6.2. Основні  форми  і канали передачі технологій

Основні канали передачі технології:

а) внутрішньофірмові — закордонним філіям ТНК;

б) міжфірмові — за ліцензійними, коопераційними, управлінськи- ми та іншими довгостроковими угодами з іноземними фірмами;

в) зовнішньоторговельні — разом з експортними поставками  ма- шин, устаткування й іншої промислової продукції.

Основні форми передачі технології:

1. На некомерційній основі,  якщо між сторонами не виникає гро- шових зобов’язань:

– науково-технічні  публікації — наукова, технічна й навчальна лі- тература, комп’ютерні банки даних, довідники  й аналітичні  до- слідження,  технічні стандарти  й інструкції, фірмові каталоги й проспекти, патентні описи;

– особисті контакти вчених і фахівців у процесі обміну інформа- цією на міжнародних  конференціях, виставках, симпозіумах, семінарах, а також у результаті  відряджень  за кордон, навчан- ня, стажування;

– міграція вчених і фахівців, або так звана «втеча умів».

2. На комерційній основі,  коли покупець  оплачує  передані  про- давцем науково-технічні знання.

Найпоширенішою сучасною формою передачі науково-технічних знань на комерційній основі є міжнародна торгівля ліцензіями.

Ліцензія — це дозвіл ліцензіара  (власника технології або прав промислової власності) на використання ліцензіатом  (особою, що отримує технологію)  винаходу, науково-технічного досягнення, тех- нічних знань, виробничого  досвіду, секретів виробництва тощо про- тягом певного терміну за обумовлену в ліцензійній угоді винагороду.

Ліцензії розрізняють:

1) за наявністю патенту:

– запатентовані науково-технічні  розробки;


 

– безпатентні   ліцензії  (при   продажу   науково-технічного  від- криття, авторство й новизна якого не зареєстровані у відповід- них офіційних установах);

2) залежно від обсягу переданих покупцеві ліцензії прав:

– проста ліцензія, за договором якої ліцензіар дозволяє викорис- тати винахід, залишаючи  за собою право як самостійного  вико- ристання, так і видачі аналогічних ліцензій іншим особам;

– виключна ліцензія, за договором якої ліцензіатові надаються ви- ключні права на використання винаходу в межах, обумовлених в угоді, і ліцензіар не може видавати аналогічні ліцензії іншим особам, але може самостійно  використовувати предмет ліцен- зії;

– повна ліцензія, за договором якої ліцензіар уступає ліцензіатові всі права на використання науково-технічного досягнення про- тягом терміну дії угоди;

3) за способом комерційної реалізації:

– чисті ліцензії — купівля-продаж чистих ліцензійних прав;

– супутні ліцензії, що супроводжуються контрактом  на поставку устаткування.

Нові технології  є особливим товаром, а їхній винахідник  наділе- ний монопольним правом на використання винаходу, що охороняєть- ся патентом.

Вартість ліцензійної угоди залежить не стільки від витрат про- ведення науково-дослідних робіт, скільки від величини  доходу, який можна одержати при використанні об’єкта ліцензійної  угоди.

Форми виплати ліцензійної  винагороди:

– роялті — відрахування від доходу ліцензіата  протягом  усього періоду дії угоди;

– паушальний платіж — одноразовий платіж, не пов’язаний у часі з фактичним використанням ліцензії, а встановлений заздале- гідь на основі експертних  оцінок;

– комбінований платіж, що включає первинну суму у вигляді па- ушального платежу 10–15% від загальної ціни ліцензії та на- ступні періодичні відрахування роялті.

Франчайзинг — надання  великою  фірмою  дрібній  фірмі  права використання її товарного  знака,  торговельної  марки  або знака  об- слуговування.


 

Продаж  втілених технологій — значна  частина  контрактів на експорт або імпорт машин й устаткування, що містить у собі передачу технологій.

Лізинг — довгострокова оренда машин, устаткування тощо. Голо- вні види:

– оперативний  лізинг терміном  від 3 до 5 років.  Термін  оренди менший  за термін життєвого  циклу виробу, отже відбувається його неповна  амортизація за період оренди. Після  закінчення останнього  виріб повертається власникові й знову здається  на новий період в оренду;

– фінансовий лізинг терміном на 15–20 років. Термін оренди відпо- відає терміну повної окупності орендованого устаткування, а по завершенні терміну користувач або повертає об’єкт лізингу влас- никові, або укладає нову угоду на пільгових умовах, або купує орендоване устаткування у власність за залишковою вартістю.

Рейтинг — короткострокова оренда машин, устаткування на пе- ріод до 1 року.

Хайринг — середньострокова оренда машин, устаткування (від 1 року до 3–5 років).

Науково-технічне й виробниче кооперування у формі спільного проведення НДДКР шляхом створення спільних колективів, праці фа- хівців за кордоном, на основі угод про технологічне співробітництво.

3. Кримінальні форми  передачі технології:

– промислове шпигунство — передача, викрадення або збирання з метою передачі іноземній державі або компанії відомостей у на- уково-технічній і виробничій  сферах, що становлять державну або комерційну  таємницю;

– технічне піратство — масовий випуск і продаж технологій-імі- тацій тіньовими структурами.