18.2. Фактори впливу на стан платіжного балансу

До економічних факторів, що впливають на стан платіжного ба- лансу держави, належать такі:

– Темп інфляції. У результаті  надмірного  підвищення цін товари та послуги, що виробляються в країні, стають надмірно дорогими для покупців-нерезидентів. У силу  цього підвищення скорочується об- сяг експорту. Одночасно  через підвищення рівня цін імпортні товари стають все більш привабливими для покупців порівняно з товарами, що виробляються в цій країні. Це сприяє збільшенню  обсягу імпорт- них операцій.

– Реальне зростання.  Високі  темпи  зростання  ВВП  призводять до збільшення обсягів імпорту товарів та послуг. Ця тенденція  пояс- нюється тим, що підвищується рівень доходів у країні, частина яких може бути використана на оплату імпортованих  товарів та послуг.

– Процентні ставки. Якщо в країні підвищуються процентні ставки,  то можна  чекати  збільшення притоку  капіталу  для інвести- цій в облігації з високою доходністю та в інші інструменти грошового ринку. І навпаки,  якщо процентні  ставки  знижуються, то можна че- кати відтоку капіталу, тому що фінансові центри інших країн стають більш привабливими для інвесторів.

– Валютний курс «спот». Валютний  курс «спот» впливає  на від- носну вартість  імпортних  товарів порівняно з вартістю  товарів,  що вироблені  в країні, та експортних  товарів порівняно з товарами  ін- ших країн (у країнах-імпортерах). Високий  курс іноземної валюти призводить  до зростання  цін імпортних  товарів та здешевлення екс- портних товарів, і навпаки.