5.5. Зовнішня торгівля  України: географічна і товарна  структура

Основні   ознаки   регіональної  структури   зовнішньої   торгівлі

України:

1. Україна проводить  зовнішньоторговельні операції майже з 160 країнами.

2. Усі регіони України  беруть участь у експорті-імпорті товарів, при цьому найбільша питома вага припадає на Дніпропетровську, Донецьку, Київську  області.

3. Серед країн світу найголовнішими зовнішньоторговельними партнерами  є Російська  Федерація (РФ), ЄС, США. На них припа- дає приблизно 2/3  обсягу зовнішньої торгівлі України.

4. Україна посідає перше місце серед зовнішньоекономічних партнерів РФ, але стабільність взаємного співробітництва істотно звужується зростаючим від’ємним сальдо платіжного  балансу Украї- ни, зменшенням поставок енергоносіїв та інших товарів «критичного імпорту» Росії.

5. Співробітництво між ЄС та Україною  здійснюється у рамках

«Угоди про партнерство і співробітництво» (1992 р.). Позитивами розширення торгівлі з ЄС є ефект від скасування протекціоністських заходів щодо продукції  сільського  господарства,  текстильної галузі, чорної металургії. Актуальним завданням торговельної  політики  є спрямування процесу експансії європейських компаній  на україн- ський  ринок  на позитивний ефект,  наприклад,  у вигляді  розповсю- дження високих технологій.

6. Частка  товарообігу  України  із США не перевищує  4% від за- гального. Україна  перебуває на 68 місці серед приблизно 200 тор- говельних  партнерів  США.  Розширення українського  експорту  до США наштовхується на нетарифну практику  захисту цього ринку.

Основні ознаки товарної структури зовнішньої торгівлі України:


 

1) товарна  структура  зовнішньої  торгівлі  України  охоплює  по- над 20 номенклатурних груп, серед яких домінують: недорогоцінні метали та вироби з них (45%), мінеральні продукти (10%), механічне обладнання, машини  та механізми,  електрообладнання та їх части- ни, пристрої  для записування або відтворення зображення та звуку (9%), продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (8%);

2) в експорті до РФ з України  домінують продовольчі,  сировин- ні товари, текстиль, продукція машинобудування. Україна  імпортує сільськогосподарську сировину,  мінеральні  продукти,  продукцію  хі- мічної промисловості, каучук, шкіряні вироби й сировину, целюлозо- паперові вироби, текстиль, метали, обладнання, транспорт;

3) в українському експорті до ЄС домінують  сировина  й продо- вольство:  чорні  та кольорові  метали,  добрива,  бавовна  та волокно, масло й жири, хімічна продукція. З ЄС Україна імпортує продовольчі товари, машини та обладнання;

4) у структурі експорту з України  до США зростає частка чавуну і скорочується частка сталі; експортуються нафта  і нафтопродукти, бітумні суміші, озокерит. Український імпорт із США характери- зується  домінуванням ядерних  реакторів,  котлів,  обладнання, їхніх складових та продовольчих  товарів.

Загальними обмеженнями розвитку  географічної  (табл. 5.1) і товарної  (табл. 5.2, 5.3) структур  торговельної  діяльності  України  є незавершеність структурних реформ  на мікрорівні  (відсутність по- тужних компаній у різних галузях економіки, здатних до ефективної міжнародної  конкуренції). Перспективними  напрямками торговель- ної діяльності  України  є розвиток  наукомістких галузей,  а саме: лі- такобудування, суднобудування, виробництва космічної техніки, ма- шинобудування.

Світова  економічна  криза  2007–2010 рр. вплинула  на динаміку географічної й товарної структури зовнішньої торгівлі України. Ві- тчизняні  товаровиробники почали  інтенсивніше  опановувати рин- ки Близького Сходу, Китаю, Індії, Єгипту.  В українському експорті зменшилася частка сировинних матеріалів,  зросла частка машинно- технічної продукції, збільшилися відносні показники імпорту нафти і природного газу.


 

Таблиця 5.1

Географічна структура зовнішньої торгівлі України товарами у 2009 р.*

 

 

Країни

Експорт

Імпорт

 

Сальдо

тис.дол. США

% до

2008 р.

тис.дол. США

% до

2008 р.

Усього

39702883,3

59,3

45435559

53,1

–5732675,9

Країни СНД

13473894,8

58,2

19692666

59

–6218771,3

Європа

10269594,2

52

16233790

53,3

–5964196,2

Азія

12131818,3

76,4

6540952

42,2

5590867

Африка

2628600,7

67,4

617592,6

39,6

2011008

Америка

1124437

27,1

2197967

52,5

–1073530,1

у тому числі

 

 

 

 

 

Сполучені  Штати

Америки

250634,2

12,9

1286301

45,8

–1035666,5

Австралія i Океанія

21607,2

33,8

149420,8

34,6

–127813,5

*За даними Держкомстату України

Таблиця 5.2

Товарна структура зовнішньої торгівлі України товарами у 2009 р.*

 

 

Товари

Експорт

Імпорт

 

тис.дол. США

 

% до

2008 р.

