6.3. Види та особливості торгівлі інжиніринговими послугами

Інжиніринг —  це сукупність  інтелектуальних видів  діяльності, що мають за кінцеву мету отримання найкращих результатів від капі- таловкладень або інших видатків, що пов’язані з реалізацією проектів


 

різноманітного призначення, за рахунок найбільш раціонального під- бору та ефективного використання ресурсів, а також методів органі- зації та управління, на базі сучасних науково-технічних досягнень та з урахуванням конкретних  умов й факторів реалізації проектів.

Міжнародний інжиніринг — це діяльність  щодо надання  комп- лексу  послуг  виробничого,  комерційного  та науково-технічного ха- рактеру, спеціалізованими інженерно-консультаційними, промисло- вими, будівельними та іншими компаніями.

Завданням інжинірингу є отримання замовниками та інвесторами найкращих  результатів  за рахунок:

– системного підходу до реалізації проекту;

– багатоваріантності технічних  та економічних  розробок,  їх фі- нансової  оцінки  з вибором  оптимального  для замовника варі- анта;

– розробки  проектів  з  урахуванням можливості   використання прогресивних будівельних  і виробничих технологій, обладнан- ня, конструкцій і матеріалів  з різних  альтернативних джерел, що найкращим чином відповідають конкретним умовам і вимо- гам замовників;

– використання сучасних методів організації й управління всіма стадіями реалізації проектів.

Особливості інжинірингу:

1. Інжиніринг є однією з форм послуг виробничого характеру. Він безпосередньо  втілюється не у речовій формі продукту,  а в певному корисному  ефекті, що властивий матеріальному носію.

2. Інжиніринг пов’язаний з підготовкою та забезпеченням проце- су виробництва та реалізації  матеріальних благ та послуг, що розра- ховані на проміжне та кінцеве споживання, але власне послуги неви- робничого характеру не входять до його складу.

3. Інжинірингові послуги  мають комерційний характер,  будучи об’єктом купівлі-продажу.

4. Інжинірингові послуги, на відміну від діяльності  зі створення та торгівлі  «ноу-хау»,  ліцензіями тощо, є відтворювальними, а вар- тість послуг визначається суспільно необхідними  витратами часу на їх виробництво.

Послуги типу «інжиніринг»:

1. Інжиніринг, пов’язаний з підготовкою виробничого процесу:


 

а) передпроектні послуги;

б) проектні послуги:

– базисний  інжиніринг  — підготовка  попередніх  інженерних  до- сліджень та проектів, генерального  плану, рекомендацій, попе- редньої оцінки вартості проекту тощо;

– детальний інжиніринг — надання пропозицій з фінального про- екту, детальне дослідження проекту;

в) післяпроектні послуги:

– підготовка контрактної документації;

– ведення проекту, нагляд й інспекція  за провадженням робіт;

– проведення  приймальних випробувань після  здачі в експлуа- тацію;

– підготовка інженерного  і технічного персоналу;

– підготовка умов для збуту продукції;

г) спеціальні послуги, обумовлені конкретними проблемами ство- рення цього об’єкта.

2. Інжиніринг, пов’язаний  із забезпеченням  процесу  виробництва та реалізації продукції:

а) послуги з управління й організації виробничого  процесу;

б) послуги з огляду й випробувань обладнання;

в) послуги з експлуатації об’єкта;

г) допомога у фінансових  питаннях;

д) послуги із забезпечення реалізації продукції;

е) послуги з впровадження систем інформаційного забезпечення, комп’ютерної техніки.

Залежно від сфери  застосування інжинірингових послуг розріз- няють:

– проектно-консультаційний інжиніринг;

– технологічний інжиніринг;

– будівельний інжиніринг;

– управлінський інжиніринг.


 

Основні  терміни і поняття

Міжнародний науково-технологічний обмін, технологія,  еконо- мічна  доцільність  експорту  технологій,  економічна  доцільність  ім- порту технологій, сегменти світового ринку технологій, міжфірмовий міжнародний обмін технологій, внутрішньофірмовий міжнародний обмін технологій, проста ліцензія, виключна ліцензія, повна ліцензія, франчайзинг, лізинг, рейтинг, хайринг, інжиніринг.

Контрольні та дискусійні питання

1. У чому полягає  привабливість міжнародного інжинірингу для українських компаній?

2. В яких випадках  більш доречними  є паушальні  платежі порів- няно з роялті?

3. Що таке технологія?

4. Чи є Україна рівноправним учасником  міжнародного науково- технологічного обміну?

5. Чому домінуючі позиції на ринку технологій  посідають розви- нуті країни?

6. Які переваги існують у некомерційної передачі технологій?

7. Чи є сенс в експорті технологій провідними вітчизняними фір- мами?

8. Чому останніми десятиліттями міжнародний науково-техноло- гічний обмін розвивається прискореними темпами?

9. В яких  випадках  міжнародний лізинг  привабливіший за хай- ринг?

10. Чи в змозі держава призупинити «втечу умів»?

Вправи

Вправа 1. Для кожного положення, наведеного нижче, знайдіть від- повідний термін або поняття.

1. Діяльність щодо надання комплексу послуг виробничого, комер- ційного та науково-технічного характеру, яку виконують спеціалізова- ні інженерно-консультаційні, промислові, будівельні та інші компанії.

