14.3. Баланс поживних речовин

 

Інтенсифікація землеробства, застосування добрив вимагають складання балансу поживних речовин у сівозміні і землеробстві, що дає змогу мати уявлення про винос і надходження поживних речовин. Отже, показники балансу показують можливість підви- щення врожайності  культур та родючості ґрунтів. Якщо винос по- живних речовин значно перевищує їх надходження з добривами, то це призводить  до зниження  врожайності  і родючості ґрунтів.

Статті надходження поживних речовин складаються з надход-

ження їх з добривами,  насінням, атмосферними  опадами, особ- ливо в районах, де зосереджені великі промислові підприємства. При визначенні надходження азоту враховується також величи- на азотфіксації  мікроорганізмами та бобовими  культурами.

Статтями витрат поживних речовин є винос основною і побіч- ною продукцією.  Крім того, при визначенні втрат азоту з добрив і


 

ґрунту визначають втрати внаслідок його вимивання і звітрюван- ня, ерозійних  процесів.

Насичення зерно-бурякової сівозміни  на лучно-чорноземно- му карбонатному ґрунті 13 т/га гною і 252 кг/га N, P2O5, К2O обу- мовлює стабілізацію вмісту вуглецю в орному шарі ґрунту, пози-

тивний баланс азоту, фосфору і калію. Збільшення вмісту загального азоту і фосфору відбувається за рахунок органічних і мінеральних сполук.

В умовах інтенсифікації  землеробства  вважають, що баланс фосфору у сівозміні повинен бути тільки додатним. Баланс азоту і калію допускається  у невеликих межах від’ємним.

Для характеристики рівня застосування добрив визначають інтенсивність балансу (Іб, %) за формулою

Іб = Не · 100 / В,

де Не — надходження поживних речовин, кг/га;

В — винос поживних речовин, кг/га.

Інтенсивність балансу може бути меншою, ніж 100% (дефі- цитний баланс), дорівнювати 100% (зрівноважений баланс) або бути більшою, ніж 100% (додатний баланс). В інтенсивних сівоз- мінах рівень повернення  поживних  речовин за рахунок добрив на дерново-підзолистих ґрунтах повинен  становити,  %: азоту

110–120,  фосфору — 170–200,  калію — 100–115,  на чорнозе- мах — азоту не менше 80, фосфору — 130–150, калію — 80–100.