18.6.1. Застосування  комплексних добрив

 

Застосування комплексних добрив порівняно із змішаними добривами  дає можливість зменшити  затрати на їх перевезен- ня, зберігання  і внесення, підвищити  ефективність і продуктив- ність праці.

Амофос NH4H2PO4 + (NH4)2HPO4. Масова частка засвоюва- ної фосфорної кислоти становить 46–55% Р2О5, в тому числі водорозчинної  34–48%  Р2О5,11–14%  азоту.  Вміст  вологи  не більш як 1%. Гранульований. Гранул розміром  1–4 мм не менш

як 90–95%. Фізичні властивості добрі. Недоліком амофосу є широке  співвідношення  азоту й фосфору (1 : 4,1–5).

Як елемент живлення амонійний азот амофосу підсилює над- ходження фосфору у рослину. Агрохімічна ефективність близька до ефективності еквівалентної суміші простих добрив. Ефектив- ний на всіх ґрунтах, крім каштанових.

Діамофос  (NH4)2Н PO4  + NH4H2РO4. Масова частка азоту становить 16–18%, загальної фосфорної кислоти 46–48%. Співвідношення N : Р2О5  = 1 : 2,5. Білого кольору, добре розчин-

ний у воді, гранульований,  не злежується.

Амонійний азот швидко перетворюється  на нітратний. При основному  і рядковому  внесенні під ярі зернові, льон, картоплю ефективність діамофосу вища, ніж суміші простих добрив, на чорноземних  ґрунтах — дещо вища за суміш простих добрив, а на посівах просапних культур — однакова. Доцільно використову- вати це добриво як базисне для виготовлення змішаних добрив.

Селітра калієва KNO3. Масова частка азоту становить 13–

14% N, оксиду калію 46,5%. Добре розчинна у воді. Має вигляд

кристалічного порошку або гранульована. Характеризується доб- рими фізичними  властивостями,  малою гігроскопічністю. Висо- коефективна під картоплю, тютюн, овочеві і цитрусові.

Нітрофоски.  Д. М. Прянишников  уперше  запропонував

обробляти  фосфатну сировину  азотною  кислотою.  При цьому


 

утворюється складне добриво, яке містить азот і фосфор — нітрофос. Фосфатну сировину можна обробляти сумішшю азот- ної і сірчаної кислот. Після добавляння до нітрофосу калію отри- мують нітрофоску.

Головні елементи живлення рослин у нітрофосці  входять до

складу дикальційфосфату,  фосфату і нітрату амонію,  солей ка- лію. Оцінюють нітрофоски за вмістом не лише суми доступних сполук азоту, фосфору і калію, а й водорозчинних  сполук фос- фору. Нітрофоски  із вмістом  50% і більше водорозчинної  фос- форної кислоти від засвоюваної кількості доцільно використову- вати для внесення в рядки і для підживлення.

Нітрофоска. Масова частка азоту становить не менш як 11%,

засвоюваних  сполук фосфору — 10% Р2О5, у тому числі водо- розчинної — не менш як 55%, калію не менш ніж 11% К2О. Сума поживних  речовин  32–45%.  Вміст  вологи  — до 1,5%.  Гранули

розміром  1–4 мм близько 90%. Заводи виробляють нітрофоски під марками 17:17:17 або 12:10:15, що вказує на вміст 17% і 12% азоту, 17% і 10% Р2О5, 17% і 15% К2О.

Транспортуються у затареному вигляді або насипом. Викори-

стовують для основного внесення, внесення в рядки та для підживлення. Нітрофоски ефективніші на Поліссі і в Лісостепу. Марки нітрофоски 1:1:1 застосовують під зернові, картоплю і трави. Для оптимізації  їх умов живлення необхідно  довносити азот, фосфор і калій у виді простих добрив.

Нітрофос.  Масова  частка азоту  становить  21–25%,  фос-

фору — 5–23% Р2О5. Водорозчинної  фосфорної кислоти  міс- тить 55–65% від засвоюваної.  Гранул розміром  1–4 мм — не менш як 94%. Використовують для підживлення  і рядкового

внесення.

Діамофоска. Марка 10-25-25. Водорозчинної  фосфорної кислоти містить 91–96% Р2О5 від загальної кількості сполук фос- фору. Ефективність діамофоски рівнозначна ефективності суміші

простих  добрив.

Комплексні добрива виробляють з певним вмістом мікроеле- ментів.

Поліфосфати. Рослини використовують  більше фосфору з поліфосфатів, ніж з інших фосфорних добрив, їх доцільно вико- ристовувати  на ґрунтах з високою  біологічною  активністю.


 

Фосфор може утворювати полімерні сполуки, які здатні до іонного обміну та комплексоутворення. Більшість з цих сполук розчинні  у воді, піддаються гідролізу,  інтенсивність  якого  зале- жить від температури  ґрунту.

Метафосфат кальцію Са(РО3)2. Масова частка цитратно- розчинної фосфорної кислоти становить 60–70% Р2О5. Процес виробництва  дає змогу  змінювати  співвідношення  цитратно- та

водорозчинної  фосфорної  кислот  (оптимальне  співвідношення

1:1). Цитратно-розчинні сполуки в ґрунті поступово  перетворю- ються на водорозчинні.

Метафосфат калію (КРОз)n. Масова частка фосфору ста- новить 57–59% Р2О5, калію — 38–40% К2О. У воді практично не розчинний,  а розчиняється  у 2%-у розчині  лимонної  кислоти.

Фізичні  властивості добрі, не гігроскопічний, не злежується.

Введення в це добриво цинку, міді сприяє утворенню водороз- чинної його форми. Ефективність метафосфату калію практично рівнозначна ефективності суміші суперфосфату і калію хлористого.

Метафосфат амонію (NH4PO 3)n. Масова частка азоту ста- новить 17%, фосфору — 80% Р2О5. При внесенні у ґрунт відбу- вається гідроліз метафосфату амонію до водорозчинних  сполук.

Ефективність метафосфату амонію аналогічна ефективності  су- перфосфату.

Поліфосфат амонію (МН4)n Н2РnО3n + 1. Складається із суміші орто-, піро- та поліфосфатів амонію. Масова частка азоту стано- вить 16–17%, фосфору — 60–61% Р2О5. Малогігроскопічний, гра-

нульований, не злежується.  Високоефективний на кислих і вап-

нованих ґрунтах.

Пірофосфат калію К4Р2О7. Масова частка фосфору стано- вить 37% Р2О5, калію — 49%. Фосфор  із цього добрива менш інтенсивно  поглинається  рослинами,  ніж із суперфосфату.

Вартість полі- і метафосфатів на багато більша, ніж сумішей з простих  добрив.