23.1.11. Пункти хімізації

 

Пункт хімізації господарства створюється для агрохімічного за- безпечення  і обслуговування,  підвищення  родючості  ґрунтів, за- стосування добрив і пестицидів  з урахуванням охорони довкілля. Пункти хімізації господарств  мають склади для зберігання твердих і рідких добрив, пестицидів,  місткості  для виготовлення  розчинів, машини і механізми для змішування, транспортування  і внесен- ня добрив, ваги, накриття для техніки, агрохімічну лабораторію,


 

побутові приміщення.  На пунктах хімізації застосовують переваж- но прямоточну  технологію  внесення  добрив,  пестицидів.  У них повинні бути створені умови для використання  великогабаритної техніки для транспортування, розвантаження, навантаження, просіювання  і змішування добрив, протруювання насіння. В умо- вах конкретного господарства достатня кількість тракторів, машин і механізмів дає змогу у кращі агротехнічні строки застосовувати добрива, пестициди при основному удобренні, припосівному, підживленні, що сприяє вирощуванню культур за новими техно- логіями з мінімальними затратами засобів хімізації. Машини і механізми для розтаровування, подрібнення і змішування добрив дозволяють для кожної культури виготовляти  змішані добрива із заданими співвідношеннями  і вмістом  поживних речовин. Вузол для приготування розчинів дає змогу використовувати  міне- ральні добрива, які через погані фізичні властивості не можна внести  розкидачами  добрив.

Пункт хімізації  господарства  виконує  весь обсяг  робіт,  по-

в’язаних з використанням  добрив, пестицидів, виробництвом органічних добрив, агрохімічним  дослідженням  ґрунтів, оброб- кою посівного матеріалу, оцінкою якості продукції, аналізом ефек- тивності застосування засобів хімізації, впровадження нових тех- нологій вирощування культур. Досвід роботи пунктів хімізації господарств  свідчить про те, що їх створення сприяє підвищен- ню оплати одиниці добрива продукцією  та продуктивності  праці, економічному  й екологічному  обґрунтуванню застосування  пес- тицидів, отриманню біологічно повноцінної продукції, освоєнню сучасних технологій.

Дотримання  технології  зберігання  і застосування  засобів

хімізації  сприяє  високій  продуктивності  праці,  дотриманню  ви- мог своєчасного  застосування добрив і пестицидів, підвищенню родючості ґрунтів, збереженню  довкілля. Агрохімічні лабораторії при пунктах хімізації мають виконувати прості аналізи, проводи- ти рослинну і ґрунтову діагностику.  Разом з державними облас- ними проектно-технологічними центрами охорони родючості ґрунтів і якості продукції  ПХ приймають  участь у проведенні аг- рохімічних досліджень земель господарства, встановлюють нор- ми добрив і пестицидів для конкретного поля і культури з ураху- ванням погодних  умов, стану росту і розвитку  рослин  та інших


 

факторів. Вони здійснюють  контроль за дотриманням  технології використання засобів хімізації, проводять вивчення ефективності елементів технології вирощування культур, вивчають можливість застосовування  у конкретних  умовах досягнень  науки і передо- вого досвіду, дають агрохімічну, екологічну й економічну оцінку ефективності застосування засобів хімізації, нових сортів і гібридів,  агротехнічних прийомів обробітку ґрунту і вирощування культур, заходів збереження і підвищення родючості ґрунтів, до- помагають фермерським  та іншим господарствам проводити роботи із сертифікації  сільськогосподарської продукції.

Агрохімічні лабораторії  ПХ визначають  якість сільськогоспо-

дарської  продукції,  кормів  у період їх заготівлі та підготовки  до використання,  потребу господарства  у добривах, пестицидах та інших засобах хімізації. Використовуючи дані агрохімічних дос- ліджень, встановлюють інтенсивність кругообігу елементів жив- лення в землеробстві,  напрямки й інтенсивність деградаційних процесів, наслідки негативних явищ локального і глобального заб- руднення важкими металами, токсичними речовинами, радіонук- лідами, розробляють нові елементи технологій збереження і підвищення родючості ґрунтів, створюють нові типи агроланд- шафтів за рахунок використання  засобів хімізації, досягнень  на- уки і практики,  які здатні підвищити продуктивність  сільськогос- подарського  виробництва з метою забезпечення населення якісною продукцією,  а промисловість  сировиною.

Пункт хімізації є значною мірою місцем  забруднення довкіл-

ля. Забруднення відбувається за рахунок звітрювання добрив і пестицидів, втрат у процесі їх транспортування,  змішування, обробки  насіння, змиву пилу і просочування  в нижні горизонти ґрунту.

В місцях роботи із засобами хімізації мають бути створені умо-

ви для безпечної праці, які відповідають чинному законодавству про працю, а також інструкціям  і правилам техніки безпеки,  сані- тарним правилам зберігання, транспортування і застосування добрив та пестицидів. Необґрунтоване застосування засобів хімізації  призводить  до забруднення  ними  ґрунтів,  води,  про- дуктів сільськогосподарського виробництва. Рівень забруднення ґрунтів залежить від складу, кількості і технології застосування добрив та пестицидів,  надходження їх з рослинними  рештками,


 

поверхневими стоками. Нагромадження залишкових кількостей засобів хімізації у ґрунті і шляхи їх міграції залежать від багатьох факторів (властивостей добрив, пестицидів і ґрунту), а також від агротехнічних  заходів.