12.2. Агровиробниче групування ґрунтів

 

Агровиробниче групування ґрунтів — це об’єднання їх у більші групи різновидів  ґрунтів, близьких за агрономічними властивос- тями та особливостями  сільськогосподарського використання. Їх зазначають у розділі ґрунтового нарису, де характеризується картограма  агровиробничого групування  ґрунтів і подано реко- мендації щодо їх використання.

Матеріали агровиробничого групування ґрунтів використову-

ють для визначення якості ґрунтових ресурсів та оцінки земель, правильного розміщення культур і спеціалізації сівозмін, най- ефективнішого  застосування агротехнічних і меліоративних за- ходів, вирішення  питань трансформації  угідь.


 

Агровиробничі групування ґрунтів бувають загальнодержав- ними, регіональними і господарськими. Господарські агровироб- ничі групування  ґрунтів створюються  на основі агрономічної  ін- терпретації та узагальнення ґрунтових обстежень територій конкретних господарств. Нині внутрішньогосподарське агрови- робниче групування ґрунтів є обов’язковим завершальним  ета- пом узагальнення матеріалів великомасштабного обстеження ґрунтів кожного господарства. При комплексних агровиробничнх групуваннях ґрунтів господарства використовують такі критерії: подібність агрономічних  властивостей ґрунтів, що визначаються їх генетичними  особливостями;  схожість умов рельєфу за вико- ристанням сільськогосподарських угідь; подібність структури ґрунтового  покриву.

Для ґрунтів, об’єднаних в одну агровиробничу  групу, перед-

бачається однаковий напрям їх сільськогосподарського вико- ристання (наприклад, під овочеві та інші інтенсивні культури) і загальний комплекс агротехнічних заходів при вирощуванні сільськогосподарських культур (введення сидератів, вапнування), застосування  комплексу  протиерозійних або меліоративних  за- ходів тощо.

На практиці спеціаліст повинен уміти оцінювати не тільки ок- ремі ґрунти, а й комбінації в межах сівозміни.

 

Контрольні запитання

 

1. Що таке карта ґрунтів?

2. Для чого складають картограми?

3. Що таке агровиробниче групування ґрунтів і як воно використо- вується?


13.  Земельний кадастр