15.2. Агрохімічні властивості ґрунтів

 

Полісся. Найменшим вмістом загального азоту характери- зуються дерново-підзолисті піщані ґрунти (0,05–0,2%), найбіль- шим — сірі опідзолені  (0,2–0,35%). Вміст загального  фосфору відповідно  становить  0,05–0,06%  Р2О5, калію — 1,2–1,5%  К2О.


 

Дерново-підзолисті і сірі опідзолені  ґрунти містять малий запас доступних  поживних  речовин,  особливо  азоту (табл. 14).

Крім того ґрунти Полісся дуже відрізняються за вмістом в них мікроелементів.

 

Таблиця 14

Запаси  поживних речовин в орному шарі ґрунтів, т/га

(за Б. С. Носко)

 

Ґрунт

N

Р2О5

К2О

Дерново-підзолисті

2,4

1,3

24

Сірі опідзолені

3,0

2,7

40

Темно-сірі опідзолені

4,5

3,9

50

Чорноземи звичайні типові опідзолені

 

8,7

5,4

4,8

 

5,4

3,9

4,2

 

57

50

50

 

Лісостеп. Ґрунти Лісостепу порівняно з ґрунтами Полісся характеризуються  вищою родючістю. Систематичне застосуван- ня добрив дає можливість збільшити вміст загального  вуглецю, азоту, фосфору і калію (табл. 15, 16).

 

Таблиця 15

Вплив добрив на вміст загального вуглецю,азоту, фосфору і калію, %

 

Варіант досліду

С

N

Р2О5

К2О

Контроль

2,67

0,23

0,18

1,90

Гній – фон

2,70

0,24

0,19

2,20

Гній + NРК

2,82

0,27

0,19

2,25

 

Таблиця 16

Вміст легкогідролізованого азоту у чорноземі  типовому, мг/кг ґрунту

 

 

Варіант досліду

Період вегетації

Вихід у трубку

Цвітіння

Повна стиглість

Контроль

46,9

46,4

46,0

N60P60K60

58,9

59,1

55,0

60 т/га гною

45,7

49,8

50,1


 

Рівень забезпечення  рослин поживними  речовинами  визна- чається не запасами загальної кількості поживних речовин, а вмістом доступних поживних речовин. Вміст засвоюваних пожив- них речовин  азоту (амонійного  нітратного,  легкогідролізовано- го) залежить не тільки від типу ґрунту, його окультурення, а і від періоду вегетації, застосування добрив (табл.17). Вміст загаль- них, рухомих сполук фосфору змінюється залежно від застосу- вання добрив та сівозміни  (табл. 18).

 

Таблиця 17

Вміст загального азоту у чорноземах  типових, %

 

 

Варіант досліду

Попередник

 

Чистий пар

Багаторічні трави

 

Горох

Контроль

0,220

0,224

0,225

NPK

0,227

0,226

0,222

Гній

0,238

0,245

0,236

 

Таблиця 18

Вміст загального фосфору у чорноземі  типовому, %, Р2О5

 

 

Варіант досліду

Попередник

 

Чистий пар

Багаторічні трави

 

Горох

Контроль

0,129

0,139

0,138

NPK

0,142

0,152

0,168

Гній

0,159

0,150

0,158

 

Таблиця 19

Вплив добрив на вміст обмінного калію у лучно-чорнозем- ному карбонатному ґрунті, мг К2О на 1кг

Варіант

досліду

Озима пшениця

Цукрові буряки

Кукурудза

Весна

Літо

Осінь

Весна

Літо

Осінь

Весна

Літо

Осінь

Гній – фон

102

93

91

156

147

102

107

96

76

Фон + РК

107

113

100

179

149

139

155

168

124

Фон + NРК

139

110

135

161

176

158

154

178

13

NPK

109

115

118

121

132

106

122

147

85

 

Вміст  загального  калію в ґрунтах становить  1,8–2,5%  К2О. При вивченні умов живлення рослин визначають вміст у ґрунті


 

обмінного калію, кількість якого протягом вегетації значно змінюється  (табл. 19).

Степ. Родючість ґрунтів степової зони висока. Вміст загаль- ного азоту в чорноземних ґрунтах становить 0,16–0,24% N, фос- фору — 0,13–0,15  Р2О5, калію — до 3% К2О. Вміст, мінеральних

сполук азоту, доступних сполук фосфору і калію, мікроелементів

у сівозміні  змінюється  залежно від сівозміни,  насичення її про- сапними культурами, добривами. Найменша кількість поживних речовин міститься  в еродованих  ґрунтах.

За результатами  агрохімічних  досліджень  вмісту  головних

елементів живлення ґрунти господарств  України на агрохімічних картограмах  поділяють на шість груп (табл. 20–24).

 

Таблиця 20

Групування ґрунтів за вмістом гідролізованого азоту, мг/кг

 

 

Група ґрунтів

 

Вміст легкогідро- лізованого N

Метод визначення

Тюрина і

Конової

 

Корнфілда

I

Дуже низький

< 30

< 100

II

Низький

31–40

101–150

III

Середній

41–50

150–200

IV

Підвищений

51–71

> 200

V

Високий

71–100

VI

Дуже високий

> 100

 

 

Таблиця 21

Групування ґрунтів за вмістом рухомих сполук фосфору, мг Р2О5  на 1 кг ґрунту

 

Група ґрунтів

Вміст фосфору

Метод визначення

Кірсанов

Чирікова

Мачигіна

I

Дуже низький

< 25

< 20

< 10

II

Низький

26–50

21–50

11–15

III

Середній

51–100

51–100

16–30

IV

Підвищений

101–150

101–150

31–45

V

Високий

151–250

151–200

46–60

VI

Дуже високий

> 200

> 200

> 200


 

Таблиця 22

Групування ґрунтів за вмістом рухомих форм калію, мг К2О на 1 кг

Група

ґрунтів

Вміст

калію

Метод

Метод визначення

Маслової

Мачигіна

Кірсанова

Чирікова

I

Дуже

низький

< 50

< 50

< 40

< 20

II

Низький

51–100

51–100

40–80

21–40

III

Середній

101–150

101–200

121–170

81–120

IV

Підвище-

ний

151–200

201–300

121–170

81–120

V

Високий

201–300

301–400

171–250

121–180

VI

Дуже

високий

> 300

> 400

> 250

> 180

 

Таблиця 23

Оптимальні параметри чорнозему  типового

(за Б. С. Носко, Г. Я. Чесняком)

 

 

Культура

Урожай- ність, ц/га

Запас азо- ту у шарі

1 м, кг

Вміст, мг/кг ґрунту

Р2О5

К2О

Зернові колосові

35–40

240–260

Дуже

високий

> 300

> 400

> 250

> 180

 

Таблиця 23

Оптимальні параметри чорнозему  типового

(за Б. С. Носко, Г. Я. Чесняком)

 

 

Культура

Урожай- ність, ц/га

Запас азо- ту у шарі

1 м, кг

Вміст, мг/кг ґрунту

Р2О5

К2О

Зернові колосові

35–40

240–260

урожай- ність

вміст білка, %

урожай- ність

вміст білка, %

Без добрив

12,9

10,6

24,3

12,1

N60Р55К60

13,8

11,5

34,5

12,8

N120Р110К120

18,4

12,1

40,8

13,1

N180P165К180

21,9

12,8

44,5

13,7