23.1.9. Агрохімічне обслуговування

 

Концепція розвитку агрохімічного обслуговування ґрун- тується на зацікавленості держави у підвищенні продуктивності землеробства  і тваринництва,  задоволенні  потреб  населення в продуктах споживання,  а промисловості  в сировині,  створенні розгалуженої  мережі  підприємств, вільному виборі  виконавців, які надійно і ефективно використовують  землю і засоби хімізації. Контроль за наслідками їх екологічної  та економічної  діяльності здійснюється  державою.

Агрохімічне обслуговування передбачає виконання  робіт по-

в’язаних з застосуванням засобів хімізації, створення матеріаль- но-технічної бази (склади, машини і механізми), добуванням і виробництвом місцевих добрив, впровадження в практику досяг- нень науки і передового досвіду з питань збереження і підвищен- ням родючості земель.

Науково-обґрунтована система  ведення господарства  спря-

мована на створення оптимальних умов вирощування культур, підвищення родючості ґрунту. Підвищення потенціальних можли- востей землі неможливе без значних затрат праці. Продук- тивність землі залежить від технологічних (добрива та інші засо- би хімізації), технічних і організаційних  засобів виробництва,

До агрохімічного  обслуговування належить комплекс  заходів і послуг,  які забезпечують  сільськогосподарських товаровироб- ників добривами,  пестицидами,  меліорантами, технікою і техно- логіями для їх застосування. До агрохімічних робіт відносять на- укові, розвідувальні, проектні, лабораторні роботи, застосування добрив, пестицидів, меліорантів, спрямованих на підвищення родючості  ґрунтів, урожайності  сільськогосподарських культур і поліпшення якості продукції  рослинництва.