23.1.8. Контроль якості засобів хімізації

 

Контроль за якістю мінеральних добрив, хімічних меліорантів і пестицидів проводять з метою встановлення відповідності їх стандартам і технічним вимогам. Державні обласні проектно-тех- нологічні центри охорони родючості ґрунтів і якості продукції аналізують мінеральні і місцеві добрива (гній, компости,  сапро- пель), матеріали для вапнування, гіпсування, пестициди,  визна- чають відповідність  їх стандартам  і технічним вимогам.  Під час визначення якості мінеральних добрив насамперед визначають вологу, гранулометричний склад, тонину помелу, злежування, вміст поживних речовин, забруднення.

При транспортуванні  добрив у вагонах звертають увагу на їх забруднення, правильність оформлення супроводжуваних доку- ментів. У разі встановлення відхилень показників  якості та умов транспортування від стандарту чи технічних умов (злежування, вологість, вміст поживних елементів, гранулометричний склад) складають акт про нестандартність  добрива і визначення вмісту поживних речовин не проводять. Добрива, які за візуальними показниками відповідають вимогам стандарту, направляють у лабораторії для аналізів стандартними  або загальноприйнятими методами.

Під час контролю  якості  добрив  у період  транспортування

увагу звертають на вигляд і стан транспортного засобу та на- явність укриття, дотримання  вимог техніки безпеки  перевезень. На території баз і складів визначають умови праці робітників, стан складів і побутових приміщень,  транспортних  засобів, наявність у робітників  спецобладнання  та індивідуальних засобів захисту. Державні обласні проектно-технологічні центри охорони родю- чості ґрунтів і якості продукції  перевіряють  склади і умови збе- рігання добрив і пестицидів, місця утилізації тари, дотримання регламенту  використання  пестицидів.


 

Основним завданням державних підприємств агрохімічної служби є розробка рекомендацій використання  сільськогоспо- дарських угідь і засобів хімізації на основі результатів наукових досліджень, проведення державного  контролю  за застосування добрив і інших засобів хімізації.