19.3. Ефекти регіональних торговельних угод. Динамічні та статичні ефекти економічної інтеграції

Інтеграція призводить   до  виникнення в  економіці  двох  видів

ефектів — статичних  і динамічних.  Такого  висновку  дійшов канад-


 

ський вчений Д. Вайнер, порівнявши торгівлю між країнами до утво- рення ними митного союзу і після утворення.  До статичних ефек- тів, на думку вченого, належать економічні наслідки, що виявляються відразу після створення митного союзу. Це — скорочення  адміністра- тивних витрат на утримання митних і прикордонних органів, ефект створення торгівлі й ефект відхилення  торгівлі.

Ефект створення торгівлі полягає в тому, що після утворення митного союзу і скасування імпортного  мита може виникнути ситу- ація, коли  зарубіжний товар  з країн  об’єднання  стає дешевшим  від місцевого, і споживач  купує  імпортний  товар  замість  вітчизняного. Виникає  імпортний  товарний  потік, а отже, ефективніше використо- вуються ресурси інтеграційного об’єднання.

Ефект відхилення  торгівлі протилежний ефекту  створення тор- гівлі. Країни, що не увійшли  до митного союзу, можуть ефективніше використовувати фактори  виробництва, і ціна на товар буде нижчою за ціну аналогічного товару країн інтеграційного об’єднання. До утво- рення союзу споживачі  купували  цей вигідніший  для них товар. Але після скасування імпортного  мита всередині  союзу та встановлення єдиного зовнішньоторговельного тарифу вигіднішим стає придбання товару, виготовленого в межах об’єднання. Переорієнтація місцевих споживачів  на ці товари призведе до зникнення імпортного  потоку з третіх країн.

Численні дослідження інтеграції  показують,  що в більшості  ви- падків ефект відхилення торгівлі виникає,  проте він перекривається ефектом створення торгівлі.

Динамічні ефекти — це економічні наслідки, що виявляються піс- ля того, як інтеграція набере силу, на пізніших стадіях розвитку. Це, наприклад,  конкурентна боротьба  виробників країн  об’єднання,  що призводить  до обмеження  зростання  цін, поліпшення якості товарів, створення і впровадження нових технологій.

До безперечних вигод інтеграції належать приплив іноземних інвестицій,  доступ до технологій  і ресурсів об’єднання, формування місткого ринку, спільне вирішення складних соціальних  проблем, за- хист  від конкуренції,  прискорення науково-технічного прогресу  та економічного зростання.

Разом  з тим виникають  також  і негативні  наслідки  економічної інтеграції. Вони виявляються у:


 

1)  перерозподілі   ресурсів   усередині   угрупування  на  користь більш сильних партнерів;

2) можливості  олігопольної  змови ТНК  країн-учасниць, що при- зводить до зростання  цін;

3) дії ефекту  втрат  від збільшення масштабів  виробництва при високому рівні його концентрації.