% до загаль- ного обсягу

 

тис.дол. США

 

% до

2008 р.

% до загаль- ного обсягу

Усього

39702883

59,3

100

45435559

53,1

100

Живі тварини; про- дукти тваринного по- ходження

595966,8

76,1

1,5

1267557

74,5

2,8

Продукти    рослинно- го походження

5034894

90,3

12,7

1259949

86,2

2,8

Жири та олії тварин- ного або рослинного походження

1796024

92,3

4,5

374265,8

61,1

0,8


 

Продовження табл. 5.2

 

Готові   харчові    про- дукти

2088052

82,9

5,3

2034278

75,9

4,5

Мінеральні продукти

3900091

55,4

9,8

15695086

61,7

34,5

Продукція хімічної та пов’язаних з нею га- лузей промисловості

2515152

49,9

6,3

5319269

76,4

11,7

Полімерні   матеріали, пластмаси та каучук

563318,2

56,5

1,4

2663829

59,5

5,9

Шкіряна i хутряна сировина та вироби з них

178095

49,5

0,4

124198,4

53,4

0,3

Деревина   і  вироби  з деревини

669962,2

83,6

1,7

281220,9

51,5

0,6

Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріа- лів

806971,6

92,3

2

1373332

74,8

3

Текстиль  та вироби  з текстилю

712946,6

72,4

1,8

1416921

67,5

3,1

Взуття,   головні   убо- ри, парасольки

144513,5

81,1

0,4

286487,8

53,9

0,6

Вироби з каменю, гіп- су, цементу, кераміки, скла

285233,9

62,7

0,7

635227,3

49,8

1,4

Дорогоцінне або на- півдорогоцінне камін- ня, дорогоцінні мета- ли та вироби з них

84195,2

57,3

0,2

159747,6

15,5

0,4

Недорогоцінні   мета- ли та вироби з них

12816758

46,4

32,3

2676559

41,9

5,9

Механічне обладнан- ня; машини та меха- нізми, електрооблад- нання та їх частини; пристрої для запису- вання  або  відтворен- ня зображення і звуку

5014319

79,1

12,6

6257044

46,8

13,8


 

Продовження табл. 5.2

 

Транспортні засоби та шляхове обладнання

1596433

36,9

4

2163830

17,9

4,8

Прилади  i апарати оптичні, для фото- графування або кіне- матографії; апарати медико-хірургічнi; годинники; музичні інструменти

278710,6

114,8

0,7

670774,2

54,9

1,5

Рiзнi товари і вироби

310600,6

70,8

0,8

500103,7

49,5

1,1

Вироби мистецтва

689,6

95,3

0

994,9

24,2

0

Товари,    придбані    в портах

35799,9

60,2

0,1

186128,8

36,1

0,4

Різне

274156,3

112,9

0,7

88757,3

250,4

0,2

*За даними Держкомстату України

Таблиця 5.3

Географічна структура світового експорту та імпорту за регіонами, 2009 р.*

 

 

Регіони

Експорт

Імпорт

вели- чина, млрд. дол.

у відсотках до по- переднього року

вели- чина, млрд. дол.

у відсотках до по- переднього року

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Світ у цілому

12147

16

15

–23

12385

15

16

–24

Північна Аме- рика:

1602

11

11

–21

2177

6

8

–25

США

1057

12

12

–18

1604

5

7

–26

Канада

316

8

9

–31

330

9

7

–21

Мексика

230

9

7

–21

242

10

10

–24

Південна та Центральна Америка

461

14

21

–24

444

25

30

–25

Європа

4995

16

11

–23

5142

16

12

–25

у тому числі ЄС

4567

16

11

–23

4714

16

12

–25


 

Продовження табл. 5.3

 

СНД

452

21

35

–36

332

35

32

–33

Африка

379

18

28

–32

400

23

27

–16

Середній Схід

691

16

33

–33

493

25

28

–18

Азія

3566

16

15

–18

3397

15

21

–21

у тому числі:

 

Китай

1202

26

17

–16

1006

21

18

–11

Японія

581

10

9

–26

551

7

23

–28

Індія

155

23

30

–20

244

29

40

–24

 

* СОТ.

Основні  терміни і поняття

Світовий  ринок, внутрішній  ринок, національний ринок, основи світового ринку, структура  світового ринку, об’єкти світового ринку, суб’єкти  світового  ринку,  сегменти  світового  ринку,  інфраструкту- ра світового  ринку,  тенденції  розвитку  світового  ринку,  міжнарод- на торгівля,  види  міжнародної  торгівлі,  форми  міжнародної  торгів- лі, показник  зовнішньоторговельної квоти,  показник  умов торгівлі, торгівля  зібраним  й розібраним  обладнанням, комплектна  торгівля, внутрішньокорпоративна торгівля,  операції  на міжнародних  товар- них біржах, зустрічна торгівля, бартерні операції, зустрічні закупівлі, компенсаційні угоди, офсетні операції.

