15.3. Заходи  для зменшення втрат поживних речовин і підвищення  родючості ґрунтів

 

Основними заходами для зменшення втрат поживних речовин є такі: 1) внесення добрив у зволожений  шар ґрунту в оптималь- них нормах і дозах з урахуванням властивостей  ґрунтів та біоло- гічних особливостей  культур, величини запланованого  врожаю;

2) застосування  повільнодіючих добрив та інгібіторів  нітрифікації;

3) боротьба з втратами внаслідок ерозії, денітрифікації, вимиван- ня, засвоєння  бур’янами;  4) проведення  меліоративних  робіт.

Підвищення родючості ґрунтів досягається  за рахунок прове- дення меліорації (вапнування, гіпсування),  науково обґрунтовано- го застосування  органічних та мінеральних добрив, ґрунтозахис- них технологій вирощування сільськогосподарських культур.

Для забезпечення рослин достатньою кількістю поживних ре- човин з урахуванням біологічних і сортових особливостей,  вели- чини запланованого  врожаю, агрохімічних та інших властивостей ґрунтів необхідним є додержання  конкретної  системи.  Ця систе- ма складається з таких ланок: 1) визначення необхідності прове- дення хімічної меліорації, внесення певної кількості органічних і мінеральних добрив, меліорантів з урахуванням запасу поживних речовин і прогнозування  родючості ґрунтів; 2) розподіл  ресурсів засобів меліорації; 3) розроблення системи і плану застосування добрив, які забезпечують виконання планів виробництва сільсько- господарської продукції  і відтворення родючості ґрунтів; 4) скла- дання проектно-кошторисної документації на застосування засобів хімізації; 5) здійснення авторського нагляду і контролю за викори- станням засобів хімізації; 6) визначення ефективності застосуван- ня засобів хімізації, частка їх у досягнутому  рівні врожайності.

Поєднання  цих ланок дає змогу  використовувати замкнуту

автоматизовану систему управління, яка сприяє оптимальному використанню  добрив на науковій основі й отримувати  найбіль- ший економічний  ефект.

 

Контрольні запитання

 

1. Як ґрунти поглинають поживні речовини?

2. Яка агрохімічна характеристика основних типів ґрунтів України?


16.  Застосування добрив