23.1.1. Державний технологічний  центр охорони родючості  ґрунтів

 

Державний технологічний центр охорони родючості ґрунтів об’єднує державні обласні проектно-технологічні центри охорони родючості ґрунтів і якості продукції  Автономної Республіки Крим та областей. Разом з науково-дослідними і проектними  установа- ми, агрохімічними  лабораторіями здійснює наукове забезпечення товаровиробника. Основним завданням Державного технологіч- ного центру охорони родючості ґрунтів є: 1) проведення державно- го моніторингу ґрунтів та агрохімічної паспортизації земель; 2) роз- роблення заходів збереження,  підвищення родючості  та охорона ґрунтів; 3) визначення якості продукції рослинництва,  кормів і си- ровини; 4) розроблення рекомендацій застосування засобів хі- мізації; 5) визначення забруднення сільськогосподарських угідь радіонуклідами, залишковими кількостями пестицидів, важкими металами, токсичними  речовинами; 6) визначення потреби това- ровиробника  у засобах хімізації; 7) здійснення  наукового  забез- печення товаровиробника; 8) наукове керівництво і науково-ме- тодичне забезпечення робіт державних обласних технологічних центрів охорони родючості  ґрунтів і якості продукції.  Державний технологічний центр охорони родючості ґрунтів здійснює наукове забезпечення товаровиробника і здійснює державний pan>імії