22.1. Система  удобрення у сівозмінах

 

Полісся. Враховуючи, що ґрунти Полісся мають переважно легкий гранулометричний склад, бідні на органічну речовину, кислі, містять малу кількість рухомих поживних речовин, при скла- данні системи  удобрення головну увагу треба приділяти вапну- ванню та визначенню місця внесення вапна, рівня насичення сівозміни  органічними  та мінеральними  добривами,  щоб отри-


 

мати плановий урожай високої якості з найменшими  затратами праці і засобів виробництва, підвищити родючість ґрунтів і спри- яти охороні навколишнього середовища. Вапнякові матеріали рекомендують  вносити  під озиму пшеницю,  картоплю,  кукуруд- зу, багаторічні трави, перед заорюванням зеленої маси, корене- вих і пожнивних решток люпину. Щоб баланс гумусу у ґрунті був бездефіцитним, насичення сівозміни органічними добривами має становити 15–18 т/га (табл. 46).

Органічні добрива вносять через 2–3 роки. Мінеральні доб- рива рекомендують застосовувати насамперед під льон-довгу- нець, зернові культури, картоплю, кормові культури. Для змен- шення втрат азоту азотні добрива вносять навесні з урахуванням властивостей ґрунтів. На Поліссі високоефективними є рядкове удобрення і підживлення. Ефективність мікроелементів  значною мірою залежить від вмісту їх рухомих форм у ґрунті, застосуван- ня вапнякових матеріалів і органічних добрив.

Орієнтовну систему удобрення культур 8-пільної сівозміни на

дерново-підзолистих ґрунтах Полісся наведено в табл. 46. Вап- но вносять під картоплю.

 

Таблиця 46

Орієнтовна система удобрення культур у сівозміні


 

Лісостеп. У Лісостепу  залягають ґрунти з нейтральною, кис- лою і слабколужною реакцією. Тому при складанні системи удоб- рення у сівозміні вирішують питання про необхідність хімічної ме- ліорації (вапнування чи гіпсування).  Вапнякові матеріали вносять під конюшину, цукрові буряки, кукурудзу, пшеницю, гіпс — під цукрові буряки, кукурудзу, у паровому полі. Бездефіцитним баланс гумусу може бути при насиченні сівозміни  13–14 т/ґа органічних добрив. У районах недостатнього  зволоження ефективність міне- ральних добрив мала, особливо при використанні  їх для піджив- лень. Орієнтовну систему удобрення у сівозміні на чорноземах типових, вилугованих лісостепової  зони наведено в табл. 47.

Вапнякові матеріали рекомендується вносити під першу пше-

ницю. Органічні добрива вносять під цукрові буряки, озиму пше- ницю, кукурудзу.

 

Таблиця 47

Орієнтовна система удобрення у 10-пільній  сівозміні

Лісостепу (А. П. Лісовал, В. М. Макаренко, С. М. Кравченко)

 

N по- ля

 

 

Культура

 

Органічні добрива, т/га

Мінеральні добрива, кг / га

 

Основне

Припо- сівне

Піджив- лення

N

Р2О5

К2О 

Р2О5

К2О 

Р2О5

К2О

1

Пар зайнятий

 

60

30

30

 

 

 

 

 

 

2

Р2О5

К2О 

Р2О5

К2О

1

Пар зайнятий

 

60

30

30

 

 

 

 

 

 

2

15

10

 

 

 

4

Ярі  зернові   +  ко- нюшина

 

 

 

 

 

10

 

10

 

10

 

 

 

5

Конюшина

 

 

 

 

 

 

 

 

30

45

6

Озима пшениця

 

 

80

80

 

 

 

60

 

 

7

Цукрові буряки

40

130

150

160

10

15

10

 

 

 

 

 

60

 

 

7

Цукрові буряки

40

130

150

160

10

15

10

 

 

40

 

 

 

 

 

 

10

Озима пшениця

 

30

80

80

 

 

 

60

 

 

11

Кукурудза на силос

(1/2 поля)

та соняшник

(1/2 поля)

 

50

 

90

 

60

 

80

 

60

 

80

 

60

 

 

10

 

 

 

 

 

Степ. Ефективність мінеральних, особливо органічних добрив, в умовах Степу залежить від запасу вологи в ґрунті. Застосування добрив  дає можливість  рослині  економніше  використовувати


 

воду на формування одиниці  врожаю. Бездефіцитного  балансу гумусу досягають при внесенні 8–9 т/га органічних добрив на рік. Добре розкладений  гній вносять у парове поле, під озиму пше- ницю, кукурудзу.  Високоефективним є застосування  концентро- ваних мінеральних добрив. Інтенсифікація сільськогосподарсько- го виробництва зумовила підвищення ефективності калійних добрив, незважаючи на значний вміст обмінного  калію в чорно- земних і каштанових  ґрунтах багатьох районів Степу. Гіпс вно- сять у парове поле або під кукурудзу.

Орієнтовну систему удобрення у 10-пільній сівозміні  на чор-

ноземах звичайних малогумусних  наведено в табл. 48.

 

Таблиця 48

Орієнтовна система удобрення у зоні Степу

(А. П. Лісовал, В. М. Макаренко, С. М. Кравченко)

 

 

N

поля

 

 

Культура

 

Органічні добрива, т/га

Мінеральні добрива, кг/га

Основне

Припосівне

Піджив-

лення

N

Р2О5

К2О

N

Р2О5

К2О

N

1

Чорний пар

25

 

 

 

 

 

 

 

2

Озима пшениця

 

 

60

30

 

 

 

30

3

Кукурудза на зерно

 

90

90

90

 

10

 

 

4

Кукурудза на силос

30

 

 

 

 

10

10

 

5

Озима пшениця

 

30

60

40

 

 

 

60

6

Ячмінь + еспарцет

 

40

40

40

 

 

 

 

7

Еспарцет

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Озима пшениця

 

30

60

40

 

 

 

60

9

Кукурудза на зерно

30

60

60

60

 

10

 

 

10

Соняшник

 

30

60

30