Контрольні та дискусійні питання

1. Обґрунтуйте етапи еволюції світового ринку.

2. Охарактеризуйте об’єкти й суб’єкти світового ринку.

3. Поясніть  відмінності  між структурою  й інфраструктурою сві- тового ринку.

4. Які з тенденцій розвитку  світового ринку є найвпливовішими?

5. Які види посередницьких операцій використовуються при тор- гівлі машинами  й обладнанням?

6. Які види операцій є найбільш  розповсюдженими у сучасній міжнародній торгівлі?


 

7. Як відбувається міжнародна торгівля сировинними товарами?

8. Охарактеризуйте особливості міжнародної  торгівлі послугами.

9. Проаналізуйте наслідки  міжнародної  торгівлі  на прикладі  ім- порту енергоносіїв.

10. Які перспективи взаємовигідного співробітництва України  з країнами ЄС?

Вправи

Вправа 1.  Для  кожного положення, наведеного нижче, знайдіть відповідний термін або поняття.

1. Система обміну товарами і послугами, що відбувається на осно- ві міжнародного поділу праці і міжнародних валютно-кредитних і фі- нансових відносин.

2. Міжнародний поділ праці, який передбачає певний зв’язок між виробництвом та / або споживанням окремих країн.

3. Економічне відособлення суб’єктів  у особливій  формі  націо- нально-господарського відокремлення, що обумовлює  товарно-гро- шовий характер зв’язків між ними.

4. Взаємодія попиту і пропозиції  країн-імпортерів та експортерів.

5. Вигоди від зовнішньої  торгівлі  розподіляються прямо  пропо- рційно змінам цін у обох сторін.

6. Спеціальні інститути, представлені  міжнародними економіч- ними, фінансово-кредитними установами  і організаціями як загаль- носвітового, так і регіонального  значення.

7. Безвалютний, але оцінений обмін товарами.

8. Погашення  фінансового або товарного кредиту постачанням товарів, випущених  на купленому  за рахунок кредиту устаткуванні.

9. Включення  в матеріал,  що експортується, елементів, виробле- них у країні-імпортері.

 

 

а) бартерні операції;

б) компенсаційні угоди;

в) офсетні операції;


Поняття:

 

г) інфраструктура світового ринку;

д) кон’юнктура світового ринку;


 

е) матеріально-технічні основи світового рину; є) соціально-економічні основи світового рину; ж) місцевий ринок;

з) світовий ринок.

Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.

1. Фрахтування є формою:

а) міжнародної  торгівлі машинами  і обладнанням;

б) міжнародної  торгівлі сировинними товарами;

в) міжнародної  торгівлі послугами.

2. Зустрічна торгівля властива:

а) міжнародній торгівлі машинами  і обладнанням;

б) міжнародній торгівлі сировинними товарами;

в) міжнародній торгівлі послугами.

3. Компенсаційні угоди є формою:

а) міжнародної  торгівлі машинами  і обладнанням;

б) міжнародної  торгівлі сировинними товарами;

в) міжнародної  торгівлі послугами.

4. Міжнародні торги є формою:

а) міжнародної  торгівлі машинами  і обладнанням;

б) міжнародної  торгівлі сировинними товарами;

в) міжнародної  торгівлі послугами.

5. Найбільш інтенсивними є товарні потоки між:

а) розвинутими країнами;

б) розвинутими країнами і країнами, що розвиваються;

в) країнами, що розвиваються;

г) країнами,  що розвиваються, та країнами  з перехідною  еконо- мікою.

Вправа 3. Визначте, яке з положень правильне, а яке — помилкове.

1. В українському експорті послуг США посідають перше місце.

2. Зменшення у світовому  товарообігу частки продовольства по- в’язано із загостренням глобальної проблеми голоду.


 

3. ЄС експортує промислові  товари, а імпортує — сировину.

4. Експорт  виробів  хімічної промисловості, сільського  господар- ства не є сировинним.

5. Перспективи для розвитку  географічної  і товарної  структури торговельної діяльності України формують галузі літакобудування, суднобудування, машинобудування.

Література до теми 5

1. Ломакин В. К. Мировая экономика:  учебник  для вузов. — М.: ЮНИ- ТИ-ДАНА, 2007. — С. 60–64.

2. Міжнародна економіка:  підручник  / за ред. В. М. Тарасевича.  —  К.: Центр навчальної  літератури, 2006. — С. 63–67.

3. Світова економіка: підручник  / А. С. Філіпенко, О. І. Рогач, О. І. Шнир- ков та ін. — 2-ге вид., стереотип. — К.: Либідь, 2001. — С. 121–127.

4. Солонінко К. С. Міжнародна економіка: навч. посібник / К. С. Солонін- ко. — К.: Кондор, 2008. — С. 181–186.