23.1.3. Агрохімічне дослідження  ґрунтів

 

Агрохімічне дослідження ґрунтів господарства  не залежно від форми власності є обов’язковим заходом для суцільного обсте- ження угідь з метою державного контролю за зміною показників родючості і забрудненням ґрунтів. Агрохімічне дослідження ґрунтів передбачає вивчення їх агрохімічної та інших характерис- тик, встановлення вартості землі. Внаслідок агрохімічного  дослід- ження ґрунтів отримують дані про вміст гумусу, макро- і мікроеле- ментів, реакцію ґрунту тощо. За даними агрохімічних досліджень проводять паспортизацію земель.

Залежно  від рівня хімізації,  специфіки  господарства  і мети

досліджень агрохімічне дослідження ґрунтів проводять в Україні один раз у 4–5 років за угодою  з господарством державні об- ласні проектно-технологічні центри охорони родючості ґрунтів і якості продукції. Вони можуть проводити  дослідження за домо- вленістю раніше встановленого  строку.

Обстеження фермерських господарств. Розмір елементарної

ділянки при загальній земельній площі до 50 га становить 1 га,

51...100 га — 2 га, 101...300 га — 3 га. При площі господарства понад 300 га застосовують методику досліджень для великих госпо- дарств. Змішаний зразок ґрунту формується із 10 індивідуальних.

Обстеження ґрунтів, забруднених  важкими  металами.  Голов-

ним завданням цих обстежень є виявлення площ з підвищеним вмістом в ґрунті важких металів з метою наступної інвентаризації і розроблення  рекомендацій  по їх детоксикації  та використанню.