18.4. Платіжний баланс  України: стан, структура, динаміка

До 1993 р. статистика  міжнародних  операцій України  була пред- ставлена  торговельним балансом,  балансом  фінансових  ресурсів  та валютним  планом  країни.  Спеціальною Постановою  Кабінету  Міні- стрів України  та Національного банку України  від 17 вересня  1993 р. на Національний банк України  було покладено  відповідальність за складання узагальненого платіжного  балансу України.  Поява Концепції  побудови  банківської   та  грошово-кредитної статистики і статистики платіжного   балансу  була  зумовлена  загальнодержав- ною потребою незалежної  України  у визначенні  її місця у світовому співтоваристві, розвитку  банківської  та фінансової  систем,  а також у зв’язку  з покладенням на Національний банк відповідальності за формування платіжного  балансу  держави.  Цю Концепцію  було  за- тверджено   Постановою   Правління  Національного банку  України

№101 від 20.05.1994 р.

Як  зазначено  у концепції,  розробка  і створення платіжного  ба- лансу базуються на єдиній методології відповідно до стандартної класифікації компонентів і структури  зведеної  інформації.  За  фор- мою складання платіжний баланс України  визначається як зведений статистичний звіт (за певний період часу) про здійснення міжнарод- них операцій українських резидентів  з резидентами інших країн сві- ту. Інформаційну базу платіжного  балансу (як і у світовій практиці) становлять такі джерела:

– дані банківської  системи  про надходження платежів  з-за кор- дону і здійснення платежів  за кордон (фінансові операції з не- резидентами);


 

– інформація про рух товарних потоків через кордон (міжнарод- на торгівля);

– статистичні спостереження підприємств та організацій  з метою збирання повної та додаткової  інформації  (статистична звіт- ність експортерів та імпортерів продукції, інвесторів, та одер- жувачів іноземних інвестицій  тощо).

З квітня  1996р.  видається   щоквартальник  «Платіжний  баланс України», в якому публікуються табличні дані з платіжного  балансу, аналітичні  матеріали  щодо розвитку  зовнішнього  сектора економіки та впливу поточної економічної  політики  на його стан. Стан платіж- ного балансу  України  у 2005–2009 рр. (табл.  18.2, 18.3)  характери- зується  перевищенням надходжень  з-за кордону над платежами  за кордон, тобто має позитивне сальдо, що відображається у зростанні курсу національної валюти. За активним  сальдо платіжного  балансу зростають офіційні резерви країни.

Таблиця 18.2

Рахунок поточних  операцій України за 2005–2009 рр. (млн.  дол. США)

 

Статті платіжного балансу

2005

2006

2007

2008

2009

Рахунок  поточних операцій

2531

–1617

–5272

–12763

–1801

Баланс товарів та послуг

671

–3068

–8152

–14350

–2022

Експорт товарів та послуг

44378

50239

64001

85612

54253

Імпорт товарів та послуг

–43707

–53307

72153

–99962

–56275

Баланс товарів

–1135

–5194

–10572

–16091

–4655

Експорт товарів

35024

38949

49840

67717

40394

Імпорт товарів

–36159

–44143

–60412

–83808

–45049

Баланс послуг

1806

2126

2420

1741

2633

Експорт послуг

9354

11290

14161

17895

13859

Імпорт послуг

–7548

–9164

–11741

–16154

–11226

Доходи (сальдо)

–985

–1722

–659

–1540

–2440

Поточні  трансферти (саль- до)

 

2845

 

3173

 

3539

 

3127

 

2661


 

Таблиця 18.3

Рахунок операцій з капіталом та фінансових операцій за 2005–2009 рр. (млн.  дол. США)

 

Статті платіжного балансу

2005

2006

2007

2008

2009

Рахунок  операцій  з капіталом та фінансових  операцій

8038

3687

–6060

9700

–11925

Рахунок  операцій з капіталом

–65

3

3

5

595

Фінансовий  рахунок,   в  тому числі:

8103

3684

15127

9695

–12520

Прямі інвестиції

7533

5336

9218

9903

4654

Портфельні інвестиції

2757

3583

5753

398

–63

Інші інвестиції

–2187

–5235

156

–606

–17111

 

Економічне значення  сальдо торговельного балансу стосовно конкретної  країни  залежить  від її положення у світовому  господар- стві, характеру  її зв’язків з партнерами  й загальною економічною по- літикою. Для країн, що відстають від лідерів за рівнем економічного розвитку,  активний торговельний баланс необхідний  як джерело ва- лютних коштів для оплати міжнародних  зобов’язань за іншими стат- тями платіжного  балансу. Пасивний торговельний баланс вважаєть- ся небажаним і оцінюється як ознака слабості зовнішньоекономічних позицій  країни.  Для  країн, що розвиваються, це відбиває  недостачу валютних  надходжень. Для розвинутих країн це може мати інше значення.  Так, дефіцит  торговельного балансу  США  (з 1971 р.) по- яснюється активним  просуванням на їхній ринок міжнародних  кон- курентів (із Західної  Європи, Японії, Південної Кореї й інших країн) з виробництва товарів все більшої складності.  Віддзеркалення дефі- циту зовнішньої торгівлі США слугує активне сальдо з цих операцій у вищезгаданих  партнерів, які використовують валютні надходження для закордонних капіталовкладень, у тому числі й у США.