2. Передача, викрадення або збирання з метою передачі іноземній державі або компанії відомостей  у науково-технічній і виробничій сферах, що становлять державну або комерційну  таємницю.


 

3. Довгострокова оренда машин, устаткування тощо.

4. Надання великою фірмою дрібній фірмі права використання її товарного знака, торговельної  марки або знака обслуговування.

5. Відрахування від доходу ліцензіата протягом усього періоду дії угоди.

6. Наукова,  технічна  й навчальна  література,  комп’ютерні банки даних, довідники  й аналітичні  дослідження,  технічні стандарти  й ін- струкції, фірмові каталоги й проспекти, патентні описи.

7. Дозвіл  ліцензіара  на використання ліцензіатом  винаходу,  на- уково-технічного досягнення, технічних знань, виробничого  досвіду, секретів виробництва тощо протягом певного терміну за обумовлену в ліцензійній угоді винагороду.

8. Сукупність економічних  відносин між іноземними контраген- тами  з приводу  використання результатів  науково-технічної діяль- ності, що мають наукову й практичну  цінність.

9. Середньострокова оренда машин, устаткування терміном від 1 року до 3–5 років.

10. Передача технології закордонним філіям ТНК.

Поняття:

а) внутрішньофірмовий канал;

б) хайринг;

в) промислове шпигунство;

г) лізинг;

д) роялті;

е) науково-технічні публікації;

є) франчайзинг;

ж) ліцензія;

з) міжнародний інжиніринг;

и) міжнародний технологічний обмін.

Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.

1. До основних форм передачі технологій не відносять:

а) науково-технічні публікації;

б) міграцію вчених;

в) ліцензію;

д) податкове законодавство.


 

2. Нормативно-правову базу функціонування міжнародного об- міну технологій забезпечує:

а) Статут ООН;

б) Декларація незалежності;

в) Міжнародний кодекс поведінки у сфері передачі технологій;

г) Міжнародна технологічна  конвенція  1984 р.

3. Оренда устаткування на 9 місяців являє  собою:

а) ліцензію; б) рейтинг; в) лізинг;

г) хайринг;

д) ренту.

4. Інжиніринг, пов’язаний із забезпеченням процесу виробництва та реалізації продукції, не містить:

а) послуги з управління й організації виробничого  процесу;

б) послуги з огляду й випробувань обладнання;

в) послуги з підготовки контрактної документації;

г) допомогу в фінансових  питаннях.

5. Залежно від сфери  застосування інжинірингових послуг роз- різняють:

а) проектно-консультаційний інжиніринг;

б) технологічний інжиніринг;

в) лізинговий інжиніринг;

г) управлінський інжиніринг.

6. Довгострокову оренду машин та устаткування називають:

а) хайрингом;

б) рейтингом;

в) інжинірингом;

г) лізингом.

7. Суб’єктами світового ринку технологій є:

а) інжиніринг; б) консалтинг; в) технології;


 

г) фірми.

8. Технологія  являє  собою:

а) патент;

б) набір конструкторських рішень;

в) високоякісний програмний продукт;

г) нормативно-правовий документ.

9. До сегментів світового ринку технологій не відносять ринок:

а) патентів і ліцензій;

б) високотехнологічного капіталу;

в) аеробусів;

г) науково-технічних фахівців.

10. Провідну роль на ринку технологій відіграє:

а) Китай;

б) Україна;

в) США; г) Японія; д) Ізраїль.

Вправа 3. Визначте, яке з положень правильне, а яке — помилкове.

1. Імпорт технологій — це доступ до сучасних нововведень.

2. Міжнародний науково-технологічний обмін  найбільш  вигід- ний країнам, що розвиваються.

3. У  розвинутих країнах  світу  створюється найбільша  частина технологій.

4. Передача  технологій  за  кордон  сприяє  збільшенню  виторгу фірми.

5. Франчайзинг дуже розповсюджений в Україні.

6. Хайринг оргтехніки привабливіший за рейтинг.

7. Інжиніринг в Україні не має перспектив.

8. Співробітництво українських та російських  виробників в авіа- ційному будівництві є прикладом  інжинірингу.

9. Міжнародний технологічний обмін сприяє  автаркізації  націо- нальної економіки.

10. Провідну  роль  у сучасному  міжнародному обміні технологій відіграє міжфірмовий обмін.


 

Література до теми 6

1. Дахно  І. І. Міжнародна економіка  / І. І. Дахно,  Ю. А. Бовтрук.  — К.: МАУП, 2002. — С. 41–43.

2. Ломакин В. К. Мировая экономика:  учебник  для  вузов  / В. К. Лома- кин. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. — С. 217–223.

3. Світова економіка: підручник  / А. С. Філіпенко, О. І. Рогач, О. І. Шнир- ков та ін. — 2-ге вид., стереотип. — К.: Либідь, 2001. — С. 183–194.

4. Солонінко К. С. Міжнародна економіка: навч. посібник / К. С. Солонін- ко. — К.: Кондор, 2008. — С. 213–222.

5. Суэтин  А. А.  Мировая экономика.   Международные экономические отношения.  Глобалистика: учебник  / Суэтин  А.А.  —  М.: Кнорус,  2008.  — С. 45–48, 215–216.