19.4. Основні  інтеграційні угрупування: ЄС, НАФТА, МЕРКОСУР, АТЕС, СНД. Проблеми формування ЄЕП

Історично  першим і найбільш зрілим інтеграційним об’єднанням є Європейський Союз, який пройшов усі стадії розвитку  від зони вільної торгівлі і митного союзу до економічного  союзу. ЄС виник у

1957 р. шляхом  об’єднання 6 країн. Інтеграційні відносини  розвива- лись не лише вглиб, але й ушир. На сьогодні до ЄС входить 27 країн. Більш детально це питання  буде розглянуто в наступній темі.

З 1994 р. набула чинності угода про Північноамериканську зону вільної торгівлі — НАФТА, яка об’єднує США, Канаду, Мексику. Угодою передбачено поступове скасування нетарифних бар’єрів у торгівлі  товарами  і послугами,  ліквідація  до 2010 р. мит, створення спільної арбітражної  комісії, лібералізація діяльності  американських і канадських банків на фінансовому ринку Мексики, інші заходи. Від- мінна риса цього інтеграційного об’єднання  — асиметричний харак- тер участі, асиметрія рівнів розвитку, асиметрія інтенсивності дво- сторонніх економічних  відносин.

У 1991 р. Аргентина, Бразилія, Парагвай  і Уругвай  підписали Асунсьонський договір. Об’єднання отримало назву — МЕРКОСУР. Мета об’єднання — забезпечення вільного пересування факторів  ви- робництва, проведення єдиної митної політики стосовно третіх країн, забезпечення координації макроекономічної політики, політики в га- лузі сільського господарства, податкової і грошової систем, збільшен- ня конкурентоспроможності країн-учасниць. Законодавчим і кон- ституційним органом є Рада загального ринку. Виконавчим — Група загального ринку.


 

З ініціативи  Австралії в 1989 р. створено форум Азіатсько-Тихо- океанської співпраці  — АТЕС. Спочатку  він об’єднував 12 країн: Ав- стралію, Бруней, Канаду, Кірибаті, Малайзію, Маршалови острови, Нову  Зеландію,  Республіку Корея, Сінгапур,  США, Таїланд,  Філіп- піни. У подальшому  до його складу увійшли Гонконг, КНР,  Тайвань, Мексика, Папуа–Нова Гвінея, Чилі, Росія. АТЕС діє на основі меха- нізму консультацій і принципів відкритого регіоналізму, недискримі- нації, консенсусу  при прийнятті рішень, взаємної  поваги й рівності. Ціль об’єднання — сформувати систему вільної торгівлі й інвестицій до 2010 р. для розвинутих країн та до 2020 р. для країн, що розвива- ються. Інструментами реалізації  є індивідуальні та колективні пла- ни дій. Взаємна  співпраця  стосується  розвитку  сировинних галузей, транспорту, енергетики, малого бізнесу, сертифікації та ін.

У 1992 р. Азербайджан, Білорусь,  Вірменія, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова,  Російська  Федерація, Таджикистан, Туркме- ністан,  Україна,  Узбекистан   створили   Співдружність Незалежних Держав (СНД). Головне завдання  СНД  — економічна і політична  ін- теграція її учасників. За договором про створення економічного союзу від 24 вересня 1993 р. СНД має пройти шлях від асоціації вільної тор- гівлі до загального  ринку. Основні  напрями  інтеграції  — виробнича, торговельна,  соціальна, розрахунково-платіжна сфери. Інструментом взаємодії країн СНД є щорічні зустрічі голів держав та голів урядів.

19 вересня 2003 р. президенти  Білорусі, Казахстану, Росії і Украї- ни підписали угоду про формування Єдиного економічного простору (ЄЕП). Ціллю ЄЕП є створення умов для стабільного  та ефективно- го розвитку  економік держав-учасниць і підвищення рівня життя на- селення.  Створення регіональної  організації  засновано  на принципі різнорівневої і різношвидкісної інтеграції та буде здійснюватись по- етапно. Робочим  органом стала група високого рівня (ГВР) у складі заступників голів урядів.  ЄЕП  має на меті об’єднання  митної  тери- торії держав-учасниць і забезпечення вільного переміщення товарів, послуг, капіталу  і робочої сили, а також єдиної зовнішньоторговель- ної та узгодженої податкової, грошово-кредитної і валютно-фінансо- вої політики.

