(міграції) капіталу

 

Критерій класифікації

 

Форми

За напрямком

– експорт, імпорт

За формою власності

– державний (суб’єкти: держава в особі уряду та Націо- нального банку);

– капітал міждержавних та наддержавних організацій;

– приватний   (недержавний) (суб’єкти:  фізичні   особи; банки; компанії, страхові інвестиційні, трастові фонди тощо);

– змішаний

За терміном міграції

–  короткотерміновий (до одного року);

–  середньостроковий (від одного до п’яти років);

–  довготерміновий (більше п’яти років);

– безстроковий


 

Продовження табл. 8.2

 

За формою здійснення

– товарний  (товари, рухоме та нерухоме майно);

– грошовий  (іноземна  валюта, національна валюта, гро- шові вимоги, цінні папери);

– економіко —  правовий (права  інтелектуальної влас- ності, права на господарську діяльність, права на роз- робку корисних копалин та видобуток сировини тощо);

– змішаний

За функціо- нальним при- значенням

– прямі  іноземні  інвестиції  (ПІІ) — кошти, що вклада- ються у виробництво з метою встановлення контролю над підприємством та отримання прибутку чи дивіден- дів;

–  портфельні іноземні інвестиції (ПрІІ) — вкладення ка- піталу в іноземні цінні папери, що не надає інвесторові реального  контролю  над об’єктом інвестування, і ме- тою якого є виключно отримання доходу у формі диві- дендів, відсотків, курсової різниці чи страхової премії;

– позичковий капітал  (міжнародний кредит) — рух ка- піталу в формі надання  валютних  і товарних  ресурсів за умов зворотності, строковості й платності;

– гуманітарна та   фінансова  безвідплатна  допомога (трансферти, гранти,  пільгові  кредити  тощо), спря- мована  на забезпечення довгострокових економічних та політичних  інтересів

За умовами повернення

– зворотна міграція  (кредити);

– міграція  з непрямим  поверненням (наприклад, через репатріацію прибутків від інвестування);

– незворотна міграція  капіталу  (втеча  капіталу1,  транс- ферти, помилкові збиткові інвестиції тощо)

За характером зв’язку між учасниками

–  епізодичний (з разовим ефектом),

–  систематичний (постійний ефект)

Не менш важливими для аналізу МРК  є його територіально-географічний (за національною  приналежністю суб’єкта вкладання або отримання ко- штів) та об’єктний (за видами економічної  діяльності  та галузями  промис- ловості, в які спрямовується іноземний капітал) критерії.

 

1  Втеча капіталу  — це легальне  чи нелегальне  переведення капіталу  в країни  з більш сприятливим інвестиційним кліматом  для уникнення високого оподаткування, негативних  наслідків інфляції, ризику експропріації  та ін.


 

Участь країни в процесах МРК  відображається системою показ- ників,  які поділяються на чотири групи:

1) група абсолютних показників:

– обсяг експорту та обсяг імпорту капіталу;

– чистий експорт капіталу, розрахований як різниця між експор- том та імпортом;

– чистий  приплив   капіталу  —  це  різниця  між  обсягом  надхо- дження грошових коштів із-за кордону (через позики і продаж іноземним  інвесторам  фінансових  активів) та обсягом  вивозу капіталу  у формах позик іноземним  позичальникам чи купівлі фінансових  активів зарубіжних  емітентів;

– кількість підприємств в країні, утворених за участю іноземного капіталу;

– величина  зовнішньої заборгованості;

2) група відносних показників:

– коефіцієнти експорту  / імпорту  капіталу,  які  відображають частку експорту / імпорту капіталу у ВВП країни;

– коефіцієнт,  що відображає  частку  іноземного  капіталу  у вну- трішніх потребах у капіталовкладеннях;

– обсяг залучених іноземних інвестицій  на душу населення;

– частка продукції спільних підприємств у ВВП тощо;

3) група структурних показників, що відображають  МРК через співвідношення його основних  форм відповідно  до критеріїв  класи- фікації;

4) група динамічних показників, яку утворюють базисні та лан- цюгові темпи росту і приросту  абсолютних, відносних і структурних показників МРК  за певний проміжок часу.

Окреме  місце в цій системі  посідає  показник  «міжнародна ін- вестиційна позиція країни (МІП)», що надається  у мільйонах  до- ларів США і включає всі операції з МРК.  Основні  компоненти МІП групуються  за вимогами  та зобов’язаннями країни  і містять  інфор- мацію про обсяги прямих, портфельних та інших інвестицій, а також обсяги резервних  активів країни, скоригованих з урахуванням дина- міки курсової різниці та переоцінки активів на протязі року. Куму- лятивним підсумком  вона відображає  співвідношення активів, якими володіє країна за кордоном, та активами, якими володіють іноземці в країні.


 

МРК здійснюється переважно через акумулятивно-розподільний механізм  міжнародного фінансового ринку (до 70% операцій).  Інша частка операцій  відбувається позаринковим обігом шляхом прямого внутрішньофірмового  перерозподілу  вільних   фінансових   ресурсів між філіями  та дочірніми  компаніями у різних країнах світу, або по каналах міжнародної  гуманітарної  допомоги.