22.5. Проблеми формування стратегії економічного розвитку України

Пріоритети євроінтеграційної стратегії України  — дотримання стратегічного балансу між західноєвропейським вектором (Європей- ський  Союз)  та іншими  важливими векторами  зовнішньоекономіч- ного розвитку  (США–ЄС–Російська Федерація, а в майбутньому Китай, Японія).

Проблеми, що перешкоджають набуттю Україною  повноправно- го членства  в ЄС: 1) цивілізаційні (українське та західноєвропейське суспільства   перебувають   на  різних  стадіях  циклів   цивілізаційно- го розвитку); 2) трансформаційні (відсутність корекції в стратегії розвитку  ЄС  у напрямі  орієнтації  на загальноєвропейську, а не за- хідноєвропейську модель відносин між країнами); 3) моделювання (стратегія розвитку  відносин України  з ЄС має враховувати модель майбутнього, а не нинішнього ЄС).

Вплив  світової  економічної  кризи  2007–2010 рр. на цілі і пріо- ритети  стратегії економічного  розвитку  України  проявився в пошу- ку перехідних  цільових  орієнтирів (скажімо,  набуття  асоційованого членства в ЄС на прикладі  Норвегії).

Проблеми засобів досягнення стратегічних цілей пов’язані  з дотриманням  умов  культурно-етнічної,  економічної   «сумісності»:


 

1) близькість рівнів розвитку та інтернаціоналізації економіки країн- партнерів;  2) наявність  високорозвинутих економічних  зв’язків між суб’єктами економічної діяльності країн, що інтегруються.

Перешкоди засобів досягнення  євроінтеграційних цілей:

1) Україна  значно відстає від середнього рівня ЄС за показника- ми ВВП на душу населення,  рівня експорту на душу населення,  пря- мих іноземних інвестицій  на душу населення;

2) нездатність багатьох українських підприємств витримати кон- курентний тиск єдиного європейського економічного простору;

3) значне розходження за рівнем соціальних стандартів між Укра- їною та ЄС (наприклад, рівень розвитку  людського потенціалу);

4) недостатній потенціал виходу України на західноєвропейські ринки  високотехнологічних виробів  та входження  у відповідні  сис- теми міжнародної  кооперації, що сформовані  або формуються в ЄС;

5) недостатня сумісність України з ЄС за інституціональними ознаками, особливо в таких сферах, як: судова система, суспільна інформованість, статистика,  соціальний  захист,  регіональне  співро- бітництво, охорона довкілля,  охорона здоров’я, правосуддя, державні закупівлі  тощо.

Проблеми способів поєднання засобів досягнення стратегіч- них  цілей пов’язані  з формуванням еволюційного,  поступового  ха- рактеру входження  України  до ЄС. Світова  економічна  криза 2007–

2010 рр. актуалізувала проблеми  підвищення внутрішнього  попиту та розширення місткості внутрішнього  ринку.

Перспективи включення України в економічний простір Європей- ського Союзу залежать від: 1) завершення процесу закріплення базових ринкових  перетворень  в Україні  і становлення розвинутих ринкових інституцій;  2) відмови  від структурної політики  підтримки  розвитку застарілих  базових галузей економіки;  3) істотного розвитку  механіз- мів комерціалізації існуючого в Україні інтелектуального потенціалу.

Основи прискорення євроінтеграції:  1) економічні (розвиток галу- зей: аерокосмічної,  виробництва нових  матеріалів,  фармацевтичної, електронної,  електротехнічної); 2) політичні (пріоритетність на- уково-технічної, інноваційної,  освітньої  та інформаційної політики держави); 3) фінансові (механізм  цільового фінансування адаптації України до міжнародних  стандартів має охоплювати усі рівні бю- джетного  процесу,  позабюджетні фонди,  а також  залучення коштів вітчизняних підприємств).


 

Основні  терміни і поняття

Геополітичні   зміни   ХХ  ст.,  тенденції   ринкових   трансформа- цій в Україні, перешкоди та потенційні можливості  євроінтеграції України, умови ринкових  трансформацій України, їх позитивні  та негативні  наслідки,  нівелювання негативів  через конкурентні пере- ваги та структурну  перебудову, Вашингтонський консенсус, Пост- Вашингтонський консенсус, основні етапи євроінтеграції, ЦЄІ, ЧЕС, ГУАМ, позитивні  наслідки від реалізації регіональних  проектів, про- блеми засобів досягнення стратегічних цілей, проблеми способів по- єднання  засобів досягнення  стратегічних  цілей.

Контрольні та дискусійні питання

1. Чим визначені геостратегічні трансформації в Україні?

2. Охарактеризуйте критерії ринкових  трансформацій в Україні.

3. Який механізм регулювання властивий стратегії економічного розвитку  України?

4. Проаналізуйте результати реформ, що відповідають  «Вашинг- тонському консенсусу».

5. Обґрунтуйте причини  відмови України  від деяких реформ, за- пропонованих МВФ.

