4.9. Міжнародна торгівля  та економічне зростання

Виділяють  три типи економічного  зростання  залежно  від того, в якій галузі збільшення використання якісних ресурсів призводить до зростання  обсягів виробництва.

1. Експорторозширююче зростання має місце в тих галузях, де зростає  обсяг виробництва експортної  продукції.  Це призводить  до розвитку  світової торгівлі і зменшення  відносної ціни експортної продукції.

2. Імпортозаміщуюче зростання характерне для зростання  обсягу виробництва в галузях, що конкурують з імпортом. Це сприяє  змен- шенню попиту і цін на імпортовані  товари, скороченню  міжнародної торгівлі.

3. Розорююче зростання виникає  у випадку, коли підсумкове  по- гіршення умов торгівлі ставить економіку в менш вигідне положення не тільки порівняно з варіантом інвестування в імпортозаміщуючі га- лузі, а й з вихідним варіантом до початку зростання  факторів.

Добробут  країни  при цьому стане меншим, ніж до економічного зростання.  Його характерні  риси.

– економічне  зростання  пов’язане з розвитком експортних  галу- зей;

– зовнішній  попит на експорт країни є нееластичним за ціною, а розширення пропозиції  призводить  до значного зниження цін;

– негативні  наслідки  погіршення  умов  торгівлі  перебільшують виграш від експорту.

Основні  терміни та поняття

Протекціонізм, фритредерство, абсолютні  переваги,  порівняль- ні переваги,  факторні  переваги,  меркантилізм, конкурентні перева- ги, імпортозаміщуюче зростання,  експорторозширююче зростання, розорююче зростання, парадокс Леонтьєва, теорема Столпера-Саму- ельсона,  теорія  життєвого  циклу  товару,  надлишковий попит,  над- лишкова  пропозиція, нова міжнародна  економіка, нова економічна географія.


 

Контрольні та дискусійні питання

1. Дайте порівняльну характеристику класичних та неокласичних теорій міжнародної  торгівлі.

2. Які головні параметри  визначають  конкурентні переваги в те- орії М. Портера? Наведіть приклади. Визначте вплив міжнародної торгівлі на економічне зростання.

3. Проаналізуйте наслідки  міжнародної  торгівлі  на прикладі  ім- порту енергоносіїв в Україну з Росії.

4. Як впливає  міжнародна торгівля на розподіл доходів?

5. Які  теорії  міжнародної  торгівлі  актуалізуються у період гло- бальної економічної кризи?

6. Яка з новітніх теорій міжнародної торгівлі враховує екологічну детермінанту?

Вправи

Вправа 1.  Для  кожного положення, наведеного нижче, знайдіть відповідний термін або поняття.

1. Напрям  у економічній  теорії, політиці  та господарській прак- тиці, що проголошує  вільну торгівлю та невтручання держави у при- ватнопідприємницьку діяльність.

2. Джерелом багатства, що ототожнюється з грошовим капіталом, є сфера обігу; добробут держави залежить  від грошового накопичен- ня, домінування експорту товарів над імпортом товарів.

3. Держави  повинні спеціалізуватися на виробництві та експорті тих товарів, у виготовленні яких вони мають абсолютну перевагу по- рівняно  з іншими суб’єктами міжнародного економічного  співробіт- ництва.

4. Країни, що володіють великим  капіталом, мають експортувати капіталомісткі товари та імпортувати трудомісткі.

5. Теорія, яка стверджує,  що у міру стандартизації технології ви- робництва  випуск  технологічно  складних  товарів  переміщується в країни з нижчим рівнем доходів.

6. Теорія, яка показує  залежність  конкурентоспроможності краї- ни на світовому ринку від певних параметрів.

7. Визначальне положення цієї теореми: якщо відсутнє спільне ви- робництво,  а економіка характеризується досконалою  конкуренцією,


 

то ціна продукту  змінюється  настільки,  наскільки  в середньому  змі- нюється ціна факторів виробництва.

8. Розвиток торгівлі, що може знизити відносну ціну експортного товару.

