НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

 

Олександр Григорович ВИДРА

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

 

Керівник видавничих проектів – Сладкевич Б. А.

 

Оригінал-макет підготовлено

ТОВ «Центр учбової літератури»

 

Підписано до друку 22.12.2010. Формат 60х84 1/16

Друк офсетний. Папір офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 6,3. Наклад – 700 прим.

 

Видавництво «Центр учбової літератури» вул. Електриків, 23 м. Київ 04176 тел./факс 044-425-01-34

тел.: 044-425-20-63; 425-04-47; 451-65-95

800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: www.cul.com.ua

 

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 2458 від 30.03.2006