19.1. Сутність і фактори розвитку міжнародної регіональної інтеграції

Міжнародна економічна інтеграція — це взаємопереплетіння національних  процесів відтворення, що базується на поділі праці між національними господарствами, встановлення між ними стійких зв’яз- ків і взаємодій у різних формах.

Передумови міжнародної регіональної інтеграції:

1) близькість рівнів економічного  розвитку  й ступенів  ринкової зрілості країн;

2) географічна  близькість країн, що інтегруються,  існування  в більшості випадків загальних кордонів та історично створених еко- номічних зв’язків;

3) спільність економічних та інших проблем, які стоять перед країнами у сфері розвитку,  фінансування, регулювання економіки, політичного співробітництва.


 

Об’єктивною основою інтеграції є високий  рівень  міжнародного поділу праці й інтернаціоналізація виробництва.

Факторами розвитку міжнародної  регіональної  інтеграції є:

1) глобалізація господарського  життя;

2) поглиблення міжнародного поділу праці та інтернаціоналізації виробництва;

3) розвиток  науково-технічної революції;

4) підвищення відкритості  національних економік;

5) демонстраційний ефект. Він полягає в тому, що позитивні  змі- ни в економіці країн, що входять до інтеграційного об’єднання, здій- снюють психологічний вплив  на країни,  які не беруть участі в інте- граційних процесах, та стимулюють їхнє бажання вступити до такого об’єднання;

6) «ефект доміно». Переорієнтація економічних  зв’язків країн- членів інтеграційного об’єднання один на одного часто викликає труд- нощі в тих країнах, які перебувають за межами об’єднання, та посилює зацікавленість останніх у підключенні до інтеграційних процесів.