1.5. Соціально-економічні основи розвитку міжнародної економіки

Існування і розвиток міжнародної економіки підпорядковані пев- ним загальним законам і закономірностям.

Так у законі відповідності міжнародних економічних відносин рів- ню та характеру  інтернаціональних продуктивних сил виражається причинна  взаємозалежність розвитку  інтернаціональних продуктив- них сил і міжнародних  виробничих відносин, в тому числі соціально- економічних  і організаційно-економічних відносин.


 

Розширення сфери економічної  діяльності  за межі країн, розви- ток міжнародного поділу  праці, зростання  взаємозалежності націо- нальних економік є формами прояву дії закону інтернаціоналізації виробництва.

Основою  еквівалентного обміну є інтернаціональна вартість, яка формується як середньосвітова величина  в результаті  конкурентної боротьби між суб’єктами світових ринкових відносин. Згідно із за- коном інтернаціональної  вартості, національні витрати  суспільно необхідної  праці країн, що експортують  на світовий  ринок  найбіль- шу кількість  певної продукції, формують інтернаціональні суспільно необхідні витрати і, як наслідок, інтернаціональну вартість. Проте у формуванні останньої  беруть участь не всі товари, які виробляють- ся у різних країнах, а лише ті, які експортуються на світовий  ринок. Звідси  ступінь впливу національної вартості на інтернаціональну за- лежить від частки окремих країн у загальному  обсязі продажу від- повідних  товарів  на світовому  ринку.  Інтернаціональна вартість є основою світових цін.

Основною формою реалізації закону інтернаціональної вартості виступає  закон відповідності сукупного попиту і сукупної  пропозиції на світовому ринку. Цей закон виражає дію досконало конкурентного механізму саморегулювання світового ринку.

Причинна залежність  між минулими і майбутніми результатами економічної  діяльності  та умовами розширеного  відтворення в між- народній економіці виражена у законі накопичення. Наступність та збереження  результатів  попереднього  циклу виробництва, розшире- не відтворення — це основа росту масштабів життєдіяльності. Розши- рене відтворення накопиченого  багатства може здійснюватися лише при дотриманні та підтримці оптимальних пропорцій між використо- вуваною та перенесеною вартістю, упредметненою  та живою працею, необхідним та додатковим продуктом, поточним споживанням та на- копиченням, збільшенням продуктивності праці та демографічним зростанням.

До загальних можна віднести також закони зростання об’єктивної необхідності планомірного розвитку міжнародної економіки та зрос- таючого залучення національної економіки у світогосподарські зв’язки. Перший виражає  причинну  залежність  між зростанням усуспільнен- ня виробництва, соціалізацією  власності  та необхідністю  свідомого


 

та узгодженого ведення міжнародної економічної діяльності, а другий детермінує  зростання  відкритості  національної економіки  для  між- народної економіки у відповідності  до розвитку продуктивних сил, поглиблення поділу праці в країні та за її межами.

Розширення сфери дії об’єктивних  загальних  економічних  зако- нів ґрунтується на цілісності світового господарства, сприяють реалі- зації потреб у новій системі світогосподарських «координат». Напри- клад, причини  і наслідки,  що виражають  зміст об’єктивного  закону зростаючого  залучення національної економіки  у світогосподарські зв’язки,  передбачають  для  країн  —  учасниць  міжнародного поділу праці більш повне і з меншими витратами задоволення суспільних потреб у порівнянні із ситуацією економічного ізоляціонізму.

Основні  терміни і поняття

Сучасний світ, середовище міжнародних економічних відносин, міжнародна економіка, структура міжнародної  економіки, рух міжна- родної економіки, інтернаціоналізація виробництва, міжнародний по- діл праці, міжнародна спеціалізація, міжнародна кооперація  виробни- цтва, фактори  міжнародного поділу праці, загальні економічні закони розвитку міжнародної економіки, закон відповідності міжнародних економічних  відносин рівню та характеру  розвитку  світових продук- тивних сил, закон усуспільнення, закон інтернаціоналізації економіч- ного життя,  закон нагромадження, закон інтернаціональної вартості, політико-правове середовище  міжнародної  економіки,  соціальне  се- редовище, духовне середовище, розвинуті країни, країни з перехідною економікою, країни, що розвиваються, нові індустріальні країни.

Контрольні та дискусійні питання

1. Як пов’язані між собою еволюція міжнародної  економіки  та еволюція світового ринку?

2. Надайте характеристику сучасного світу.

3. Розкрийте головні засади руху міжнародної  економіки.

4. В чому полягає міжнародний поділ праці?

5. Обґрунтуйте, яким чином національні та міжнародні  фактори впливають  на міжнародний поділ праці.


