11.2. Агротехнічні, лісомеліоративні  і гідротехнічні протиерозійні заходи

 

Захист ґрунтів від ерозії передбачає проведення профілактич- них заходів запобігання її розвитку і конкретних заходів щодо ліквідації ерозії там, де вона вже розвинута.  Тільки після вияв- лення причин і явищ, що сприяють  ерозії  ґрунтів, проектуваль- ники і практики можуть конкретно здійснювати заходи щодо ліквідації усіх наслідків руйнування ґрунтів.

Протиерозійна організація території господарства  має перед- бачати створення водозбірних ділянок з метою затримання і переведення поверхневого  стоку талих і дощових вод та погли- нання їх ґрунтом. При цьому землеробство  повинно бути ґрун- тозахисним,  а агротехніка  — протиерозійною.

У комплексі агротехнічних протиерозійних заходів велике зна- чення має безполицевий обробіток ґрунту, що доповнюється іншими заходами раціональної агротехніки  — запровадження раціональних сівозмін  при контурно-стрічковому способі органі- зації території,  безполицеве  лущення і культивація із залишен- ням стерні на поверхні поля; щілювання ґрунтів на схилах, тера- сування крутих схилів; внесення меліорантів і добрив.

Особливу увагу треба приділяти ґрунтозахисній ролі самих рослин, снігозатриманню та регулюванню  сніготанення.

До лісомеліоративних  протиерозійних заходів належать такі: насадження полезахисних  лісосмуг  упоперек  схилів для затри- мання поверхневого  стоку, а також вітрозахисних лісосмуг, які створюють  на межах полів сівозміни;  прияружних  та прибалко-


 

вих лісосмуг, створення лісочагарникових  насаджень на крутих схилах, днищах ярів і балок; водозахисних  насаджень по бере- гах водойм для їх захисту від замулювання і руйнування берегів; суцільне або плямисте залісення еродованих або ерозійно не- безпечних земель (пісків, виходів гірських порід на поверхню, відвалів гірських  виробок  тощо).

Гідротехнічні засоби доцільно застосовувати тільки тоді, коли

інші заходи запобігти  ерозії не в змозі.  До них належать спеці- альні споруди  для регулювання  стоку:  водозатримуючі  вали у верхів’ях балок і ярів; тераси з широкою основою та канави; донні споруди по руслу стоку. Для запобігання ерозії треба виположу- вати пониження  в ярах і видолинках,  створювати  водосховища тощо.

 

Контрольні запитання

 

1. Як використовуються земельні ресурси України?

2. Що таке ерозія ґрунтів?

3. Які є види ерозії ґрунтів?

4. Як класифікують еродовані ґрунти?

5. Які причини ерозії ґрунтів?

6. Що слід включати в комплекс  протиерозійних заходів?


Землеробство з основами ґрунтознавства і агрохімії