ЗМІСТ

Передмова ................................................................................... 3

Вступ ........................................................................................... 6

1. Еволюція  міжнародної  економіки як науки  ............................................... 6

2. Об’єкт та предмет курсу. Загальна характеристика міжнародних економічних  відносин .......................................................................................... 7

3. Методи та функції міжнародної  економіки як науки та

навчального курсу  ................................................................................................ 9

Тема 1. Міжнародна економічна система ......................................13

1.1. Сучасний  світ і середовище міжнародної  економіки .......................... 13

1.2. Еволюція  світового ринку та міжнародної  економіки.

Зміст міжнародної  економіки ..................................................................... 19

1. 3. Структура міжнародної  економіки ........................................................... 24

1.4. Рух міжнародної  економіки: форми, напрямки, чинники.

Матеріальні основи розвитку  міжнародної  економіки ...................... 26

1.5. Соціально-економічні основи розвитку  міжнародної  економіки ... 35

Тема 2. Національні економіки та їх взаємодія...............................41

2.1. Систематизація країн світу за регіональною, організаційною ознаками  та рівнем економічного розвитку ........................................... 41

2.2. Економічно розвинуті  країни світу ........................................................... 46

2.3. Країни з перехідною економікою. Національна економіка України:

загальне та особливе ....................................................................................... 47

2.4. Країни, що розвиваються. Нові індустріальні країни ......................... 49

2.5. Механізми  взаємодії національних економік країн світу .................. 53

Тема 3. Міжнародна економічна діяльність ...................................59

3.1. Міжнародна економічна діяльність: сутність, суб’єкти та форми .. 59

3.2. Міжнародне виробництво і міжнародний бізнес .................................. 61

3.3. Міжнародна торговельна діяльність ......................................................... 64

3.4. Іноземна  інвестиційна діяльність.  Фінансова діяльність .................. 65

Тема 4. Теорія міжнародної торгівлі ..............................................71

4.1. Концепції меркантилізму, протекціонізму і фритредерства ............ 71

4.2. Теорія абсолютних переваг А. Сміта. Теорія порівняльних переваг

Д. Рікардо ........................................................................................................... 72

4.3. Теорія порівняльної наділеності факторами Хекшера-Оліна.

Парадокс В. Леонтьєва ................................................................................... 74


 

4.4. Теорема Столпера-Самуельсона................................................................. 75

4.5. Теорія життєвого циклу товару .................................................................. 76

4.6. Теорія конкурентних переваг М. Портера .............................................. 77

4.7. Нефакторні теорії міжнародної  торгівлі.................................................. 80

4.8. Ціноутворення в міжнародній торгівлі. Міжнародна торгівля

і розподіл доходів............................................................................................. 82

4.9. Міжнародна торгівля та економічне зростання .................................... 86

Тема 5. Світовий ринок товарів  і послуг.........................................93

5.1. Світовий  ринок: сутність та структура  .................................................... 93

5.2. Види і показники міжнародної  торгівлі ................................................... 94

5.3. Основні види посередницьких операцій.................................................. 95

5.4. Географічна і товарна структура світового ринку ................................ 96

5.5. Зовнішня торгівля України: географічна і товарна структура ........ 99

Тема 6. Міжнародний науково-технологічний обмін..................... 108

6.1. Сутність міжнародного науково-технологічного обміну та його форми.................................................................................................................108

6.2. Основні форми і канали передачі технологій ......................................113

6.3. Види та особливості торгівлі інжиніринговими послугами  ..........115

Тема 7. МІЖНАРОДНА ТОРГОВА ПОЛІТИКА ........................ 123

7.1. Торгова політика: сутність, напрямки, інструменти..........................123

7.2. Тарифне  регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Мито, його види та функції .......................................................................124

7.3. Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності ..........129

7.4. Ліцензування, види ліцензій. Квотування, види квот ......................132

7.5. Демпінг. Види демпінгу. Експортні субсидії........................................133

7.6. СОТ та її роль у регулюванні міжнародних торговельних відносин...134

7.7. Сучасна міжнародна торгова політика ...................................................135

Тема 8. СВІТОВИЙ ФІНАНСОВИЙ РИНОК ............................ 142

8.1. Світовий  фінансовий ринок, його структура і функції ....................142

8.2. Сутність та причини міжнародного руху капіталу.

Показники руху капіталу............................................................................145

8.3. Характерні  риси сучасного етапу руху капіталу .................................149

8.4. Світова фінансова криза як форма прояву глибинних

суперечностей міжнародної економіки початку ХХІ-го сторіччя...153

Тема 9. Прямі інвестиції і міжнародне співробітництво................. 162

9.1. Інвестиції  в системі міжнародного руху капіталу.

Міжнародний ринок прямих іноземних інвестицій..........................162

9.2. Теорії прямого іноземного інвестування ...............................................172


 

9.4. Транснаціональні корпорації: суть, критерії та еволюція................180

9.5. Форми  і методи регулювання інвестування на національному

та міжнародному рівнях ..............................................................................182

9.6. Міжнародна інвестиційна діяльність України ....................................185

Тема 10. Міжнародне портфельне інвестування ........................... 194

10.1. Теорії портфельного інвестування ........................................................194

10.2. Структура портфельних інвестицій. Основні портфельні інвестори.........................................................................................................196

10.3. Ринок цінних паперів та його інструменти ........................................199

10.4. Міжнародні портфельні інвестиції в Україні ....................................204

Тема 11. Міжнародний кредит .................................................... 213

11.1. Міжнародний кредит та його функції в сучасній економіці.

