22.4. Участь  України у регіональних інтеграційних угрупуваннях

Україна постійно вдосконалює  форми включення в європейський економічний простір, насамперед,  у прикордонних регіонах. Це, зо-


 

крема, вільні або спеціальні економічні зони; єврорегіони; морські економічні  райони  міжнародного співробітництва; спеціальний ре- жим інвестиційної діяльності  на територіях  пріоритетного розвитку; міжнародні транспортні коридори.

Так,  на  півдні  України  створено  спеціальні  (вільні) економічні зони: «Порто-Франко», «Порт-Крим», експериментальна економічна зона «Сиваш»;  спеціальний режим  інвестиційної діяльності  в Авто- номній Республіці Крим; єврорегіон «Нижній Дунай»; проходить між- народний транспортний коридор № 9 Гельсінкі — Москва — Одеса — Кишинів  — Бухарест  — Александрополіс; відбувається становлення транспортних коридорів Гданськ–Одеса–«Європа»–Кавказ–«Азія».

У східному регіоні утворено  спеціальні  економічні  зони (СЕЗ)

«Донецьк», «Азов» (м. Маріуполь), спеціальний режим інвестицій  — у Донецькій  та Луганській областях, а також у містах Харкові та Шостці. У м. Харкові засновано технологічний парк «Інститут  моно- кристалів».

У  північному регіоні  України  створено  великий  СЕЗ  «Славу- тич», запроваджено спеціальний режим інвестиційної діяльності  і на територіях пріоритетного розвитку у Чернігівській та Житомирській областях; у Києві засновано  технологічні  парки «Напівпровідникові технології  і матеріали,  оптоелектроніка та сенсорна  техніка» та «Ін- ститут  електрозварювання ім. Є.О.  Патона».  Тут проходять  міжна- родні транспортні коридори  № 3 Берлін–Дрезден–Вроцлав–Львів– Київ; а також вищезазначений № 9.

У західному регіоні України  створено СЕЗ  «Закарпаття», «Яво- рів», «Інтерпорт–Ковель», курортно-рекреаційна СЕЗ  «Курорто- поліс Трускавець»;  встановлено спеціальний режим інвестиційної діяльності  на територіях  пріоритетного розвитку  у Закарпатській, Львівській та Волинській областях; тут проходять  міжнародні  тран- спортні коридори — вищеназваний № 3, а також № 5 Трієст–Любля- на–Братислава–Ужгород–Львів.

Україна  бере участь у роботі таких європейських об’єднань, як Чорноморське економічне співробітництво (ЧЕС), ГУАМ (Грузія– Україна–Азербайджан–Молдова), Центральноєвропейська  ініціа- тива (ЦЄІ об’єднує Австрію, Албанію, Білорусь, Болгарію, Боснію та Герцеговину, Італію, Македонію, Польщу, Словацьку республіку, Сло- венію, Румунію,  Угорщину,  Україну,  Хорватію,  Чеську  республіку;


 

у діяльності  робочої групи бере участь німецька земля Баварія). ЦЄІ підтримує такі групи проектів: інвестиційні (передбачають також від- повідне техніко-економічне обґрунтування); організаційні (навчання, дослідження,  інформаційні системи тощо); культурні  (фестивалі, се- мінари, стипендії). ЄС підтримав ідею регіонального  співробітництва як  один із засобів  сприяння Україні  в її зусиллях трансформувати свої політичні та економічні структури.

Успішна реалізація зазначених проектів має такі позитивні на- слідки для економіки України: 1) залучення іноземних інвестицій для прискореного   соціально-економічного  розвитку   окремих   регіонів;

2) залучення передових технологій, «ноу-хау»; 3) створення нових ро- бочих місць; 4) розвиток взаємовигідного товарообміну; 5) створення наукових  впроваджувальних центрів; 6) удосконалення системи під- готовки кадрів; 7) обмін фахівцями з різних галузей знань тощо.