23.2. Економіка застосування  добрив

 

Ефективність  застосування  добрив  визначають  за даними аналізу фактичної окупності  (оплати) використання  їх.

Аналіз економічної ефективності застосування добрив прово-

дять по роках і в середньому за кілька років з урахуванням фак- тичної і нормативної  оплати добрив урожаєм.  Фактичну  еконо- мічну ефективність добрив визначають для кожної культури, оцінюючи приріст врожаю за поточними цінами. Це дає змогу виявити доцільність вкладень в отриманий  від добрив приріст.

Найпростішим  способом  визначення ефективності  добрив є

порівняння затрат поживних речовин добрив на приріст одиниці врожаю з нормативною  оплатою. Менша від нормативної опла- та приросту врожаю свідчить про низьку економічну ефективність застосування добрив і вимагає перегляду системи і технології застосування  добрив, підвищення культури землеробства.

Приріст урожайності  (Уп) від добрив (У) обчислюють за фор- мулою

Уп = У · Д, де У — урожайність  культури, ц/га;

Д — урожайність  за рахунок добрив.

Визначають агрохімічну, економічну і екологічну ефективність застосування добрив. Агрохімічна ефективність показує, який приріст одиниці урожаю отриманий від застосування одиниці добрива і його відповідність нормативним  затратам. Менший від нормативної оплати приріст врожаю свідчить про низьку агро- хімічну ефективність застосування добрив і вимагає перегляду системи  і технології застосування  добрив, підвищення культури землеробства. Агрохімічна ефективність не враховує затрат на застосування  добрив і вартість робіт.

Фактичну  економічну  ефективність  добрив  визначають  для

кожної культури, оцінюючі затрати і приріст врожаю за існуючими


 

цінами. Це дає змогу встановити доцільність затрат ресурсів на отримання приросту  від застосування  добрив.

Частку  в урожайності  за рахунок  добрив  розраховують  за формулою

Д = Уп / (Уд · 100),

де Уп і Уд — відповідно приріст і врожайність у дослідах з добри- вами, ц/га.

Зменшення надходження у сільськогосподарське виробницт- во агроресурсів приводить до зниження врожайності  і посилен- ня деградаційних  процесів.

Екологічна функція агрохімії полягає у посиленні оптималь- ного колообігу біогенних елементів у землеробстві з активним їх балансом в агроекосистемі, у покращанні фізико — хімічних, аг- рохімічних і біологічних властивостей ґрунту, оптимізації умов живлення, зниженні негативних наслідків локального і глобаль- ного забруднення, створенні нових аграрних типів ландшафтів, покращанні  хімічного складу продукції.

 

Контрольні запитання

 

1. Які завдання державного проектно-технологічного центру охоро- ни родючості ґрунтів і якості продукції?

2. Агрохімічний  паспорта поля.

3. Який зміст проектно-кошторисної документації на вапнування ґрунтів?

4. Як здійснюється контроль за якістю застосування добрив?

5. Пункт хімізації господарства.

6. В чому різниця між агрохімічним  забезпеченням  і обслуговуван- ням?

7. Як визначають агрохімічну, економічну і екологічну ефективність застосування добрив?


Землеробство з основами ґрунтознавства і агрохімії