АНОТАЦІЯ

Присвячується

100-річчю кафедри політичної економії

Національної металургійної академії України

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА ПІДРУЧНИК

За редакцією докторів економічних наук,

професорів Задої А. О., Тарасевича В. М.

Затверджено

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури»

2012


УДК  339.9(075.8)

ББК  65.58я73

М  58


Гриф надано

 

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

(Лист № 1/11-4087 від 25.05.2011 р.)

Рецензенти:

Одягайло Б. М. – доктор економічних наук, професор ВНЗ "Університет

економіки та права "КРОК";

Петруня Ю. Є. – доктор економічних наук, професор, перший проректор

Академії митної служби України, завідувач кафедри менеджменту зовніш-

ньоекономічної діяльності.

 

 

М 58


Білоцерківець В. В., Завгородня О. О., Лебедєва В. К. та ін.

Міжнародна економіка. Підручник./ За ред. А. О. Задої, В. М. Тарасевича –

К.: Центр учбової літератури, 2012. – 416 с.

ISBN 978-611-01-0328-2

 

 

У підручнику розглянуто зміст, середовище та еволюцію міжнародної економіки, ос- нови її руху, форми та напрями розвитку міжнародних економічних відносин, проблеми економічної глобалізації та інтеграції.

Структура підручника складається з вступу та двадцяти двох розділів, в яких у логіч- ній послідовності розкриваються етапи еволюції міжнародної економіки, її сучасний зміст та  основні  структурні характеристики, визначаються закономірності функціонування і

розвитку окремих складових міжнародних економічних відносин й напрямки їх національ- ного, між  та наддержавного регулювання. Наголос робиться на основних поняттях, класи- фікаціях та моделях міжнародної економіки.

Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, державних службовців та підп-

риємців.

 

 

ISBN 978-611-01-0328-2


УДК 339.9(075.8)

ББК 65.58я73

© Білоцерківець В. В., Завгородня О. О.,

Лебедєва В. К. та ін., 2012.

© Центр учбової літератури, 2012.