4.2. Теорія абсолютних переваг  А. Сміта. Теорія порівняльних переваг  Д. Рікардо

За теорією абсолютних переваг А. Сміта, країна повинна  спе- ціалізуватися на виробництві та експорті тих товарів, у виготовленні яких вона має абсолютну перевагу порівняно з іншими країнами. Тоб- то кожній  країні слід імпортувати товари, у виробництві яких пере- ваги відсутні, а експортувати такі товари, виробництво яких є більш ефективним, а саме — на одиницю продукту витрачається менше пра- ці порівняно з іншою країною — потенційним торговельним партне- ром. Розглянемо цю теорію на прикладі  двох країн: Росії та України. Нехай  у розрахунку  на 1 трудодень  у Росії збирають 1 т картоплі  та

4 т цукрових  буряків,  а в Україні  800 кг картоплі  та 4,5 т цукрових буряків. Тобто Росія має абсолютні переваги у виробництві картоплі, Україна — у виробництві буряків. У разі повної спеціалізації Україна спеціалізуватиметься на виробництві буряків, Росія — картоплі. Тоді


 

за 1 день в Україні  збиратимуть 9 т буряків,  4,5 т залишатимуть на внутрішньому ринку, а 4,5 т обмінюватимуть у росіян на 1 т картоплі. Таким чином, чистий виграш України  складатиме  1000 кг — 800 кг =

= 200 кг картоплі. Відповідно чистий виграш Росії складатиме  4,5 т —

— 4 т = 0,5 т цукрових буряків.

За  теорією порівняльних переваг Д. Рікардо  кожна  країна  по- винна спеціалізуватися на виробництві тієї продукції, у випуску якої вона має порівняльні переваги (менші порівняльні витрати).

Розглянемо спрощений  приклад  Д. Рікардо.  Нехай  виробництво

25 м тканини  потребує 100 дн праці в Англії та 90 дн в Португалії,  а виробництво 50 л вина — 120 дн праці в Англії та 80 дн — у Португа- лії. Як бачимо, абсолютні витрати виробництва тканин і вина в Англії (відповідно  100 / 25 і 120 / 50) вищі, ніж в Португалії  (відповідно  90

/ 25 і 80 / 50).

Порівняльні витрати  виробництва тканин  в Англії  дорівнюють співвідношенню абсолютних витрат виробництва тканин і вина в Ан- глії: (100 / 25):(120  / 50) = 5 / 3. Порівняльні витрати  виробництва вина в Англії дорівнюють 3/5.

Порівняльні витрати  виробництва тканин в Португалії  дорівню- ють співвідношенню абсолютних витрат виробництва тканин і вина в Португалії: (90 / 25):(80 / 50) = 9 / 4. Порівняльні витрати виробни- цтва вина в Португалії  дорівнюють 4/9.

Оскільки 4/9  < 3/5,  то Португалія буде спеціалізуватися на ви- робництві  вина й експортуватиме його в Англію. Переміщення пра- ці та капіталу  з виробництва тканин  у виробництво вина дозволить Португалії завдяки обміну на вино отримати тканини з Англії, витра- тивши лише 80 дн праці, а не 90, тобто зекономити  10 дн.

Оскільки 5/3  < 9/4, то Англія буде спеціалізуватися на виробни- цтві тканин і експортуватиме їх у Португалію.  Переміщення праці та капіталу з виробництва вина у виробництво тканин дозволить Англії завдяки  обміну на тканини  отримати  вино з Португалії,  витративши

100 дн праці, а не 120, тобто зекономити  20 дн.

Отже, в умовах вільної міжнародної  торгівлі  виграють  не тільки країни, що мають абсолютні переваги (менші абсолютні витрати), але й країни,  що мають  порівняльні переваги  (менші  порівняльні вит- рати).