23.  ОРГАНІЗАЦІЯ І ЕКОНОМІКА  ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ

 

23.1. Організація  агрохімічного  забезпечення і обслуговування

 

Агрохімічне забезпечення  і обслуговування  є складовою  ча- стиною агрохімічного сервісу. Агрохімічний сервіс передбачає надання аграрним товаровиробникам виробничих послуг у сфері хімізації сільськогосподарського виробництва. Підприємствами агрохімічного сервісу є такі, які надають виробничі послуги ви- робнику  аграрного  продукту,  але вони не є власниками  вироб- леного продукту. Агрохімічне забезпечення і обслуговування здійснюють підприємства різних форм власності: 1) державної (агрохімічна  служба) — Державний  технологічний  центр охоро- ни родючості ґрунтів, державні обласні проектно-технологічні центри охорони родючості ґрунтів і якості продукції, науково- дослідні, проектні і навчальні установи; 2) кооперативної  — На- ціональна асоціація  «Укрсільгоспхімія», ВАТ «Агрохімцентр», об- ласні і районні формування «Сільгоспхімія», різні об’єднання, пункти хімізації господарств, посередники.

Напрямки  агрохімічного  забезпечення  такі:  1) проведення

агрохімічних досліджень, складання агрохімічних картограм, аг- рохімічних паспортів поля; 2) розробка системи і планів застосу- вання добрив, складання проектно-кошторисної документації на проведення вапнування і гіпсування, застосування добрив; 3) про- ведення комплексної  діагностики; 4) визначення потреби у засо- бах хімізації; 5) державний  і авторський  контроль за проведен- ням хімічної меліорації, застосуванням добрив і пестицидів. Контроль за умовами зберігання,  транспортування,  застосуван- ням агрохімікатів  з боку держави здійснює  агрохімічна  служба. Вона повинна контролювати якість сільськогосподарської про- дукції від початку її вирощування до споживання,  видавати сер- тифікати на продукцію сільськогосподарського виробництва, виконувати  арбітражні  аналізи.