6. З якими європейськими організаціями співпрацює Україна?

7. Чим забезпечується сприятливий інвестиційний клімат у про- цесі євроінтеграції України?

8. Який  ефект може отримати  Україна  від регіонального  співро- бітництва з ЄС?

Вправи

Вправа 1.  Для  кожного положення, наведеного нижче, знайдіть відповідний термін або поняття.

1. Формуванню та розширенню  експортного  потенціалу  пріори- тетних галузей, наближенню вітчизняного виробника до світового рівня, поглибленню  участі у міжнародному поділі праці сприяє…

2. Збереження власної  ідентичності  та державного  суверенітету, підвищення рівня конкурентоспроможності, економічної  безпеки  та суспільного добробуту — це…

3. Через Берлін, Дрезден, Вроцлав, Львів, Київ пролягає…


 

4. Країни  Австрія, Албанія, Білорусь,  Болгарія, Боснія  та Герце- говина, Італія, Македонія,  Польща, Словацька Республіка,  Словенія, Румунія,  Угорщина,  Україна,  Хорватія,  Чеська  республіка  утворю- ють об’єднання…

5. Країни Азербайджан, Грузія, Молдова, Україна утворюють об’єднання…

6. Термін, що характеризує рекомендації  МВФ для країн, які хо- чуть реформувати свої економіки.

Поняття:

а) Вашингтонський консенсус;

б) ГУАМ;

в) ЦЄІ;

г) міжнародний транспортний коридор № 3;

д) напрям регулювання відкритості  економіки;

е) структурна  перебудова.

Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.

1. ЦЄІ не підтримує такі групи проектів, як:

а) інвестиційні; б) організаційні; в) освітні;

г) культурні.

2. Системна інтеграція у європейське господарство з посиленням міжнародної  конкурентоспроможності — це:

а) стратегічний  напрямок  євроінтеграції;

б) рекомендація «Вашингтонського консенсусу»;

в) позитиви  участі України  у регіональних  європейських проек-

 

тах;


 

г) ціль стратегії економічного розвитку  України;

д) немає правильної відповіді.

 

 

3. Залучення іноземних  інвестицій  для прискореного  соціально- економічного розвитку  окремих регіонів — це:

а) стратегічний  напрямок  євроінтеграції;


 

тах;


 

б) рекомендація «Вашингтонського консенсусу»;

в) позитиви  участі України  у регіональних  європейських проек-

г) ціль стратегії економічного розвитку  України;

д) немає правильної відповіді.

 

 

4. Вигідне географічне положення — це:

а) стратегічний  напрямок  євроінтеграції;

б) потенційна  можливість  інтеграції України  у світове господар- ство;

в) позитиви  участі України  у регіональних  європейських проек-

 

тах;


 

г) конкурентна перевага;

д) немає правильної відповіді.

 

 

5.  Для   України   авіакосмічна   промисловість,  суднобудування, космічні послуги з виведення об’єктів на навколоземну орбіту — це:

а) стратегічний  напрямок  євроінтеграції;

б) потенційна  можливість  інтеграції України  у світове господар- ство;

в) позитиви  участі України  у регіональних  європейських проек-

 

тах;


 

г) конкурентна перевага;

д) немає правильної відповіді.

 

 

Вправа 3. Визначте, яке з положень є правильним, а яке — помил- ковим.

1. Реалізація реформ  на основі  «Вашингтонського консенсусу»

відповідає економічним  інтересам США.

2. У виграші від реформ за «Вашингтонським консенсусом»  були банки розвинутих країн.

3. МВФ реалізує ідеї «Вашингтонського консенсусу».

4. Усі європейські країни реформували свою економіку відповід- но до «Вашингтонського консенсусу».

5. ЄС інвестиційно та організаційно сприяє  ринковій  трансфор- мації економіки України.

6. ЄБРР фінансує  групи проектів ЦЄІ.


 

7. Єврорегіон   «Нижній Дунай»  перебуває  у  західному  регіоні

України.

8. Курортно-рекреаційні СЕЗ  перебувають на півдні України.

Література до теми 22

1. Економіка  України:  стратегія  і політика  довгострокового  розвитку  /

за ред. акад. НАН  України  В. М. Гейця. — К.: Ін-т. екон. прогнозув.; Фенікс,

2003. — С. 829–884.

2. Ломакин В. К. Мировая экономика:  учебник  для  вузов  / В. К. Лома- кин. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. — С. 359–377.

3. Масловська Л. До питання  оцінки передумов інтеграції України  в ЄС /

Л. Масловська // Економіка  України. — 2008. — № 7. — С. 72–79.

4. Міжнародна економіка:  підручник  / за ред. В. М. Тарасевича.  —  К.: Центр навчальної  літератури, 2006. — С. 203–210.

5. Міжнародні стратегії економічного розвитку / за ред. А. О. Задої. — Д.: ДУЕП, 2008. — С. 277–307.