9. Підсумкове  погіршення  умов торгівлі, яке ставить економіку в менш вигідне становище порівняно не тільки з варіантом інвестуван- ня в імпортозаміщуючі галузі, а й з вихідним  варіантом  до початку зростання.

10. Збільшення факторів, що інтенсивно  використовуються в кон- куруючих з імпортом виробництвах.

11. Міжнародна торгівля  обґрунтовується спеціалізацією розви- нутих країн на виробництві й експорті наукомістких та високотехно- логічних товарів, а спеціалізація країн, що розвиваються, — ресурсо- містких товарів.

12. Грошове вираження інтернаціональної вартості товарів і по- слуг, що реалізуються на зовнішньому  ринку.

 

 

а) світова ціна;


Поняття:

 

б) імортозаміщуюче зростання;

в) теорія абсолютних переваг А. Сміта;

г) теорема Столпера-Самуельсона;

д) теорія порівняльної наділеності факторами Хекшера-Оліна;

е) теорія життєвого циклу товару;

є) фритредерство;

ж) теорія конкурентних переваг М. Портера;

з) меркантилізм;

и) експорторозширююче зростання; і) модель наукомісткої  спеціалізації; ї) розорююче зростання.

Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.

1. Економічна політика  держави, спрямована  на захист вітчизня- ної економіки від іноземної конкуренції:

а) протекціонізм;

б) фритредерство;


 

в) парадокс В. Леонтьєва;

г) теорія С. Ліндера.

2. Кожна країна має спеціалізуватися на виробництві тих товарів, витрати  на виробництво яких  порівняно нижчі в межах цієї країни, хоча загалом вони можуть бути вищими, ніж за кордоном:

а) меркантилізм;

б) теорія абсолютних переваг А. Сміта;

в) теорія порівняльних переваг Д. Рікардо;

г) теорема Стопера-Самуельсона.

3. Експорт США більш трудомісткий і менш капіталомісткий, що суперечить теорії Хекшера-Оліна:

а) теорія Хекшера-Оліна-Самуельсона;

б) нефакторна модель;

в) теорія спадних витрат;

г) теорія технологічного розриву.

4. Згідно з теорією життєвого циклу товару умовами виникнення порівняльних переваг стають:

а) наукові дослідження та розробки;

б) низька заробітна плата;

в) висока кваліфікація робітників;

г) високий рівень розвитку  економіки в країні.

5. До випадкових  обставин, що за теорією конкурентних переваг М. Портера  впливають  на конкурентоспроможність нації, не відно- сять:

а) інновації;

б) природно-кліматичні умови;

в) зміну умов інвестування;

г) рівень розвитку  обслуговуючих галузей.

6. Згідно  з теоремою  Столпера-Самуельсона встановлення віль- них торговельних відносин призводить до зростання винагороди фак- тора, що:

а) інтенсивно  використовується у виробництві товару, ціна якого знижується;


 

б) інтенсивно використовується у виробництві товару, ціна якого зростає;

в) мало використовується у виробництві товару, ціна якого зни- жується;

г) немає правильної відповіді.

7. Точкою перетину яких кривих визначається світова ціна:

а) надлишкового попиту та надлишкової пропозиції;

б) виробничих можливостей та кривої пропозиції;

в) виробничих можливостей;

г) виробничих можливостей та кривої попиту.

8. Яке зростання  має місце в тих галузях, де зростає обсяг вироб- ництва експортної продукції:

а) розорююче зростання;

б) експорторозширююче зростання;

в) імортозаміщуюче зростання;

г) постійне зростання.

9. Яке зростання  сприяє  зменшенню  попиту і цін на імпортовані товари, скороченню міжнародної  торгівлі:

а) розорююче зростання;

б) експорторозширююче зростання;

в) імортозаміщуюче зростання;

г) постійне зростання.

10. Ключовою  особливістю  міжнародної  ціни на відміну від вну- трішньої є:

а) змінність;

б) множинність;

в) постійність;

г) контрольованість.

11. Яка модель пов’язує торгівлю між країнами з існуванням від- мінностей у рівнях їхнього технологічного розвитку:

а) модель наукомісткої  спеціалізації;

б) модель «економії на масштабах виробництва»;


 

в) модель технологічного розриву;

г) моделі внутрішньогалузевої торгівлі.

