3.3. Міжнародна торговельна діяльність

Міжнародна торгівля  характеризується сукупним  товарообігом між усіма країнами світу, який розраховується додаванням лише об- сягів експорту. Зовнішня торгівля  складається з оплачуваного  виво- зу (експорту) і оплачуваного  ввозу (імпорту товарів).

За  критерієм  товарної  спеціалізації виділяються такі види між- народної торговельної діяльності: торгівля готовою продукцією; торгівля машинами й обладнанням; торгівля сировиною; торгівля послугами.  Зазначені види міжнародної  торговельної  діяльності  ха- рактеризуються:  змінами  структури  товарообігу  за  рахунок  зрос- тання  до 70% частки  готових  виробів,  зниження частки  продоволь- ства й сировини  до 30%, крім палива; щорічним  оновленням на 1/3 номенклатури продукції  обробних  галузей  (особливо електроніки); зростанням темпів  торгівлі  машинами  й  устаткуванням на  основі


 

розвитку  внутрішньогалузевих зв’язків  і розширення міжнародно- го виробничого  кооперування (у межах ТНК  здійснюється до 1/3 всього імпорту та 3/5  торгівлі комплектуючими); зростанням частки взаємної торгівлі розвинених  країн (більше 70% міжнародної  торгів- лі); розширенням ринку наукової продукції, патентів, ліцензій, «ноу- хау», збільшенням експорту й імпорту послуг.

Докладніше про міжнародну торгівлю йтиметься в темах 4, 5, 6 і 7.