13.2. Застосування  матеріалів бонітування ґрунтів і якісної оцінки земель у сільськогосподарському виробництві

 

Бонітування ґрунтів та якісна оцінка земель у системі земель- ного кадастру є науковою основою раціонального і високоефек- тивного використання земельних ресурсів країни, підвищення родючості ґрунтів та врожайності сільськогосподарських культур. Показники бонітування ґрунтів і якісної оцінки земель забезпечу- ють планові органи та сільськогосподарські підприємства  необ- хідними даними про землю як основний засіб виробництва в сільському господарстві. Ці дані потрібні для науково обґрунтова- ного вирішення питань плати за землю, планування, організації, розміщення  і спеціалізації  сільськогосподарського виробництва, оцінки результатів виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств, удосконалення системи господарсько-договірних відношень, державних і ринкових цін на сільськогосподарські продукти, матеріально-технічне постачання, оподаткування, кре- дитування тощо.

Бонітування  ґрунтів,  що ґрунтується  на врахуванні факторів

життя рослин, є природно-науковою основою для прогнозуван- ня (планування) врожаїв сільськогосподарських культур і розра- хунку ефективності  використання  земельних,  агрохімічних  і ме- теорологічних ресурсів на рівні області, району, господарства, бригади, поля. Так, середньозважений бал бонітету земель вико- ристовують при розрахунку розподілу фондів мінеральних добрив.

При плануванні врожайності  обов’язково потрібно  мати дані

про бонітет земель. Визначення рівня використання  виробничих ресурсів господарства неможливе без використання такого по- казника,  як ресурсний  (плановий)  урожай. При його визначенні використовують  бонітет землі в балах. Бал бонітету земель кон- кретної земельної ділянки, на якій вирощуватиметься  та чи інша сільськогосподарська культура, беруть за даними картограми якості земель господарства.

Матеріали бонітування ґрунтів та якісної оцінки земель є на- уковою основою для вдосконалення  організації  території та об- ґрунтування проектів внутрішньогосподарського землеустрою сільськогосподарських підприємств.


 

Певне значення мають показники бонітету ґрунтів при тех- нічному нормуванні  польових механізованих  робіт і диференці- ації в господарствах  змінного  виробітку агрегатів,  для правиль- ного підбору системи машин і знарядь з урахуванням якості ґрунтів,  при плануванні економічних  показників.

Важливе значення  має бонітування  ґрунтів  і для охорони

ґрунтового  покриву від ерозії, заболочування, вторинного  засо- лення, руйнування і забруднення внаслідок розвитку  промисло- вості і транспорту, Контроль за використанням  і станом землі повинен також ґрунтуватись на суворому обліку її якості та кількості,  тобто на основі  матеріалів  земельно-оціночних робіт.

Отже, облік та оцінка якості землі є важливими і необхідни-

ми умовами її раціонального та високоефективного використан- ня, засобом подальшого підвищення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва.


14.  Склад  і живлення  рослин