14.2. Винос поживних речовин культурами

 

Винос з ґрунту сільськогосподарською продукцією поживних речовин значною мірою залежить від їх вмісту в основній і побічній продукції врожаю. Розрізняють біологічний і господарсь- кий винос. Біологічний винос — це кількість поживних  речовин, яка витрачається  на утворення  всієї  біологічної  маси  врожаю.


 

Господарський винос складається з кількості поживних речовин, яка вилучається з поля разом з основною або основною і по- бічною продукцією  після її вивезення з поля при збиранні.  Гос- подарський  винос  залежить не тільки від культур, а й від вро- жаю, вмісту в ньому поживних речовин та умов вирощування. Наприклад, при урожаї пшениці 40 ц/га  із зерном  і соломою  в середньому виноситься, кг/га: азоту — 130, фосфору — 50, ка- лію — 62. Із ростом  урожайності  винос значно збільшується.

При урожаї 96–116 ц/га зерна кукурудзи винос основною і побічною  продукцією  азоту становить,  кг/га: азоту — 214–349, фосфору — 71–116, калію — 130–302. Очевидно, що для виро- щування таких урожаїв у ґрунті повинен бути значно більший запас рухомих сполук азоту, фосфору і калію, який необхідно створити за рахунок вмісту поживних речовин ґрунту і внесення добрив.  Високі  норми  добрив  повинні бути агрохімічно,  еколо- гічно  і економічно  обґрунтовані.

У практиці при встановленні норм добрив враховують винос азоту, фосфору і калію на формування одиниці основної продукції і відповідної кількості побічної (табл. 11).

 

Таблиця 11

Винос азоту, фосфору і калію культурами (кг/т) основної продукції з урахуванням відповідної кількості побічної

 

Культура

N

Р2О5

К2О

Озима пшениця

32

11

16

Озиме жито

29

12

21

Кукурудза

30

10

26

Горох

66

15

29

Соя

72

14

20

Гречка

30

15

30

 

Знаючи заплановану врожайність  і винос поживних речовин

1 т основної і відповідної кількості побічної продукції, визначають винос поживних речовин, який враховується при складанні пла- ну застосування  добрив і системи  удобрення.

Винос елементів живлення значною мірою залежить від коефі-

цієнта використання:  їх з ґрунту і добрив. Коефіцієнт використання певного елемента Ке живлення з ґрунту обчислюють за формулою


 

Ке   = a · 100 / b,

 

де а — кількість елемента, винесена врожаєм  з ґрунту, в який добрива не вносили, кг/га;

b — вміст рухомої форми елемента в орному шарі, кг/га.

Величина коефіцієнта використання поживних речовин з ґрун- ту дуже змінна і залежить не тільки від біологічних  особливос- тей культури, величини врожаю і ґрунту, а й від культури земле- робства, застосування  хімічної меліорації, зрошення, органічних і мінеральних добрив.  Так, коефіцієнт використання  легкогідро- лізованого  азоту з чорноземів  становить  20–30%,  мінерально- го азоту (суми азоту амонію й азоту нітратів) — 60%.

Коефіцієнт  використання  сполук  фосфору і калію з ґрунту

великою мірою залежить від вмісту їх у ґрунті (табл. 12).

 

Таблиця 12

Коефіцієнт використання фосфору і калію з чорноземів і сірих опідзолених  ґрунтів, %

 

 

Культура

Вміст елемента, мг/кг

Р2О5

К2О

до 50

51–100

101–150

до 50

51–100

101–150

Озима пшениця

11

9

5

17

13

12

Кукурудза на зерно на силос

 

12

7

 

9

6

 

8

5

 

31

19

 

23

16

 

19

14

Цукрові буряки

10

9

8

33

30

30

Горох

9

9

8

15

12

10

Багаторічні трави

8

5

5

17

11

10

 

Коефіцієнт використання елементів живлення з добрив по- казує частку їх використання культурою від загальної кількості ви- несеного елемента з добривами. Розраховують коефіцієнт ви- користання  елемента з добрива Кд  за формулою

Kд = (Вд — Вк) · 100 / С,

де Вд  — винос елемента врожаєм при застосуванні добрив, кг/га;


 

Вк  — винос елемента врожаєм  на контролі,  кг/га;

С — кількість внесеного  з добривами  елемента, кг/га.

Величина коефіцієнта використання елемента з добрив за- лежить від біологічних особливостей культури, врожаю, виду добрива, прямої їх дії і післядії тощо (табл. 13).

При складанні системи удобрення культур і плану застосуван-

ня добрив ураховують не тільки біологічні й сортові особливості культур, величину запланованого врожаю, а й властивості ґрунтів.

 

Таблиця 13

Коефіцієнт використання головних елементів живлення з добрив, %

 

8

15

12

10

Багаторічні трави

8

5

5

17

11

10

 

Коефіцієнт використання елементів живлення з добрив по- казує частку їх використання культурою від загальної кількості ви- несеного елемента з добривами. Розраховують коефіцієнт ви- користання  елемента з добрива Кд  за формулою

Kд = (Вд — Вк) · 100 / С,

де Вд  — винос елемента врожаєм при застосуванні добрив, кг/га;


 

Вк  — винос елемента врожаєм  на контролі,  кг/га;

С — кількість внесеного  з добривами  елемента, кг/га.

Величина коефіцієнта використання елемента з добрив за- лежить від біологічних особливостей культури, врожаю, виду добрива, прямої їх дії і післядії тощо (табл. 13).

При складанні системи удобрення культур і плану застосуван-

ня добрив ураховують не тільки біологічні й сортові особливості культур, величину запланованого врожаю, а й властивості ґрунтів.

 

Таблиця 13

Коефіцієнт використання головних елементів живлення з добрив, %

 

15

20

10