26.6. Орієнтовні схеми сівозмін для різних ґрунтово- кліматичних зон і різних форм господарювання

 

У різних ґрунтово-кліматичних зонах України на ґрунтах різного  генетичного  типу,  гранулометричного складу  схеми


 

сівозмін  можуть бути неоднаковими  за складом культур, поряд- ком їх чергування,  структурою  посівних площ тощо.

Сівозміни з довгою ротацією виправдали себе і вони потрібні нині у великих господарствах, оскільки забезпечують повну ма- невреність у розміщенні культур залежно від ґрунтово-ландшаф- тних чинників,  повніше використовують  біокліматичний  потенці- ал місцевості, а також сприяють збереженню  і відтворенню родючості  ґрунтів за невисоких  витрат ресурсів.

Проте із появою в Україні нових форм власності на землю, розукрупненням колгоспів та радгоспів і розпаюванням  земель зростає кількість господарств, що матимуть невелику площу зем- лекористування, обмежений набір культур та вузьку спеціалізацію.

Для невеликих за площею господарств  виникає необхідність у розробці найбільш оптимальної форми організації території землекористування на основі запровадження вузькоспеціалізо- ваних сівозмін з короткою ротацією. Побудова таких сівозмін має здійснюватись за науковими принципами, головний з яких — науково обґрунтоване розміщення  і чергування культур за зако- нами плодозміни.  Саме цей чинник є основою високої і стабіль- ної продуктивності культур, збалансованості показників родючості ґрунту і фітосанітарного стану посівів. Оптимальна тривалість ротації таких сівозмін має бути 4-пільна (при варіюванні від 3- до

5-пільної). Це зумовлено вимогами до розміщення культур після

відповідних попередників і дотримання періоду повернення куль- тур на попереднє  місце вирощування, який для більшості з них становить 3–4 роки. Але є культури (льон, люпин, соняшник,  ка- пуста, баштанні), які можуть повертатися в сівозміні на попереднє місце вирощування не раніше, ніж через 5–8 років. Недотриман- ня цих нормативів при побудові сівозмін призводить  до накопи- чення інфекції в ґрунті і посівах, розповсюдження шкідників та хвороб.

За законом плодозміни сівозміна має бути насиченою на 50%

зерновими  колосовими,  на 25 — бобовими  (кормовими) і зер- нобобовими, на 25% просапними  культурами. Це означає, що на окремих полях короткоротаційних сівозмін можна вирощувати декілька культур, близьких між собою за біологічними  властиво- стями, наприклад цукрові і кормові буряки, кукурудза на зерно і силос.


 

Якщо сівозміна надто спрощена (до 2–3 полів), до неї слід максимально  залучати проміжні,  сидеральні посіви для послаб- лення явища алелопатичної ґрунтовтоми, періодично вводити парові поля, особливо в зоні Степу.

Набір культур у короткоротаційних сівозмінах  визначається

спеціалізацією  господарства, а остання в свою чергу — зональ- ними ґрунтово-кліматичними умовами та кон’юнктурою ринку.

У зв’язку з розвитком  кількох галузей у господарстві, різнома- нітністю вирощуваних культур, наявністю різних типів ґрунтів та рельєфу тощо кожне господарство повинне розробляти  систему сівозмін. У поєднанні з полями під багаторічними культурами, па- совищами та сінокосами  сівозміни дають змогу найбільш повно- цінно використовувати  та підвищувати родючість ґрунтів. У табл.

68–73 наведено орієнтовні схеми польових, кормових та спеціаль-

них сівозмін для різних ґрунтово-кліматичних зон України.

 

Контрольні запитання

 

1. Поняття про сівозміну, повторні і беззмінні посіви, монокультура.

2. Схема чергування культур і ротація сівозміни.

3. Чутливість сільськогосподарських культур до повторних і без- змінних посівів.

4. Теоретичні основи необхідності чергування культур у сівозміні.

5. Пари, їх класифікація і роль у сівозміні.

6. Вплив сільськогосподарських культур на родючість ґрунту.

7. Попередники  основних культур у сівозміні та їх оцінка.

8. Проміжні культури, їх класифікація та значення.

9. Класифікація, призначення  і роль сівозмін.

10. Передумови для розробки і впровадження сівозмін.

11. Етапи впровадження  сівозмін.

12. Принципи розміщення  культур на полях.

13. Освоєння сівозмін.

14. Перехідна таблиця та порядок переходу до запроектованої сіво- зміни.

15. Ротаційна таблиця та її використання.

16. Причини порушення сівозмін  та їх усунення.

17. Книга історії полів, її ведення та використання.