Країни, що розвиваються, також створюють інтеграційні  угру- пування,  яким  до  інтеграції  європейського типу  ще  дуже  далеко. Це Асоціація  держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), що об’єднує


 

Індонезію,  Малайзію,  Сінгапур,  Таїланд,  Філіппіни, Бруней,  Бірму, Камбоджу,  Лаос  і В’єтнам. Інший  приклад  —  Карибське  співтова- риство  і загальний  ринок  (КАРІКОМ). До Карибського загального ринку належать такі країни, як Гайана, Барбадос, Ямайка, Тринідад і Тобаго, Антигуа і Барбуда, Монтсеррат,  Сент-Кітс  і Невіс, Домініка, Гренада, Сент-Лусія, Сент-Вінсент і Гренадини,  Беліз.  На  сьогодні членом  КАРІКОМ є також  Багамські  острови,  але вони  не беруть участі у домовленостях про створення єдиного  ринку.  Карибський спільний  ринок засновано  у 1973 р. Його головними  цілями  є: ство- рення загального  ринку; координація зовнішньоекономічної політи- ки; функціональне економічне співробітництво в деяких галузях.

1 січня 1991 р. країни КАРІКОМ (за винятком держав Монтсер- рат, Сент-Кітс  і Невіс,  Антигуа і Барбуда,  Сент-Люсія) встановили єдині ставки  ввізного мита на товари, що ввозяться з країн, які не є членами КАРІКОМ. Такі єдині ставки встановлено стосовно про- мислової продукції. Щодо інших товарів окремі держави встановлю- ють ставки мита самостійно.

Розвиток інтеграційних процесів характерний і для початку XXI сторіччя. Так, в 2002 році, 53 країнами створено нове об’єднання аф- риканських країн — Африканський Союз (АС).  Основними завдан- нями АС проголошено  ведення діалогу зі світовим співтовариством з єдиних  позицій; захист суверенітету  і територіальної цілісності  дер- жав-членів;  ефективне вирішення регіональних  конфліктів. У 2007 році Південно-Азійська асоціація  регіонального  співробітництва прийняла рішення  про створення Південно-Азійського економічно- го союзу. У 2008 році створено Союз південно-американських націй, основною метою якого є формування загального відкритого простору для інтеграції на основі згоди в культурній, соціальній та економічній сферах.

Пошук нових форм співробітництва призвів до виникнення угод, які виходять за рамки регіону. Наприклад, вже діють угоди у форматі АСЕАН-ЄС, Сингапур-Європейська зона вільної торгівлі, підписана рамочна угода про співробітництво МЕРКОСУР і ЄС.


 

Основні  терміни та поняття

Економічна інтеграція,  передумови  інтеграції, фактори  розвитку інтеграції,  демонстраційний ефект,  ефект  доміно, статичні  та дина- мічні ефекти інтеграції, зона вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, економічний союз.

Контрольні та дискусійні питання

1. Розкрийте сутність міжнародної  регіональної  інтеграції.

2. Сформулюйте основні передумови економічної інтеграції.

3. Охарактеризуйте об’єктивні основи регіональної  інтеграції.

4. Які основні фактори  визначають  розвиток  міжнародної  еконо- мічної інтеграції?

5. Назвіть  рівні міжнародної  регіональної  інтеграції.

6. Розкрийте сутність статичних та динамічних ефектів інтеграції.

7. Надайте  порівняльну характеристику зони вільної  торгівлі  та спільного ринку.

8. Надайте  порівняльну характеристику митному та економічно- му союзу.

9. Надайте  порівняльну характеристику функціональному та ін- ституціональному методам здійснення економічної інтеграції.

10. Обґрунтуйте необхідність інтеграції України  до ЄС.

Вправи

Вправа 1.  Для  кожного положення, наведеного нижче, знайдіть відповідний терміни або поняття.

1. Скасування торгових обмежень  і мит між країнами-учасниця-

 

ми.


 

2. Встановлення стосовно  третіх країн єдиного  зовнішньоторго-

 

вельного тарифу та єдиної зовнішньоторговельної політики.

3. Вільне переміщення товарів, праці й капіталу, узгодження  еко- номічної політики.

4. Економічні  наслідки, що виявляються відразу після створення митного союзу.

5. Економічні  наслідки, що виявляються після того, як інтеграція набере силу.


 

6. Найбільш розвинутий тип економічної інтеграції.

7. Система  взаємозв’язків у рамках  міждержавного внутрішньо- фірмового  простору.

8. Економічне об’єднання держав і узгодження  національних по- літик.

9. Ситуація, коли після скасування імпортного мита всередині со- юзу і встановлення єдиного зовнішньоторговельного тарифу вигідні- шим стає придбання товару, виготовленого в межах об’єднання.

10. Ситуація,  коли зарубіжний товар країн об’єднання стає дешев- шим від місцевого і споживач  купує імпортний  товар замість вітчиз- няного.

 

 

а) економічний союз;

б) митний союз;


Поняття:

 

в) ефект створення торгівлі;

г) статичні ефекти;

д) спільний  ринок;

е) ефект відхилення торгівлі;

є) динамічні ефекти;

ж) мікрорівень інтеграції; з) макрорівень інтеграції; и) зона вільної торгівлі.

Вправа 2. Оберіть єдину правильну відповідь.