Баланс послуг відображає  розвиток  цього сектора, що динамічно розвивається, а також поширення світових економічних  зв’язків кра- їни. Роль  і вплив  сектора  міжнародних  послуг на обсяг і структуру національних платежів і надходжень постійно зростають.

Динаміку платіжного балансу України можна відстежувати за Ін- тернет-адресою  Національного банку України.


 

Основні  терміни і поняття

Платіжний баланс, структура платіжного балансу, баланс торгівлі товарами, баланс торгівлі послугами, баланс руху капіталу, базовий платіжний баланс, загальний  платіжний баланс, методи відновлення рівноваги платіжного балансу, баланс міжнародної заборгованості, інформаційна база платіжного  балансу, нетто-інвестор, нетто-борж- ник, статистика  платіжного  балансу.

Контрольні та дискусійні питання

1. Дайте визначення платіжного  балансу. В чому полягає його економічний зміст?

2. Назвіть  основні рахунки платіжного  балансу.

3. Визначте порядок формування рахунків платіжного  балансу.

4. Охарактеризуйте структуру платіжного  балансу.

5. Дайте визначення дефіциту торговельного балансу.

6. Які основні складові балансу послуг?

7. Яка структура балансу руху капіталів?

8. Наведіть  класифікацію статей платіжного  балансу  за методи- кою МВФ.

9. Перелічіть  основні  фактори,  які впливають  на платіжний ба- ланс.

10. Дайте порівняльну характеристику шляхів урівноваження пла- тіжного балансу.

Вправи

Вправа 1.  Для  кожного положення, наведеного нижче, знайдіть відповідний термін або поняття.

1. Система рахунків, яка відображає сукупність  зовнішньоеконо- мічних операцій країни.

2. Рахунки руху поточних коштів та довгострокового  капіталу.

3. Рахунок,  що відображає операції з експорту та імпорту товарів та послуг.

4. Рахунки довгострокових операцій з капіталом  та короткостро- кових операцій з приватним капіталом.

5. Активи країни перевищують  її зобов’язання.


 

6. Активи країни є меншими за її зобов’язання.

7. Розрахунок суми закордонних активів та міжнародних зобов’я- зань країни на певну дату.

8. Різниця вартісних обсягів експорту та імпорту.

9. Відтік вартості за кордон, за яким має бути компенсуючий при- плив платежів у певну країну.

10. Приплив вартостей,  за які резидент  країни повинен здійснити платежі за кордон.

 

 

а) експорт;


Поняття:

 

б) товарний  торговельний баланс;

в) платіжний баланс;

г) баланс руху капіталів;

д) базовий основний платіжний баланс;

е) баланс міжнародної  заборгованості країни;

є) країна є нетто-кредитором; ж) країна є нетто-боржником; з) торговельний баланс;

и) імпорт.

Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.

1. Все, що має грошову вартість  і є власністю  фірми  або окремої особи — це:

а) дебет; б) кредит; в) актив; г) пасив.

2. Грошові зобов’язання,  заборгованість фірми  або окремої  осо- би — це:

а) дебет; б) кредит; в) актив; г) пасив.


 

3. Відтік  вартостей,  за яким  повинен  слідувати  компенсуючий притік платежів у певну країну — це:

а) дебет; б) кредит; в) актив; г) пасив.

4. Позитивне сальдо платіжного  балансу:

а) призводить  до зростання  курсу національної валюти;

б) призводить  до падіння курсу національної валюти;

в) не впливає  на курс національної валюти;

г) впливає  на курс національної валюти невизначеним чином.

5. Від’ємне сальдо платіжного  балансу:

а) призводить  до зростання  курсу національної валюти;

б) призводить  до падіння курсу національної валюти;

в) не впливає  на курс національної валюти;

г) впливає  на курс національної валюти невизначеним чином.

6. Сальдо балансу зовнішньої торгівлі враховує:

а) товарний  експорт; б) товарний  імпорт; в) експорт послуг;

г) імпорт послуг.

7. Сальдо балансу товарів та послуг враховує:

а) експорт послуг;

б) імпорт послуг;

в) товарний  імпорт;

г) чисті грошові перекази.

8. Сальдо балансу поточних операцій враховує:

а) чисті доходи від інвестицій;

б) притік капіталу;

в) відтік капіталу;

г) офіційні резерви.


 

9. Сальдо балансу руху капіталу враховує:

а) відтік капіталу;

б) офіційні резерви;

в) чисті грошові перекази;

г) експорт послуг.

