17.2. Гіпсування ґрунтів

 

Хімічна меліорація солонцевих ґрунтів полягає у донасиченні ґрунтового  вбирного  комплексу  кальцієм за рахунок витіснення натрію. Витіснення увібраного натрію та нейтралізація лужності досягається  внесенням  гіпсу:


 


Na++


Ca 2+


[ГВК]Na+   CaSO4– [ГВК]


+ Na2SO4


Na2CO3 + CaSO4 Na2SO4 + CaCO3.

Ефективність гіпсу залежить від зволоження ґрунтів. При ви- паданні опадів менш як 450 мм треба проводити зрошення  для промивання  сульфату натрію.

Норму гіпсу визначають з урахуванням вмісту активного  на-

трію за формулою

H = 0,86(Na — 0,1E) hd, де Н — норма гіпсу (СаSO4•2Н2О) т /га;

Na — вміст увібраного натрію у типових солонцях, мг-екв/І00 г

ґрунту;

Е — ємність вбирання, мг-екв/100 г ґрунту;

h — глибина меліорованого  шару ґрунту, cм;

d — об’ємна маса ґрунту, г/см3.

Меліоранти краще вносити на паровому полі під просапні куль- тури, що сприяє кращому їх перемішуванню з ґрунтом. На солон- цюватих ґрунтах меліоранти вносять під оранку, на мілких стовп- частих і кіркових солонцях першу половину норми меліоранта вносять під оранку, а другу — під культивацію на глибокостовпчас- тих солонцях спочатку вносять 3/4, а потім 1/3 норми меліоранта.

Ефективне поліпшення солонцюватих ґрунтів і солонцях можливе при комплексному  застосуванні  агрономічних  і мелі- оративних засобів (гіпсування,  внесення органічних і мінераль- них добрив, меліоративна оранка, травосіяння, дренування, фітомеліорація).  Для хімічної меліорації содових  і содово-суль- фатних солонців  використовують  кислування.

В умовах зрошення гіпс вносять одноразово з поливною во-

дою, що дає можливість зменшити норму гіпсу на 30%, досягти більш рівномірного  розподілу його по поверхні поля.

Для хімічної меліорації використовують  гіпс, фосфогіпс, суль- фат заліза, сірчану кислоту та ін.

Гіпс CаSO4•2Н2О. Вміст гіпсу не менш як 70%, вологи — не більше як 5%.

Фосфогіпс. Містить 80-92% СаSO4•2Н2О, фосфорної кисло- ти — 1–2% Р2О5, вміст вологи — до 6% (І сорт) і до 20% (II сорт).


 

Фосфогіпс може  містити  значні домішки  кадмію,  фтору і інші домішки.

Гіпсування проводять згідно  з проектно-кошторисною доку- ментацією за прямоточною або перевантажувальною техноло- гією.  Від гіпсування  врожай зерна озимої  пшениці  на чорнозе- мах підвищується  на 3,8 ц/га,  рису на чорноземах і каштанових ґрунтах — на 23–37,5, кількість зеленої маси люцерни — на 100–

150 ц/га.

 

Контрольні запитання

 

1. Технологія внесення вапнякових матеріалів при вапнуванні ґрунтів.

2. За якими показниками характеризують  вапнякові матеріали?

3. Яке значення має гіпсування ґрунтів?

4. Технологія гіпсування ґрунтів.


Землеробство з основами ґрунтознавства і агрохімії