1. Усунення  тільки  торговельних  обмежень  між країнами-учас- ницями характерно  для:

а) зони вільної торгівлі;

б) митного союзу;

в) економічного союзу;

г) загального ринку.

2. Вільне переміщення товарів, праці, капіталу характерно  для:

а) зони вільної торгівлі;

б) митного союзу;

в) преференціальної торговельної  угоди;

г) загального ринку.


 

3. До прояву статичних ефектів інтеграції належать:

а) створення і впровадження нових технологій;

б) поліпшення якості товарів;

в) посилення конкурентної боротьби  країн об’єднання, яке при- зводить до обмеження  зростання  цін;

г) скорочення  адміністративних витрат  на утримання митних  і прикордонних служб.

4. До прояву динамічних ефектів інтеграції належить:

а) посилення конкурентної боротьби  країн об’єднання, яке при- зводить до обмеження  зростання  цін;

б) ефект створення торгівлі;

в) ефект відхилення торгівлі;

г) скорочення  адміністративних витрат  на утримання митних  і прикордонних служб.

5. НАФТА об’єднує:

а) Кувейт, ОАЕ, Саудівську  Аравію; б) Китай, В’єтнам, Республіку Корею; в) Єгипет, Анголу, Лівію;

г) США, Канаду, Мексику.

6. Угоду про формування Єдиного економічного простору (ЄЕП)

підписали:

а) Грузія, Вірменія, Туреччина;

б) Узбекистан, Казахстан, Таджикистан; в) Росія, Білорусія, Україна, Казахстан; г) Україна, Польща, Білорусь.

7. Об’єднання МЕРКОСУР створено в:

а) 1989 р.; б) 1994 р.; в) 1991 р.; г) 1957 р.

8.  Створення  наднаціональних органів  управління  характерне для:


 

а) митного союзу;

б) зони вільної торгівлі;

в) економічного союзу;

г) преференціальних торговельних  угод.

9. Який рівень регіональної інтеграції характеризує система взає- мозв’язків,  що виникають  у рамках  міждержавного внутрішньофір- мового простору:

а) макрорівень; б) мезорівень; в) мікрорівень.

10. У 1989 р. створено:

а) АТЕС;

б) ЕС;

в) НАФТА;

г) СНД.

Вправа 3. Визначте, яке з положень правильне, а яке — помилкове.

1. У зоні вільної  торгівлі  проводиться загальна  економічна  і ва- лютно-фінансова політика,  створюються  наддержавні  органи управ- ління.

2. У митному  союзі забезпечується взаємна  конвертованість ва- лют і використання єдиної розрахункової грошової одиниці.

3. Статичні  й динамічні ефекти інтеграції виділяв П. Ліндерт.

4. МЕРКОСУР — це інтеграційне  об’єднання азіатсько-тихооке- анського регіону.

5. Угоду про формування ЄЕП підписали США, Канада і Мекси- ка у 2003 р.

6. Історично першим і найбільш зрілим інтеграційним об’єднанням є Європейський союз.

7. АТЕС створено з ініціативи Австралії в 1957 р.

8. Об’єктивною основою інтеграції є високий рівень міжнародно- го поділу праці й інтернаціоналізації виробництва.

9. Зона  вільної  торгівлі,  митний  союз, загальний  ринок  і еконо- мічний союз — це форми інтеграційних об’єднань.

10. Процес  міжнародної  регіональної  інтеграції  йде лише на ма- крорівні.


 

Література до теми 19

1. Зевин Л. Глобализм  и регионализм в контексте  экономического рос- та // Мировая экономика  и международные отношения.  — 2009. — № 6. — С. 43–53.

2. Канаев Е., Курилко А. Юго-Восточная Азия в условиях  мирового  фи- нансово-экономического кризиса  // Мировая экономика  и международные отношения. — 2010. — № 2. — С. 38–46.

3. Киреев А. П. Международная экономика:  учеб. пособие  для  вузов: в

2-х ч. / А. П. Киреев. — М.: Международные отношения.  — 1997. — Ч. І. — С. 360–387.

4. Лазебник Л. Л. Фінансові та інтеграційні  механізми модернізації  наці- ональної економіки / Лазебник Л. Л. — К.: ННЦ «IAE», 2009. — С. 153–170.

5. Либман А. Корпоративная модель  региональной экономической ин- теграции  / А. Либман, Б. Хейфец  // Мировая экономика  и международные отношения. — 2007. — № 3. — С. 15–22.

6. Масловська Л. До питання  оцінки передумов інтеграції України  в ЄС /

Л. Масловська // Економіка  України. — 2008. — № 7. — С. 72–79.

7. Міжнародна економіка:  підручник  / за ред. В. М. Тарасевича.  —  К.: Центр навчальної  літератури, 2006. — С. 203–210.

8. http://fundeh.redu.ru/issnes/books|32| (Единое  экономическое про- странство: возможности,  проблемы, перспективы).