Принципи міжнародного кредитування ...........................................213

11.2. Форми  міжнародного кредитування ....................................................215

11.3. Міжнародні кредитно-фінансові інститути та їх діяльність ........217

11.4. Проблема зовнішньоекономічної заборгованості та шляхи

її вирішення ..................................................................................................219

11.5. Україна в міжнародних  кредитних  відносинах.................................224

Тема 12. Світовий ринок праці .................................................... 234

12.1. Особливості формування та розвитку  світового ринку праці .....234

12.2. Світові центри тяжіння робочої сили...................................................236

12.3. Роль і місце міжнародних  організацій  у регулюванні  світового ринку праці ....................................................................................................238

Тема 13. Міжнародна трудова міграція........................................ 245

13.1. Сутність і види міжнародної  трудової міграції  ................................245

13.2. Економічні та соціальні причини міжнародної трудової міграції... 248

13.3. Наслідки міжнародної  трудової міграції для мігрантів, приймаючих країн та країн-донорів .....................................................249

13.4. Регулювання міжнародних  міграційних процесів  ..........................252

13.5. Україна у світових міграційних процесах ...........................................253

Тема 14. Теорії валютних  курсів  ................................................. 265

14.1. Поняття валюти та її види. Резервні  валюти  ....................................265

14.2. Валютний курс. Валютний паритет. Фактори, що впливають

на валютний курс. Теорії валютного курсу ........................................270

14.3. Конвертування валют та його види. Режим валютного курсу.....276

14.4. Валютно-курсові проблеми монетарної політики у сучасних умовах ..............................................................................................................278


 

Тема 15. Світовий валютний ринок.............................................. 290

15.1. Сутність, структура та функції світового валютного ринку ........290

15.2. Валютні операції та їх основні види .....................................................296

15.3. Основні центри торгівлі валютою  ........................................................297

15.4. Міжнародні валютно-фінансові організації та їх роль ..................299

15.5. Валютний ринок України та особливості його функціонування ... 304

Тема 16. Світова валютна  система............................................... 313

16.2. Еволюція  світової валютної системи  ...................................................316

16.3. Регіональні валютні системи. Європейська валютна система .....319

16.4. Становлення валютної системи України  ...........................................322

Тема 17. Міжнародні розрахунки................................................ 329

17.1. Поняття, суб’єкти та особливості міжнародних  розрахунків ......329

17.2. Форми  міжнародних  розрахунків та фактори  їх вибору

у міжнародних  комерційних відносинах.............................................330

17.3. Сучасні платіжні системи та засоби зв’язку суб’єктів

міжнародних  розрахунків.........................................................................337

Тема 18. Платіжний баланс  та макроекономічна рівновага ............ 344

18.1. Сутність та структура платіжного  балансу. Економічна рівновага платіжного  балансу ....................................................................................344

18.2. Фактори впливу на стан платіжного  балансу ...................................347

18.3. Регулювання платіжного  балансу .........................................................347

18.4. Платіжний баланс України: стан, структура, динаміка..................350

Тема 19. Міжнародна регіональна інтеграція ............................... 360

19.1. Сутність і фактори розвитку міжнародної регіональної інтеграції... 360

19.2. Рівні, форми і типи міжнародної  регіональної  інтеграції .............361

19.3. Ефекти  регіональних  торговельних  угод. Динамічні та статичні ефекти економічної інтеграції.................................................................362

19.4. Основні інтеграційні угрупування:  ЄС, НАФТА, МЕРКОСУР, АТЕС, СНД. Проблеми формування ЄЕП ........................................364

Тема 20. Європейська економічна інтеграція ............................... 372

20.1. Процес європейської інтеграції та його витоки  ...............................372

20.2. Етапи розширення ЄС  ..............................................................................373

20.3. Позиції сучасного ЄС у глобальній  економіці  .................................374

20.4. Європейський внутрішній  ринок. Європейська економічна політика ..........................................................................................................375

Тема 21. Глобалізація економічного розвитку .............................. 381

21.1. Глобалізація міжнародної  економіки. Суперечливість процесу


 

21.2. Глобальні проблеми сучасності: сутність, класифікація та їх загострення ...................................................................................................384

21.3. Глобалізм і національна економіка .......................................................385

21.4. Цивілізаційні виміри глобальних  проблем. Економічні  аспекти зіткнення та взаємодії цивілізацій .......................................................389

21.5. Міждержавне регулювання глобальних  проблем  ...........................391

Тема 22. Інтеграція україни  у світову економіку .......................... 398

22.1. Ринкові трансформації в Україні у геостратегічному  контексті.

Глобальна та цивілізаційна специфіка ринкових трансформацій...398

22.2. Вашингтонський консенсус: проблеми і наслідки.

Пост-Вашингтонський консенсус  ........................................................400

22.3. Україна у процесах європейської інтеграції ......................................401

22.4. Участь України  у регіональних  інтеграційних угрупуваннях .....402

22.5. Проблеми формування стратегії економічного розвитку України... 404


 


НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА ПІДРУЧНИК

За редакцією докторів економічних наук,

професорів Задої А. О., Тарасевича В. М.

Оригінал-макет підготовлено

ТОВ «Центр учбової літератури»

Керівник видавничих проектів – Сладкевич Б. А.

Підписано до друку 27.10.2011. Формат 60х84 1/16.

Друк офсетний. Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman.

Умовн. друк. арк. 23,4.

Видавництво «Центр учбової літератури» вул. Електриків, 23 м. Київ 04176 тел./факс 044-425-01-34

тел.: 044-425-20-63; 425-04-47; 451-65-95

800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: www.cul.com.ua

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 2458 від 30.03.2006