23.1.10. Формування  «Сільгоспхімія»

 

Рівень застосування місцевих і мінеральних добрив, виробниц- тво товарної продукції  визначає виробничу  діяльність формувань

«Сільгоспхімія». Агрохімічне обслуговування товаровиробника здійснюють районні формування «Сільгоспхімія». Виробничою базою їх є склади для зберігання  мінеральних добрив  і пести- цидів, машини і механізми  для транспортування,  навантаження і розвантаження  добрив,  підготовки  до внесення,  змішування  і внесення. Підрозділи «Сільгоспхімія» задовольняють потребу товаровиробника  сільськогосподарської продукції у засобах хімізації. Їх виробнича база дає змогу добувати торф і сапропель, виробляти та вносити гній і компости,  вапнякові матеріали, гіпс, пестициди.

Діяльність комерційних  структур  неможлива  без об’єднання і координації з підприємствами виробниками  засобів хімізації. Базовою виробничою основою об’єднань «Сільгоспхімія» є ра- йонні формування. Завданням сервісного обслуговування гос- подарств  на рівні району є: 1) вивчення попиту на засоби  хімі- зації, машини і механізми для їх підготовки  до винесення і внесення, їх рекламування; 2) організація задоволення попиту господарств  на засоби  хімізації  і техніки у встановлені строки;

3) надання виробничих послуг з використання  засобів хімізації у визначених обсягах і строках; 4) надання виробничих послуг технічного обслуговування техніки і навчання обслуговуючого персоналу;  5)організація  сервісного  обслуговування.

Обслуговування передбачає завезення засобів хімізації то- варовиробнику,  зберігання і їх внесення, забезпечення його машинами  і агрегатами,  їх обслуговування.  Сфера сервісного обслуговування  значно розширюється за рахунок робіт з добу- вання і заготівлі сапропелю, торфу, виробництва органічних добрив, розробки вапняків і гіпсовмісних  матеріалів, застосуван- ня біологічно  активних  речовин.

Агрохімічне обслуговування господарств району здійснюють районні формування «Сільгоспхімія». До їхньої виробничої  бази належать склади для зберігання добрив, пестицидів, консер- вантів, кормових добавок, комплекс машин для підготовки та внесення  добрив  і пестицидів,  транспортні  засоби,  майстерні.


 

Забезпечення господарств  рекомендаціями, добривами,  пе- стицидами,  їх застосування  здійснюється  також різними  фірма- ми, товариствами  та організаціями. Проте вони, як правило, не виконують основних завдань і функцій державної агрохімічної служби.

Основні функції державних підприємств  агрохімічного  сервісу полягають у здійсненні аналітичного контролю за агрохімічним, екологічним  і фізико-хімічним станом ґрунтів, їх родючістю,  про- веденні ґрунтового моніторингу сільськогосподарських угідь, паспортизації  земель, визначенні складу кормів і засобів хімізації, складанні рекомендацій використання сільськогоспо- дарських  угідь і засобів хімізації, визначенні потреби  у засобах хімізації, проведенні арбітражних  аналізів державного  контролю за застосуванням  засобів хімізації.

Державні  обласні проектно-технологічні центри охорони  ро- дючості ґрунтів на основі результатів агрохімічних досліджень земель і розробок  науково-дослідних і проектних установ вида- ють рекомендації застосування засобів хімізації, здійснюють державний  контроль  за їх ефективним  використанням.

Результатами роботи державних обласних проектно-техно- логічних центрів охорони родючості ґрунтів і якості продукції і на- уково-дослідних установ є наукове забезпечення  сервісного  об- слуговування виробника сільськогосподарської продукції та сировини. Організації агрохімічного обслуговування («Укрсільгосп- хімія», «Агрохімцентр», пункти хімізації господарств, обласні і районні формування «Сільгоспхімія», посередники) здійснюють забезпечення  господарств засобами  хімізації,  виконують  робо- ти, пов’язані  з їх використанням.