26. СІВОЗМІНИ В ЗЕМЛЕРОБСТВІ УКРАЇНИ

 

Сівозміна — це науково обґрунтоване чергування сільсько- господарських культур і парів у часі та на території або тільки у часі на одному  полі. У кожній  сівозміні  здійснюється  система обробітку  та удобрення ґрунту, що забезпечує  підвищення його родючості і урожайності сільськогосподарських культур. Раціо- нальне чергування культур — це спосіб регулювання вмісту орга- нічної речовини  в ґрунті, захід для підтримування  і поліпшення фізичних та хімічних його властивостей,  необхідних для бороть- би з бур’янами та шкідниками  сільськогосподарських культур.

Основою сівозміни є певна структура посівних площ, яка виз-

начається спеціалізацією  господарства, його ґрунтово-кліматич- ними та організаційно-господарськими умовами.

Структура посівних площ — це співвідношення посівних площ

окремих сільськогосподарських культур або їхніх певних груп (у процентах) до загальної площі ріллі в господарстві. Раціональна структура  посівних  площ є основою  для побудови  науково об- ґрунтованої сівозміни.

Кожна сівозміна займає заплановану площу, має певну кількість однакових за площею полів і характеризується  вста- новленим порядком чергування культур. Перелік сільськогоспо- дарських  культур або їх груп  та парів у порядку  чергування  на полях сівозміни  називається  схемою  сівозміни.  Період,  протя- гом якого сільськогосподарські культури і пар «проходять» через кожне поле згідно  з прийнятою  схемою сівозміни,  називається ротацією сівозміни. Тривалість ротації залежить від кількості полів у сівозміні.

План розміщення  сільськогосподарських культур і парів на

полях та по роках на період ротації сівозміни  називається рота- ційною таблицею. У перший  рік ротації культури розміщуються так само, як і в рік освоєння  сівозміни,  а в наступні — згідно  з чергуванням культур, передбаченим  схемою сівозміни.  Кількість років у ротаційній таблиці відповідає кількості полів в сівозміні.

Сільськогосподарські культури,  які вирощують  на одному  і

тому самому полі сівозміни  не більше трьох років підряд, нази- ваються повторними. Культура, яку вирощують  більш тривалий


час на одному полі сівозміни,  називається  беззмінною. Якщо у господарстві  вирощують одну сільськогосподарську культуру, то її називають монокультурою.

У кожному полі здебільшого вирощують одну культуру, що за-

безпечує раціональне використання  техніки і впровадження  про- гресивної технології вирощування сільськогосподарських культур.

Якщо в одному полі треба розмістити  кілька культур, впро- ваджують збірні поля, де по можливості добирають однорідні культури за вимогами  до ґрунтових  умов та агротехніки,  впли- вом їх на родючість ґрунту. В одному полі, наприклад, висівають озимі та ярі зернові, цукрові буряки і картоплю, багаторічні та однорічні трави.

Культуру, яку вирощували на полі в попередньому році, нази-

вають попередником для культури, яку вирощують на цьому са- мому полі в поточному році. Попередником  також можуть бути чистий пар, цілина і переліг.  Цінність попередника  залежить не тільки від його  біологічних особливостей,  а й від агротехнічних заходів, які застосовували у поточному та попередніх роках. Тому, щоб правильно оцінити попередник, треба знати, які культури займали поле протягом  попередніх років, які вносили добрива, ступінь засміченості  ґрунту, тобто треба знати історію поля.