18.5. Рідкі комплексні  добрива

 

Застосування РКД залежить від погодних умов, часу їх внесен- ня та вирощуваної сільськогосподарської культури. Охолодження


 

рідких добрив призводить до виділення твердої фази та утво- рення осаду, що утруднює  їх використання.

Рідкі комплексні добрива (РКД) можна рівномірно розподіля- ти і точно дозувати на поверхні ґрунту, повністю механізувати процеси,  які пов’язані з їх транспортуванням, внесенням,  знач- но зменшити  затрати праці.

Комплексне  рідке добриво  марки  10-34-0.  Містить  амонійні солі орто- й поліфосфорних кислот різного  ступеня заміщення. Масова  частка загальної  фосфорної  кислоти  не менш  як 34% Р2О5, азоту — 10%.  Азот і фосфор водорозчинні.  Не містить

вільного аміаку. Ступінь конверсії не менш як 55%. Близько 55%

фосфору від загальної його кількості перебуває у формі поліфос- фатів, які підвищують розчинність  поживних речовин і подовжу- ють строк зберігання,  рН-6...7.  Густина 1,4 г/см3, в’язкість — не більша за 50 МПа. Виробляють РКД марки 11-37-0.

Зберігають  у закритих  місткостях  із залізобетону,  вкритих

захисною  плівкою.  Строк  зберігання  влітку 3 міс.,  узимку  — 6 міс. Улітку при зберіганні  РКД поліфосфати можуть перетворю- ватися на ортофосфати, внаслідок чого утворюється осад, який утруднює  транспортування  і внесення  добрив.

Технологія застосування РКД така: 1) транспортування  від за- воду до пристанційного складу; 2) транспортування  від пристан- ційного  складу до глибинного; 3) транспортування  від глибинного складу до поля і заповнення агрегатів для внесення; 4) внесення.

Спрощення схеми транспортування від заводу до поля сприяє зменшенню затрат на застосування РКД. Вносять РКД обприс- куванням поверхні поля з наступним зароблянням у ґрунт, одно- часно з сівбою,  у міжряддя при міжрядному  обробітку  і піджив- ленні, з поливною водою. Застосовувати РКД у вітряну та туманну погоду  не рекомендується.

Використовують  РКД як базисний розчин, до якого добавля-

ють сечовину, аміачну селітру, калійні добрива, мікроелементи, пестициди.  Ефективність РКД та твердих добрив практично  од- накова на чорноземах, дерново-підзолистих, сірих опідзолених і темно-каштанових ґрунтах (табл. 29).

Вища ефективність РКД пояснюється більш рівномірним  роз-

поділом по поверхні поля, меншим поглинанням  фосфору дея- кими  ґрунтами.


 

Таблиця 29

Ефективність РКД, виготовленого на основі поліфосфор- ної кислоти, на дерново-підзолистих ґрунтах

(за Ф. В. Янішевським)

 

 

Культура

Приріст від внесення, ц/га

 

РКД

еквівалентної суміші простих добрив

Озима пшениця

10,2

10,6

Озиме жито

7,9

8,6

Ячмінь

8,0

8,2

Картопля

55,9

57,5

 

Суспензовані рідкі комплексні добрива (СРКД). При добав- лянні до РКД суспензованих  глин  утворюються  суспензовані рідкі комплексні  добрива.

Введені в РКД глини затримують кристалізацію насичених розчинів, що дає змогу зберігати СРКД тривалий час. Їх вико- ристовують як базисні розчини для виготовлення добрив марок

12-12-12, 10-30-10, 12-25-10.

 

Контрольні запитання

 

1. Назвіть склад однокомпонентних і комплексних  добрив.

2. За якими показниками характеризують азотні, фосфорні та калійні добрива?

3. Які процеси відбуваються у ґрунті при внесенні добрив?

4. Способи застосування добрив, що сприяють підвищенню їх ефек- тивності.

5. Мета застосування інгібіторів нітрифікації.

6. Які властивості ґрунтів ураховують при внесенні добрив?

7. Агрохімічна та економічна-ефективність застосування добрив.


19.  Органічні  добрива