ПЕРЕДМОВА

Процес само- ідентифікації нашої молодої держави  в глобальному  просторі ще не завершився, триває й пошук достойного місця і ролі національної економіки  України  в міжнародній економіці. Українців  не може за- довольнити  можливий статус  їх країни  як  такої,  що розвивається. Вони здатні відбудувати розвинуту країну з конкурентоспроможною соціально  та екологічно  орієнтованою  ринковою  економікою.  Необ- хідною передумовою адекватних  дій в цьому напрямку  є опанування багатого доробку вчень, теорій і концепцій  економічної  глобалізації, міжнародної економіки, регіональних економічних угрупувань, голо- вних міжнародних  економічних  процесів  і явищ  та відкритої  націо- нальної економіки. Саме ця проблематика є провідною у підручнику, який запропонований до уваги читачів.

Підручник складається зі вступу та двадцяти  двох тем, в яких у відповідності  з державними стандартами розглянуто зміст, середови- ще та еволюцію міжнародної  економіки, основи, форми та напрямки розвитку міжнародних економічних відносин, проблеми економічної глобалізації та інтеграції. В логічній послідовності  розкриваються етапи еволюції, сучасний  зміст і основні структурні  характеристики міжнародної економіки, визначаються особливості та закономірності окремих складових міжнародних економічних відносин (торгівля і науково-технологічний обмін, рух капіталу  і людського капіталу, ва- лютно-фінансові відносини), форми  та інструменти їх регулювання в умовах глобалізації.  Головну увагу приділено  основним  поняттям, класифікаційним характеристикам та сучасним  моделям  міжнарод- ної економіки.

Авторами  окремих  глав є: доц., к.е.н. Білоцерківець В. В. — теми

6, 21 (у співавторстві); доц., к.е.н. Завгородня О. О. — теми 8, 10, 11; ст. викл., к.е.н. Золотарьова О. В. — теми 17 (у співавторстві), 21 (у співавторстві); доц., д.е.н. Лазебник  Л. Л. — тема 20 (у співавторстві); доц., к.е.н. Лебедєва  В. К. — теми  12, 13, 17 (у співавторстві);  доц., к.е.н. Летуча О. В. — теми 4 (у співавторстві), 7 (у співавторстві); доц., к.е.н. Леонідов І. Л. — теми 3, 5, 22 (у співавторстві); ст. викл. Литви- нова О. М. — теми 19, 20 (у співавторстві); ст. викл. Магдіч А. С. — теми  16 (у  співавторстві), 17 (у  співавторстві); проф.,  д.е.н. Мель- ник Л. Г. — теми 4 (у співавторстві), 7 (у співавторстві); ас. Перова (Амбражей) О. А. — вступ (у співавторстві), тема 1 (у співавторстві);


ПЕРЕДМОВА

доц., к.е.н. Рябцева Н. В. — теми 2 (у співавторстві), 9, 18; доц., к.е.н. Сабадаш В. В. — теми 4 (у співавторстві), 7 (у співавторстві); проф., д.е.н. Тарасевич В. М. — передмова, вступ (у співавторстві), теми 1 (у співавторстві), 2 (у співавторстві); доц., к.е.н. Фаїзова О. Л. — теми

14, 15, 16 (у співавторстві); проф., д.е.н. Швець В. Я. — тема 22 (у спів- авторстві).

Авторський колектив із вдячністю прийме всі зауваження та про- позиції щодо вдосконалення змісту і форми подання навчального ма- теріалу.