5.1. Світовий ринок: сутність та структура

Світовий  ринок  — система обміну товарами  і послугами,  що ви- никла на основі міжнародного поділу праці й міжнародних  валютно- кредитних  і фінансових  відносин.  Функціонально світовий  ринок  є полем та результатом докладання праці, капіталу,  природних  та ін- ших ресурсів. Організаційно цей ринок є сукупністю прямих взаємо- вигідних  договорів  (між  рівноправними партнерами), спрямованих на задоволення потреб у товарах та послугах, забезпечення необхід- ними ресурсами та отримання доходу.

Світовий  ринок утворився наприкінці XVIII  ст. у результаті  ак- тивізації  торгівлі між країнами. Етапи  еволюції світового ринку: внутрішній  ринок (форма  господарського  спілкування, за якою  ви- робник  самостійно  продає  товари  всередині  країни),  національний ринок (внутрішній ринок,  частина  якого  орієнтується на іноземних покупців), міжнародний ринок (частина національних ринків, що без- посередньо пов’язана із закордонними ринками).

Основи світового ринку: матеріально-технічні (міжнародний по- діл праці); соціально-економічні (економічне відособлення суб’єктів в


 

особливій національно-господарській формі, що обумовлює товарно- грошовий характер зв’язків між ними).

Суб’єктами світового ринку є державні органи різних рівнів (центральні, регіональні,  муніципальні), а також підприємства й ор- ганізації, міжнародні організації (при наданні фінансово-кредитної допомоги  та інвестиційних коштів),  транснаціональні корпорації  та міжнародні об’єднання, окремі особи.

Об’єктами світового ринку є товари й послуги, що обертаються в міжнародній торгівлі, фактори  виробництва.

За об’єктною ознакою структури світового ринку зазвичай  ви- діляють  наступні  сегменти  (рис. 5.1). У параграфах  5.2, 5.3, 5.4 і 5.5 основну увагу буде приділено ринку товарів і послуг.

 

Світовий  ринок

 

Ринок товарів і послуг,

у т. ч. науково-технічних

 

Ринок капіталу

Ринок робочої сили

Ринок цінних паперів

 

Ринок валют

 

Рис. 5.1. Структура світового ринку

Інфраструктура світового  ринку  представлена  міжнародними економічними, фінансово-кредитними установами і організаціями як загальносвітового (СОТ, Міжнародна торгова палата, Міжнародний валютний  фонд тощо), так і регіонального  значення  (Європейський банк реконструкції та розвитку  тощо).