18.5. Калійні добрива

 

В Івано-Франківській та Львівській областях знаходяться най- більше в світі Прикарпатське  родовище калійних солей сульфат- но-хлоридного типу.

Залежно від вмісту сірки і хлору калійні добрива поділяють на

дві форми: хлоридну та безхлорну (сульфатну). До хлоридної форми відносять калій хлористий, калійну сіль, каїніт; до безхлор- ної — калій сірчанокислий,  калімаг,  калійно-магнієвий концент- рат. Усі калійні добрива добре розчинні у воді.

В Україні прикарпатські родовища  дають змогу  виробляти

безхлорні  калійні добрива.  Основними  калійними  добривами  є калій хлористий і 40% калійна сіль змішана, калій магнезія.

Калій  хлористий  КСl.  Масова  частка калію становить  53–

60,6% К2О. Вологи не більш як 1%. Білого або червонувато-бу- рого кольору. Злежується. Для зменшення злежування добавля- ють аміни.  Випускають  у вигляді  гранул,  дрібних  і крупних

кристалів.

Часточок крупних  кристалів  розміром  1–4 мм повинно  бути не менш як 90%. При внесенні у ґрунт КСl розчиняється і по- глинається ґрунтовим вбирним комплексом, який утримує калій, що запобігає  його  вимиванню.  При внесенні високих  норм  ка- лію він може переміщуватись у підорні шари ґрунтів легкого гра- нулометричного  складу.

Крім обмінного  поглинання калію, може бути і необмінна фік- сація глинистими  мінералами  монтморилонітової  групи  і гідро- слюдами, що мають тришарову кристалічну решітку. Поперемін- не пересихання  та зволоження  ґрунту  сприяє  необмінному


 

поглинанню  калію. Тому калійні добрива вносять у зволожені про- шарки ґрунту (в рядки, для підживлення та як основне удобрення).

Калійна сіль змішана  40%. Суміш калію хлористого і каїніту або сільвініту. Масова частка калію становить 40% К2О. Крім ка- лію містить магній, натрій, сірку, інші елементи. Сірого або чер-

воно-бурого кольору. Мало гігроскопічна. Вносять у рядки,  ви- користовують  для підживлення  та в основне  удобрення.

Встановлена більша ефективність калійної солі порівняно з калієм хлористим  і комплексними добривами  при внесенні  під цукрові і кормові  буряки, застосуванні  на луках і пасовищах.

Калій сірчанокислий  К2SO4. Масова частка калію 48–52% К2О. Білого кольору з жовтим відтінком. Не гігроскопічний, не злежується.  Випускають  у гранульованому  і не гранульованому

вигляді. У гранульованому вигляді фракція 1–4 мм становить не менш як 90%.

Крім калію, цінною у цьому добриві є сірка. При внесенні під

картоплю,  виноград,  тютюн, льон, хміль підвищується  не тільки врожай, а й поліпшується його якість порівняно з внесенням ка- лію хлористого.

Калійно-магнієвий концентрат. Масова частка калію стано-

вить 17,5–19,5% К2О, магнію — до 9% MgO. Містить також сірку, натрій, хлор, різні мікроелементи.  Вміст вологи до 5%. Не зле- жується. Найбільш ефективний калійно-магнієвий концентрат при внесенні на ґрунтах легкого  гранулометричного складу під картоплю,  коренеплоди,  капусту, трави.

Калімагнезія К2SO4  + MgSO4. Масова частка калію стано- вить 28–30% К2О, магнію — 8–10% MgO. Білого кольору з сірим або рожевим  відтінком.  Порошкоподібне  або гранульоване,  не

злежується. Високоефективне  на бідних на магній ґрунтах при внесенні під картоплю, виноград, льон, гречку. Удобрення кар- топлі калімагнезією  підвищує вміст у бульбах вітаміну С та білка. Сприяє нагромадженню  білка в зерні озимої пшениці.

Каїніт KCl•MgSO4•3Н2О. Масова частка калію становить 10–

14% К2О, 6–7% MgO, 15–17% S03, 22–25% Na2O, хлору — понад

46%. Сірого кольору з окремими червоними кристалами. Злежуєть-

ся. При правильному застосуванні каїніту і 40% калійної солі при- рости врожаю основних культур однакові. При внесенні каїніту під зяблеву оранку, особливо на ґрунтах легкого  гранулометричного


 

складу, значна частина хлору вимивається  і це позитивно  впли- ває на якість продукції. Каїніт доцільно вносити під цукрові буря- ки, на луках і пасовищах. Застосування каїніту вимагає частішо- го проведення вапнування з метою збагачення ґрунтів на кальцій та інші елементи, які вимиваються  разом з хлором.