23.1.5. Моніторинг  ґрунтів

 

Державний технологічний центр охорони родючості ґрунтів здійснює  науково-методичне та організаційне  забезпечення  ве- дення державного моніторингу земель сільськогосподарського призначення з метою виявлення і узагальнення тенденцій та ха- рактеру змін показників родючості ґрунтів, їх забруднення залиш- ковими кількостями пестицидів, добрив, важкими металами, радіонуклідами Моніторинг земель передбачає систему спосте- режень за угіддями,  дослідження їх стану, прогнозування  зміни величини показників,  які характеризують стан ґрунту і склад про- дукції, вироблення раціональних управлінських  рішень.

Результати агрохімічних  досліджень  і моніторингу  ґрунтів

використовують  під час складання картограм  і паспорта  поля, коригування рекомендованих норм внесення добрив за до- помогою  поправочних коефіцієнтів на агрохімічні властивості, складання системи і плану застосування добрив та проектно- кошторисної  документації на вапнування кислих і гіпсування  со- лонцюватих ґрунтів, визначення асортименту добрив, встанов- лення  потреби  у засобах  хімізації  на господарський  рік  і


 

перспективу,  планування виробництва добрив і інших засобів хімізації, розподілу  ресурсів,  визначення полів, земельних діля- нок, що потребують комплексного агрохімічного  окультурення; визначення площ для вирощування чистої продукції, якісної оцін- ки землі і визначення  екологічного  стану, паспортизації  полів і окремих ділянок, прогнозування зміни величини агрохімічних показників  родючості  ґрунту та його  забруднення,  агрохімічної та еколого-агрохімічної, економічної  оцінки  поля і застосування засобів хімізації.