 


 

Орієнтовні схеми польових сівозмін


Таблиця 68


Подпись: 26. Сівозміни в землеробстві  УкраїниПодпись: 311

Номер поля

Степ

Лісостеп

Полісся

Центральні, південні та південно-східні райони

Північні та північно-західні райони

 

Зрошувальні землі

Південні та південно-східні райони

Північні, центральні і західні райони

 

Більш родючі зв’язні ґрунти

 

Піщані ґрунти

 

1

 

Чорний пар

Чорний пар і зайнятий пар

 

Люцерна

Чорний пар і зайнятий пар

Багаторічні трави

 

Конюшина

Люпин на зелене добриво та зелений корм

 

2

 

Озима пшениця

 

Озима пшениця

 

Люцерна

 

Озима пшениця

 

Озима пшениця

 

Озима пшениця

Жито, післяжнивний люпин

 

3

 

Озима пшениця

 

Цукрові буряки

Озима пшениця, післяжнивні посіви кормових культур

 

Цукрові буряки

 

Цукрові буряки

 

Льон

 

Картопля

4

Кукурудза

Ярі колосові

Цукрові буряки

Ярі колосові +

багаторічні трави

Зернобобові

Картопля

Люпин на зерно

і зелену масу

5

Ячмінь

Кукурудза на силос

Соя

Багаторічні трави

Озима пшениця

Кукурудза

Жито і картопля

 

6

Чорний пар зайнятий

 

Озима пшениця

Кукурудза на зерно

Озима пшениця, післяжнивні посіви

 

Цукрові буряки

 

Зернобобові

 

Овес

7

Озима пшениця

Кукурудза

Кукурудза на зерно

Цукрові буряки

Кукурудза на силос

Озима пшениця

 

 

8

Кукурудза на зелений корм і силос

 

Зернобобові

Кукурудза на силос

Зернобобові і кукурудза на силос

 

Озима пшениця

Люпин, просапні,  гречка

 

 

9

 

Озима пшениця

 

Озима пшениця

Озима пшениця, літній посів люцерни

 

Озима пшениця

 

Кукурудза

Озимі та ярі колосові + конюшина

 

10

Соняшник

Соняшник та ін.

 

Кукурудза на зерно

Ярі + багаторічні трави

 

 


 

Таблиця 69

Орієнтовні схеми сівозмін з короткою ротацією

 

Номер поля

 

Полісся

 

Лісостеп

 

Степ

 

1

Конюшина або од- норічні трави

Конюшина, еспар- цет, горох

 

Чорний пар

 

2

Озимі (пшениця, жито)

 

Озима пшениця

 

Озима пшениця

3

Картопля, овочі

Цукрові буряки

Кукурудза на зерно

 

4

 

Ячмінь + конюшина

Ячмінь, овес, куку- рудза на зерно

 

Ячмінь

 

1

Конюшина або озима пшениця

 

Горох

 

Чорний пар

2

Льон, картопля

Озима пшениця

Озима пшениця

3

Кукурудза

Кукурудза

Озима пшениця

 

4

Ярі зернові + ко- нюшина

 

Кукурудза

 

Соняшник

 

Таблиця 70

Орієнтовні схеми кормових (прифермських) сівозмін

 

Номер поля

 

Степ

 

Лісостеп

 

Полісся

1

Люцерна

Люцерна

Багаторічні трави

2

Люцерна

Люцерна

Багаторічні трави

 

3

 

Люцерна

Кукурудза на зе- лений корм

Кукурудза на зеле- ний корм і силос

 

 

4

 

Однорічні трави, кукурудза на зелений корм

Озимі на зелений корм, післяукісні посіви кормових культур

 

Люпин на зелений корм

 

 

5

Озимі на зеле- ний корм, після- укісні посіви ко- рмових культур

 

Сумішка кукуру- дзи з бобовими на силос

 

Озимі на зелений корм, післяукісні по- сіви

6

Коренеплоди

Коренеплоди

Коренебульбоплоди

 

 

7

 

Ярі колосові з підсівом люцер- ни

Вико-вівсяна су- мішка на зелений корм з підсівом люцерни

Вико-вівсяна суміш- ка на зелений корм з підсівом багаторіч- них трав


 

Таблиця 71

Орієнтовні схеми спеціальних сівозмін

 

 

Номер поля

Овочева сівозмі- на на осушених торфових ґрун- тах

 

Рисова сівозміна на зрошуваних землях

Ґрунтозахисна сівозміна на схилах крутиз-

ною 3–7Ο

1

Картопля

Рис

Багаторічні трави

2

Капуста

Рис

Багаторічні трави

 

3

 

Столові коренеп- лоди

Меліоративне поле (озимі або ярі зер- нові)