10. Скорочення офіційних резервів:

а) показує масштаби дефіциту платіжного  балансу; б) показує масштаби профіциту платіжного  балансу; в) не визначає стан платіжного  балансу;

г) неоднозначно  характеризує стан платіжного  балансу.

11. Зростання офіційних резервів:

а) показує масштаби дефіциту платіжного  балансу; б) показує масштаби профіциту платіжного  балансу; в) не визначає стан платіжного  балансу;

г) неоднозначно  характеризує стан платіжного  балансу.

Вправа 3. Виконайте завдання.

1. Дайте оцінку впливу міжнародних  операцій країни S на її вну- трішню економіку за такими даними її платіжного  балансу (ум. од.).

 

№ з/п

Стаття

Значення

1

Товарний  експорт

+40

2

Товарний  імпорт

–30

3

Експорт послуг

+15

4

Імпорт послуг

–10

5

Чисті доходи від інвестицій

–5

6

Чисті грошові перекази

+10

7

Імпорт капіталу

+10

8

Експорт капіталу

–40

 

2. Дайте оцінку впливу міжнародних  операцій країни S на її вну- трішню економіку за такими даними її платіжного  балансу (ум. од.).


 

№ з/п

Стаття

Значення

1

Товарний  експорт

+120

2

Товарний  імпорт

–90

3

Експорт послуг

+45

4

Імпорт послуг

–30

5

Чисті доходи від інвестицій

–15

6

Чисті грошові перекази

+30

7

Імпорт капіталу

+30

8

Експорт капіталу

–120

 

3. Дайте відповіді на питання на підставі даних платіжного балан- су умовної країни S за 2007 р. (млрд дол.). Наведіть розрахунки.

– Яка величина  торговельного балансу?

– Яка величина  балансу поточних операцій?

– Яка величина  балансу руху капіталів?

– Яке сальдо балансу офіційних розрахунків у S?

 

№ з/п

Стаття

Значення

1

Товарний  експорт

+80

2

Товарний  імпорт

–60

3

Чисті трансферти

+20

4

Імпорт послуг

+30

5

Чисті доходи від інвестицій

–10

6

Імпорт капіталу

+20

7

Експорт капіталу

–80

 

4. Виконайте відповідні розрахунки і заповніть позиції кредиту та дебету в пунктах 3, 6, 9, 12, 14.

 

№ з/п

Рахунки платіжного балансу

Кредит

Дебет

1

2

Товарний  експорт

Товарний  імпорт

+251

 

3

Сальдо балансу зовнішньої торгівлі

 

 

4

5

Експорт послуг

Імпорт послуг

+70

 

–72

6

Сальдо балансу товарів та послуг

 

 


 

7

8

Чисті доходи від інвестицій

Чисті грошові перекази

+14

 

–14

9

Сальдо балансу поточних операцій

 

 

 

10

11

Рахунок  руху капіталу

Притік капіталу

Відтік капіталу

 

+180

 

–74

12

Баланс руху капіталу

 

 

13

Баланс  з поточних  операцій  і руху ка- піталів

 

 

14

Офіційні резерви

 

 

 

5. На основі даних платіжного  балансу (млн дол. США)  визначте сальдо руху товарів та послуг.

 

Статті платіжного балансу

Кредит

Дебет

Товари загального призначення

14760

16824

Товари для переробки

65

681

Ремонтні  роботи

75

8

Послуги

 

 

Транспорт

– залізничний

– морський

– повітряний

– інший

 

85

661

133

1015

 

51

137

31

25

Подорожі

175

141

Будівельні послуги

26

163

Фінансові послуги

186

215

Послуги зв’язку

74

76

Інші послуги

392

699

 

6. На основі даних платіжного  балансу (млн дол. США)  визначте сальдо рахунку поточних операцій.

 

Статті платіжного балансу

Кредит

Дебет

Сальдо балансу товарів та послуг

5201

 

Доходи

56

400

Поточні трансферти

583

36


 

7. На основі даних платіжного  балансу (млн дол. США)  визначте сальдо руху капіталів.

 

Статті платіжного балансу

Кредит

Дебет

Капітальні трансферти

106

9

Прямі інвестиції

159

8

Середньо-та довгострокові  кредити

1109

404

Короткостроковий капітал

3484

3169

Взаємна заборгованість підприємств

2804

465

Зміна залишків на кореспондентських рахунках

680

731

 

Література до теми 18

1. Ломакин В. К. Мировая экономика:  учебник  для  вузов  / В. К. Лома- кин. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. — С. 135–144.

2. Економічна теорія: підручник  / за ред. В. М. Тарасевича. — К.: Центр навчальної  літератури, 2006. — С. 597–603.

3. Солонінко К. С. Міжнародна економіка: навч. посібник / К. С. Солонін- ко. — К.: Кондор, 2008. — С. 285–295.

4. Світова економіка: підручник  / А. С. Філіпенко, О. І. Рогач, О. І. Шнир- ков та ін. — 2-ге вид., стереотип. — К.: Либідь, 2001. — С. 295–305.