7.4. Ліцензування, види ліцензій. Квотування, види квот

Ліцензування — це надання  державними установами  дозволу на експорт або імпорт товарів у певному обсязі.

Види ліцензій:

– генеральна ліцензія — це відкритий  дозвіл на експортні (імпорт- ні) операції щодо певного товару або з певною країною (групою країн) упродовж періоду дії режиму ліцензування цього товару;

– разова ліцензія  (індивідуальна) — це разовий  дозвіл, який  має іменний  характер.  Його  видають  для виконання кожної  окре- мої операції  конкретним суб’єктом зовнішньоторговельної ді- яльності на період, потрібний для виконання цієї операції;

– відкрита ліцензія  (індивідуальна) — це дозвіл  на експорт  (ім- порт) товару впродовж певного періоду часу (однак не менше 1 місяця) із зазначенням його загального обсягу.

Механізми  розподілу ліцензій різні, зокрема:

– аукціон  — продаж  ліцензій  на конкурсній основі. Вважається економічно  найефективнішим способом розподілу  ліцензій, здатним принести доходи державній скарбниці;

– система явних  переваг — закріплення урядом  ліцензій  за пев- ними фірмами  пропорційно розмірам  їхнього імпорту за попе- редній період чи пропорційно структурі  попиту  з боку націо- нальних імпортерів;

– розподіл ліцензій на позаціновій основі — видача урядом ліцен- зій тим фірмам, що продемонстрували свою здатність здійсни- ти імпорт чи експорт найбільш ефективним чином.

Квотування (контингентування) —  це кількісне  чи  вартісне обмеження  експорту або імпорту, що вводиться  на певний термін на окремі товари і послуги визначених  країн.

Види квот:

а) за напрямом дії:

– імпортні — кількісні обмеження  імпортованої  продукції;

– експортні — частка кожної країни в сукупному експорті товару;

б) за масштабом дії:

– глобальні — частка товару в обсязі світової торгівлі  незалежно від того, яка країна його імпортує або експортує;

– індивідуальні  —  визначаються в межах  глобальної  квоти  для кожної країни, що імпортує або експортує товар.