5.3. Основні  види посередницьких операцій

Продаж машин і обладнання відбувається у зібраному й розібра- ному вигляді; у формі комплектного обладнання (обладнання промис- лового підприємства,  що являє  закінчений технологічний процес); через міжнародні торги (тендери  бувають відкриті (для  усіх бажаю- чих) та закриті (для обмеженого кола фірм).

Міжнародна торгівля  сировинними товарами може  бути: вну- трішньокорпоративною (між материнськими й дочірніми фірмами ТНК); через компенсаційні угоди; через асоціації експортерів сирови- ни; на міжнародних товарних біржах.

Міжнародна торгівля  послугами  відбувається у формах:  фрах- тування,  міжнародного туризму,  ліцензійної  торгівлі (патентного й безпатентного передавання винаходів,  технологічного  досвіду, про- мислових  секретів  і комерційних знань  тощо за винагороду  (роялті


 

або паушальні платежі), інжинірингу (комплекс послуг комерційного характеру з підготовки та забезпечення процесу виробництва і реалі- зації продукції,  обслуговування будівництва та експлуатації вироб- ничих, інфраструктурних, сільськогосподарських об’єктів тощо).

Характерною особливістю сучасної світової торгівлі є широке розповсюдження так званої  зустрічної  торгівлі, на яку, за деякими оцінками,  припадає  від 20 до 30% міжнародної  торгівлі.  До опера- цій зустрічної торгівлі відносять зовнішньоторговельні операції, при яких покупець  фінансує  частину своєї закупівлі  виручкою від реалі- зації на зовнішньому ринку конкретного набору товарів і / або послуг за допомогою  продавця.  Найбільш поширені  в практиці  зустрічної торгівлі бартерні операції (безвалютний, але оцінений обмін това- рами), зустрічні закупівлі  експортерами на частину вартості товарів, що постачаються  країні-імпортеру, компенсаційні  угоди (погашення фінансового або товарного кредиту виробленими товарами), офсетні операції (включення в матеріал,  що експортується, елементів,  виро- блених у країні-імпортері).