Озима пшениця, післяжнивні посі- ви на корм

4

Картопля

Рис

Однорічні трави

 

5

 

Капуста

 

Рис

Озима пшениця, післяжнивні посі- ви на корм

 

 

6

Вико-вівсяна су- мішка + літній по- сів багаторічних трав

 

Ячмінь з підсівом люцерни

 

Ячмінь з підсівом багаторічних трав

7

Багаторічні трави

Люцерна

 

8

Багаторічні трави

Люцерна

 

9

Багаторічні трави

 

 


 

 

План освоєння 8-пільної  польової сівозміни

 

Прийняте чергування культур

Таблиця 72


Подпись: Землеробство  з основами ґрунтознавства і агрохіміїПодпись: 314

 

1. Конюшина

4. Озима пшениця

7. Озиме жито

 

2. Озима пшениця

3. Льон, зернобобові

5. Картопля

6. Кукурудза на силос

8. Ярі зернові з підсівом конюшини

 

Номер поля

 

Площа, га

 

Фактичне розміщення культур на площі, га

Розміщення культур у роки освоєння на площі, га

 

2000 р.

2001 р.

2002 р.

2003 р.

 

 

I

 

69

Конюшина – 30

Озима пшениця – 25

Люпин на зерно – 14

Льон – 30

Кукурудза – 25

Озиме жито – 14

 

Озима пшениця – 50

Ярі – 19

 

Картопля – 69

 

 

II

 

68

 

Кукурудза - 68

Гречка – 22

Картопля – 46

Кукурудза на силос –

68

 

Озиме жито – 68

 

 

 

III

 

 

70

Ячмінь з підсівом конюшини – 42

Картопля – 20

Просо – 8

 

Конюшина – 42

Кукурудза на

зелений корм – 28

 

 

Озима пшениця – 70

 

Льон – 40

Зернобобові – 30

 

 

IV

 

71

Озима пшениця – 60

Озиме жито – 11

Картопля – 60

Кукурудза – 11

Ячмінь з підсівом

конюшини – 71

 

Конюшина – 71

 

V

70

Льон – 38

Озима пшениця – 70

Картопля – 70

Кукурудза на силос – 70

 

 

VI

 

67

 

Кукурудза – 55

Горох – 12

Ячмінь з підсівом конюшини – 55

Озиме жито – 12

Конюшина – 55

Вико-вівсяна суміш –

12

 

Озима пшениця – 67

 

 

VII

 

70

 

Картопля – 70

Кукурудза на силос – 60

Люпин – 10

 

Озиме жито – 70

Ячмінь з підсівом

конюшини – 70

 

 

VIII

 

68

Озиме жито – 50

Вико-овес – 18

Картопля – 50

Озиме жито – 18

Льон – 40

Зернобобові – 28

 

Озима пшениця – 68

 


 


 

Ротаційна таблиця 8-пільної  польової сівозміни


Таблиця 73


Подпись: 26. Сівозміни в землеробстві  УкраїниПодпись: 315

Номер поля

Роки

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

 

I

 

Конюшина

 

Озимі

 

Льон, зернобобові

 

Озимі

 

Картопля

 

Озимі

 

Кукурудза на силос

Ярі зернові з підсівом конюшини

 

II

 

Озимі

 

Льон, зернобобові

 

Озимі

 

Картопля

 

Озимі

 

Кукурудза на силос

Ярі зернові з підсівом конюшини

 

Конюшина

 

III

 

Льон, зернобобові

 

Озимі

 

Картопля

 

Озимі

 

Кукурудза на силос

Ярі зернові з підсівом конюшини

 

Конюшина

 

Озимі

 

IV

 

Озимі

 

Картопля

 

Озимі

 

Кукурудза на силос

Ярі зернові з підсівом конюшини

 

Конюшина

 

Озимі

 

Льон, зернобобові

 

V

 

Картопля

 

Озимі

 

Кукурудза на силос

Ярі зернові з підсівом конюшини

 

Конюшина

 

Озимі

 

Льон, зернобобові

 

Озимі

 

VI

 

Озимі

 

Кукурудза на силос

Ярі зернові з підсівом конюшини

 

Конюшина

 

Озимі

 

Льон, зернобобові

 

Озимі

 

Картопля

 

VII

 

Кукурудза на силос

Ярі зернові з підсівом конюшини

 

Конюшина

 

Озимі

 

Льон, зернобобові

 

Озимі

 

Картопля

 

Озимі

 

VIII

Ярі зернові з підсівом конюшини

 

Конюшина

 

Озимі

 

Льон, зернобобові

 

Озимі

 

Картопля

 

Озимі

 

Кукурудза на силос


Землеробство з основами ґрунтознавства і агрохімії