7.1. Торгова політика:  сутність, напрямки, інструменти

Зовнішньоторгова політика держави — це система загально- державних заходів, спрямованих  на оптимізацію торговельного та платіжного балансів країни.

Головні напрямки зовнішньоторгової політики  держави:

– протекціонізм — державна політика захисту внутрішнього  рин- ку від іноземної конкуренції шляхом використання інструмен- тів тарифного  і нетарифного регулювання;

– фритредерство — політика вільної торгівлі та обмеження втру- чання держави в зовнішньоторговельну діяльність.

Інструменти торгової політики:

– митні тарифи — систематизований перелік митних ставок, що нараховуються при експорті або імпорті товару;

– імпортні квоти — кількісне обмеження  обсягів імпорту на пев- ний період;


 

– ліцензування — регулювання зовнішньої торгівлі за рахунок на- дання державними установами  дозволу  на експорт або імпорт товару у певному обсязі;

– «добровільне» обмеження експорту — кількісне обмеження  екс- порту, визначене  обов’язками  одного з партнерів  в обмеженні експорту,  встановленого міжурядовими угодами  про  впрова- дження квот на експорт товару;

– дискримінація  імпорту в межах митного союзу — диференціа- ція торговельних  обмежень для країн-учасниць митного союзу та інших країн;

– експортні субсидії — державні виплати, спрямовані  на підтрим- ку національних експортерів;

– антидемпінгове   регулювання   —   заборона   необґрунтованого зменшення цін нижче від рівня світових (табл. 7.1).

 

 

Інструменти зовнішньоторгової політики


Таблиця 7.1

 

 

 

Методи

Інструменти торгової  політики

 

Регулювання

Тарифні

Митний  тариф

Тарифна  квота

Експорт

Експорт

Імпорт

Імпорт

Нетарифні

Кількісні

Квотування

Ліцензування

«Добровільні обме- ження»

Експорт Експорт Експорт

Імпорт Імпорт Імпорт

Прихованого протекціонізму

Державні закупки Технічні бар’єри Податки та збори

 

Експорт

Експорт

Імпорт Імпорт Імпорт

Фінансові

Субсидії Кредитування Антидемпінг

Експорт Експорт Експорт

 

Імпорт

Імпорт