9. ҐРУНТИ КАРПАТСЬКОЇ БУРОЗЕМНО-ЛІСОВОЇ ОБЛАСТІ

 

До складу області входять гірські Українські Карпати, Перед- карпатська височина, Закарпатське  передгір’я  і Притисенська височина. Кожному з цих районів притаманні свої геологічні і біокліматичні  особливості,  проте їх об’єднує специфічний  ґрун- тоутворюючий  процес  — кисле буроземоутворення.

Кислий буроземоутворюючий процес протікає під широколис- тяними  (дубово-буково-грабовими) і хвойними  (смереково-яли- новими) лісами, сільськогосподарськими культурами, а також під високогірними луками (полонинами) в умовах теплого, помірного і холодного  вологого  клімату на достатньо дренованих породах. Під сукупною дією цих факторів при промивному типі водного режиму утворюються буроземи кислі (бурі лісові кислі ґрунти).

Характеризуються  вони достатньо  глибоким  профілем (70–100 см).

 

Якщо ґрунтоутворюючі породи мають низьку водопроникність, то формуються різні буроземні оглеєні ґрунти з елювіально-ілю- віальною будовою профілю.

Характерною особливістю  всіх буроземних  ґрунтів Українсь-

ких Карпат є: 1) інтенсивне внутрішньоґрунтове  глиноутворення;

2) сильна вилуженість ґрунтів по відношенню до вмісту Са, Мg, K, Na, Fe, Al та інших елементів; 3) висока кислотність; 4) сильна ненасиченість ГВК основами; 5) нагромадження великої кількості обмінного алюмінію; 6) гуматно-фульватний тип гумусу, який зв’язаний з півтораоксидами і забарвлює ґрунт в бурі, палеві, сірувато-жовті кольори; 7) відносне збагачення ґрунту рухомими півтораоксидами; 8) дуже низький вміст рухомого фосфору. Сильна вилуженість і висока кислотність — це ті ознаки, що відрізняють Карпатські  буроземи  від буроземів  інших областей.

Придатність буроземів кислих для вирощування певних видів сільськогосподарських культур визначається абсолютною висо- тою місцевості  над рівнем моря (як правило, це теплий верти- кальний кліматичний пояс — 300–250 м і нижче та помірно теп- лий — 800–300 м над рівнем моря).

 

Контрольні запитання

 

1. За яких природних умов протікає процес буроземоутворення?

2. Які особливості буроземельних ґрунтів Українських Карпат?

3. Яка будова профілю буроземів кислих Карпатської буроземно-лісо- вої області?