4.4. Теорема Столпера-Самуельсона

Передумови: модель «2х2х2» (2 фактори  виробництва, 2 товари, 2 країни); існує абсолютна конкуренція; фактори  виробництва можуть рухатись між секторами  у межах країни; встановлення торговельних відносин призводить  до зростання  відносної ціни на зерно.

Формулювання: при виконанні зазначених передумов встанов- лення  вільних торговельних  відносин призводить до зростання  вина- городи фактора, що інтенсивно використовується  у виробництві то- вару, ціна якого збільшується, та зменшення винагороди фактора, що інтенсивно використовується у виробництві товару, ціна якого зни- жується, незалежно від того, яка структура споживання цих товарів власниками факторів виробництва.

Визначальне  положення  теореми   можна   сформулювати  так:

якщо  відсутнє  спільне  виробництво,  а економіка  характеризується


 

досконалою  конкуренцією (тобто ціна кінцевого  продукту  дорівнює сумі цін факторів виробництва), то ціна продукту змінюється настіль- ки, наскільки  в середньому змінюється  ціна факторів виробництва.

1

 

Під впливом зовнішньої торгівлі (рис. 4.1) екзогенні зміни в темпах зростання  цін товарів призводять до непропорційно більших змін у ці- нах на фактори  виробництва. Так, виробництво трудомісткого товару призведе  до зростання  попиту на працю до рівня D L і ціни праці до

W , відповідно попит на капітал зменшиться до рівня D K, а його ціна

1          1

1

 

(ставка  відсотка)  — до рівня R . Тому винагорода  надлишкового фак-

тора праці зросте, а капіталу, відповідно, зменшиться. За умов вільної торгівлі відносна ціна праці W /R зросте порівняно з умовами автаркії.

1          1

Рис. 4.1. Вплив міжнародної  торгівлі на попит на фактори  виробництва в праценадлишковій країні