13. Яка з теорій пов’язує торгівлю між країнами зі зміною ділової активності  окремих економічних  регіонів:

а) теорія Хекшера-Оліна;

б) нова теорія міжнародної  торгівлі;

в) нова економічна географія;

г) теорія конкурентних переваг М.Портера.

Вправа 3. Визначте, яке з положень правильне, а яке — помилкове.

1. Протекціонізм — економічна політика  держави, спрямована  на захист національної економіки.

2. Згідно  з теорією абсолютних  переваг А. Сміта, держави  пови- нні спеціалізуватися на виробництві та експорті тих товарів, у виго- товленні  яких  вони мають абсолютну  перевагу  порівняно з іншими суб’єктами міжнародного економічного співробітництва.

3. Теорія порівняльної наділеності  факторами Хекшера-Оліна: трудомісткі   країни  експортують   більш  капіталомістку  продукцію, коли капіталомісткі країни — трудомістку.

4. Передумовами теореми Столпера-Самуельсона є модель «2х2х2»; абсолютна  конкуренція; фактори  виробництва можуть  рухатись  між секторами  у межах країни; встановлення торговельних  відносин при- зводить до зростання  відносної ціни на зерно.

5. Теорія  життєвого  циклу товару стверджує,  що у міру стандар- тизації  технології  виробництва випуск  технологічно  складних  това- рів переміщується в країни з нижчим рівнем доходів.

6. Згідно  з теорією життєвого  циклу  товару, на четвертому  етапі країни з більшим рівнем доходу стають чистими експортерами зазна- чених товарів і одночасно починають виробляти якісно новий продукт.

7. Одним з важливих  параметрів,  які згідно з теорією конкурент- них переваг М. Портера  впливають  на конкурентоспроможність на- ції, є рівень розвитку  обслуговуючих галузей.

8. Експорторозширююче зростання  призводить  до розвитку  сві- тової торгівлі і може знизити  відносну ціну експортного товару.

9. Чим більше той чи інший фактор  спеціалізований на експорт- ному виробництві, тим більше він виграє від вільної зовнішньої  тор- гівлі.


 

10. Якщо всі фактори  виробництва в усіх країнах зростають одна- ковими темпами, то співвідношення світових цін, структура  міждер- жавних торговельних  потоків змінюються також.

11. Світова  ціна визначається точкою перетину  кривих  попиту та пропозиції.

12. Для порівняння експортної та імпортної спеціалізації факторів використовують показник  «умови торгівлі».

Література до теми 4

1. Бураковський  І. Теорія  міжнародної  торгівлі / І. Бураковський.  — 2-ге. вид. — К.: Основи, 2000. — 241 с.

2. Волчкова Н. Новая  теория международной торговли и новая эко- номическая география (Нобелевская премия  по экономике  2008 года) // Вопросы экономики,  2009. — № 1. — С. 103–118.

3. Киреев А. П. Международная экономика:  учеб. пособие  для  вузов: в

2-х ч. / А. П. Киреев. — М.: Международные отношения.  — 1997. — Ч. І. — С. 79–194.

4.  Міжнародна економіка:  навчальний посібник  / за  ред.  А. О. Задої, В. М. Тарасевича. — Д.: Вид-во ДУЕП,2010. — С. 60–71.

5. Міжнародна економіка:  підручник  / за ред. В. М. Тарасевича.  —  К.: Центр навчальної  літератури, 2006. — С. 55–79.

6. Рыбалкин  В. Е. Международные экономические отношения:  учебник

/ В. Е. Рыбалкин. — Изд. 7-е, перераб. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. — 591 с.

7. Солонінко К. С. Міжнародна економіка: навч. посібник / К. С. Солонін- ко. — К.: Кондор, 2008. — С. 187–212.

8. Трухачев В. И. Международная торговля: учеб. пособие / В. И. Труха- чев. — 2-е изд., перераб. — М.: Финансы и статистика, 2008. — 416 с.

9. Фомичев В. И. Международная торговля:  учебник  / В. И. Фомичев. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — М.: ИНФРА–М, 2001. — 446 с.