Додаток Б

 

Рекомендації до написання психолого-педагогічної характеристики учня

Вивчення особистості та написання психолого-педагогічної характерристики учня проводиться в три етапи.

1. Підготовчий етап:  підготовка  необхідної  документації,  мето- дик, розробка плану вивчення  особистості учня, знайомство  з ним).

2. Етап  збору   інформації. Використовуються декілька  джерел інформації:  1) офіційні  документи  (журнал класу або академічної групи, щоденники  та зошити  учня,  документація шкільного  психо- лога...); 2) спостереження (результати цілеспрямованого сприймання певних  проявів  поведінки  учня  на уроках, перервах,  в позаурочний час, зафіксовані у протоколі  документально [8, с. 32]); 3) психодіаг- ностичні  вимірювання (результати психодіагностики учня  за допо- могою валідних  методик);  4) інформація класного керівника  та вчи- телів, які працюють в даному класі; 5) інформація учнів класу, друзів;

6) результати бесіди з батьками учня; 7) результати особистого спіл- кування  з учнем.

3. Заключний етап (обробка,  аналіз, інтерпретація отриманої інформації,  оформлення характеристики).

 

Орієнтовна схема  написання психолого-педагогічної характеристики особистості учня

1. Загальні відомості  про учня. У цьому розділі характеристики потрібно  вказати  ім’я учня,  клас,  в якому  він навчається,  дані про його сім’ю, умови проживання, відомості про зміну школи або класу (якщо це було), загальний  стан здоров’я учня.

2. Навчання та поведінка учня в класі. Потрібно  дати повну ха- рактеристику навчальних  досягнень учня (загальну та з окремих предметів...); ставлення  учня до навчання  (мотивація навчальної  ді- яльності,  відвідування уроків, систематичність виконання домашніх завдань, ставлення до успіхів і невдач у навчанні);  охарактеризувати рівень дисциплінованості (дисципліна та організованість на уроках, знання  правил  поведінки  і їх виконання, наявність  звичок  культур- ної поведінки);  розкрити особливості  пізнавальної діяльності  учня на уроках (особливості сприймання навчального  матеріалу, зосеред- ження уваги на уроках, активність).


 

3. Характеристика особистісного розвитку учня. Необхідно  на- вести інформацію про розвиненість свідомості і самосвідомості учня, результати визначення рівня  самооцінки  учня,  його спрямованості (зокрема професійної); вказати особливості системи ціннісних орієн- тацій учня, розвитку  його культури;  зазначити  які має захоплення, які книги учень читає, які телепередачі  та фільми  дивиться,  яку му- зику слухає; дати інформацію  про похвалу  та скарги на учня з боку вчителів, а також про особливості співпраці учня з вчителями.

4. Розвиненість психічних  пізнавальних процесів, характерис- тика психічних  станів  та властивостей особистості учня.  Потрібно здійснити  діагностику  та навести дані про особливості  розвитку  від- чуттів,  сприймання, пам’яті, уяви,  мислення,  інтелекту,  уваги,  волі учня. З’ясувати  тип темпераменту,  рівень  екстравертованості та ін- тровертованості, особливості  характеру  (його акцентуації  тощо), особливості  прояву  емоцій  (емоційна  спрямованість тощо),  задат- ки та здібності учня до праці. Зміст цього пункту характеристики обов’язково  повинні  супроводжувати результати досліджень  та спо- стережень.

5. Особливості спілкування в класі. Дати інформацію про все, що стосується  спілкування учня з однокласниками: його друзі і непри- ятелі, характеристика спілкування з ними; наявність  суперництва та співробітництва; прояви  агресивності,  упереджень,  егоїзму, обманів тощо; особливості  дружніх стосунків, поведінки  в конфліктах, впли- ву на інших; прояви  співпереживання, співчуття,  взаєморозуміння; місце учня у формальній та неформальній структурі  класу (чи є ста- ростою, або лідером, чи належить до ядра, активу, пасиву або неприй- нятих, обов’язки учня).

6. Громадська активність учня: особливості  виконання громад- ських доручень учнем (сумлінність і активність  у їх виконанні,  тим- часові доручення,  участь в позашкільних дитячих  і громадських  ор- ганізаціях, позаурочних заходах); характер виконання громадської роботи (добровільність чи примусовість,  уміння швидко організу- ватися, довести розпочату  справу до завершення, захопити  роботою інших, проявити ініціативу  і творчість);  вияв громадських  рис ха- рактеру учня (товариськість, прагнення до чесності і справедливості, щирість у стосунках з однокласниками і вчителями,  прояви альтруїз- му та гуманізму тощо).


 

7. Висновки та рекомендації щодо  виховання, розвитку і нав- чання  учня.  Джерелом  інформації  цього  пункту  характеристики є власні  думки,  судження,  які  ґрунтуються на результатах вивчення особистості  учня  та  консультації з класним  керівником. Зазвичай пропонуються рекомендації  щодо збереження  та подальшого  розви- тку сильних  сторін розвиненості особистості  учня, а також шляхи  і способи вирішення виявлених проблем  у навчанні,  розвитку  та ви- хованні, що студент реалізує під час проходження педагогічної прак- тики, а також зазначає  це у психолого-педагогічній характеристиці в цьому ж пункті.

Як додаток до характеристики прикріплюються результати ро- боти з учнем (заповнені учнем бланки  досліджень,  кількісна,  якісна обробка  та інтерпретація результатів  (наприклад, соціограма),  про- токоли спостережень  за прикладом  у підручнику  [8, с. 32].

Без  таких  даних  результати,  наведені  у характеристиці, вважа- ються фіктивними. Під час проходження педагогічної  практики ха- рактеристика обов’язково узгоджується з класним  керівником  і ним же підписується.