22.6. План застосування  добрив

 

При складанні плану враховують культуру, попередник  і його удобрення, рівень культури землеробства, величину планового врожаю, фонди мінеральних добрив,  їх асортимент;  нагромад- ження органічних  добрив у господарстві, агрохімічну  та фізико- хімічну характеристику  ґрунтів, нові технології вирощування куль- тур, вимоги щодо охорони навколишнього середовища. Рекомендовані середні норми добрив коригують  з урахуванням вмісту поживних речовин у ґрунті конкретного поля, значення по- передника, його удобрення, насичення сівозміни органічними та мінеральними  добривами,  еродованості  ґрунтів, наявності доб- рив тощо. Мінеральні добрива розподіляють між культурами з урахуванням фондів і форм добрив. У складеному плані застосу- вання добрив зазначають потреби у засобах хімічної меліорації, місце внесення органічних добрив, місце і дози різних мінераль- них добрив для основного,  передпосівного внесення та для підживлення, способи  і строки використання  рослинами мікрое- лементів.

На еродованих ґрунтах найбільш ефективне поєднане засто-

сування органічних  та мінеральних добрив на фоні проведення протиерозійних заходів. Обов’язково  треба вносити органічні та мінеральні добрива при освоєнні рекультивованих земель.

Комплексне  використання  засобів хімізації вимагає, щоб для

кожного  поля, крім плану застосування  добрив,  був складений


 

план використання  пестицидів. Це дає змогу підвищити ефек- тивність застосування  добрив, знизити затрати на використання засобів хімізації, зменшити механічне навантаження на ґрунт. Крім агрохімічного обґрунтування, план застосування добрив повинен мати також економічне  та екологічне обґрунтування.

В умовах недостатньої кількості органічних і мінеральних доб-

рив план застосування  добрив коригують.  При цьому врахову- ють не тільки характеристику  поля, а й біологічні особливості культури, величину запланованого врожаю, можливості дотри- мання вимог технології, погодні умови.