 

6. Які політичні  причини  можуть  вплинути  на міжнародну  еко- номіку?

7. Проаналізуйте значимість  соціального  та духовного середови- ща для розвитку  міжнародної  економіки.

Вправи

Вправа 1. Для кожного положення, що наводиться далі, знайдіть відповідний термін або поняття.

1. Характеристика сучасного світу, що проявляється у взаємоза- лежності та єдності його різноманітних складових, рис та ознак.

2. Окремі  держави,  регіональні  об’єднання  держав,  інтеграційні угрупування, міжнародні економічні організації, юридичні та фізичні особи.

3. Галузь фундаментальної економічної  науки, що вивчає світове господарство як ціле, його основні складові, а також міжнародні еко- номічні процеси та явища.

4. Міжнародна торгівля  та науково-технічний обмін, міжнарод- ний рух людського капіталу, міжнародний рух капіталу, міжнародні валютно-фінансові відносини.

5. Вищий  ступінь  розвитку  територіального суспільного  поділу праці, за яким окремі країни спеціалізуються на виробництві різних товарів з метою наступного взаємного обміну у певних якісних і кіль- кісних співвідношеннях.

6. Спеціалізація підприємств різних країн на виготовленні кінце- вих продуктів та їх складових.

7. Вихід продуктивних сил за національні кордони, створення всесвітніх  продуктивних сил, що використовуються всіма країнами незалежно  від соціально-економічного або політичного устрою.

8. Передача  ліцензій  та прав власності,  розробка  та узгодження проектно-конструкторської документації, удосконалення технологіч- них процесів управління виробництвом, стандартизацію тощо.

9. Характеризується багатоманітністю  взаємопов’язаних людсь- ких станів, прошарків  і угрупувань,  інститутів  громадянського сус- пільства за демографічними, расовими, національними, професійни- ми, майновими, релігійними та іншими ознаками.

10. Умови, процеси, фактори та результати міжнародної економіки.


 

Поняття:

а) цілісність сучасного світу;

б) міжнародний поділ праці;

в) соціальне середовище міжнародної  економіки;

г) об’єкти МЕВ;

д) міжнародна економіка;

є) міжнародна спеціалізація;

е) суб’єкти МЕВ;

ж) форми МЕВ;

з) інтернаціоналізація виробництва;

к) виробничо-технологічна співпраця.

Вправа 2. Визначте, яке з положень правильне, а яке помилкове.

1. Одна з найважливіших рис різноманітності світу — це виник- нення нових незалежних держав і національних економік.

2. Суб’єкти міжнародних економічних відносин — це лише фізич- ні особи.

3. Об’єкти міжнародних  економічних  відносин  — це окремі дер- жави, регіональні об’єднання держав, інтеграційні  угрупування, між- народні економічні організації.

4. До головних  форм МЕВ належать: міжнародна  торгівля  та на- уково-технічний обмін, міжнародний рух людського  капіталу,  між- народний  рух капіталу;  не належать: міжнародні  валютно-фінансові відносини.

5. Засадами руху міжнародної  економіки  є інтернаціоналізація виробництва, міжнародний поділ праці, загальні економічні закони.

6. Політичні,  духовні,  соціальні  засади  не є засадами  руху між- народної економіки.

7. Міжнародна економіка — це національна економіка.

8. Формами міжнародного поділу праці є предметний,  подеталь- ний та технологічний.

9. Міжнародна кооперація  праці являє  собою стійкий обмін про- дукцією, що склався на основі міжнародної  спеціалізації.

10. До соціально-економічних факторів  міжнародного поділу пра- ці відноситься релігія, національні традиції, культура.


 

Література до теми 1

1. Анатомия глобальной экономики: учебное пособие / О. Т. Богомолов. — М.: ИКЦ  «Академкнига»,  2004. — С. 11–25.

2. Задоя А. А., Петруня Ю. Е. Макроэкономика / Учебник. — К.: Знання,

2008. — С. 287–294.

3. Киреев А. П. Международная экономика.  В 2-х ч. Ч. І. — Учебное по- собие для вузов. — М.: Международные отношения, — 1997. — С. 28–33, 40.

4. Міжнародна економіка:  Підручник / За  ред. В. М. Тарасевича  —  К.: Центр навчальної  літератури, 2006. — С. 6–54.

5. Солонінко К. С. Міжнародна економіка: Навч. Посібник.  — К.: Кондор,

2008. — С. 128–148, 151–171, 173–176.

6. Економічна теорія: Підручник / За ред. В. М. Тарасевича. — К: Центр навчальної  літератури, 2006. — С. 512–519.

7. International Economics: Theory and Policy / P. Krugman, M. Obstfeld. — Addison Wesley, 2006. — P. 602–640.